Как трябва да се оповестяват пазарни данни

Това е регламентирано в нова Наредба, приета на първо гласуване от КФН и предложена за обществено обсъждане

Икономика / Финанси
3E news
316
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Комисията за финансов надзор (КФН) прие на 16 юни на първо гласуване Наредба за оповестяването на пазарни данни, съобщи КФН на страницата и в Интернет. Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане. Предложения и коментари могат да се правят до 18 юли.

С  Наредбата се уреждат допълнителни изисквания към използването на пазарните данни, които пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, систематичните участници и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти трябва да оповестяват за целите на режима за прозрачност преди и след сключването на сделките. Съществена част от предмета на проекта на Наредбата е регулирана от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и от делегирани регламенти на Европейския съюз.

Липсата на прозрачност на пазара и наличието на информационна асиметрия могат да доведат до неефективни пазари и до предоставянето на непропорционално предимство на лица с достъп до най-точните данни, предупреждават от небанковия финансов регулатор.

Според авторите на Наредбата, оповестяването на информация за пазарните данни ще допринесе за повишаване на ефикасността на капиталовия пазар чрез подпомагане на вземането на по-добри инвестиционни решения и повишаване на доверието между пазарните участници. Лесният и навременен достъп до информация е от ключово значение, за да се даде възможност на пазарните участници да се конкурират ефективно на световните финансови пазари, посочват от КФН.

Целите на Наредбата

В мотивите на вносителите са посочени и целите, които е поставят с приемането на наредбата: Липсата на прозрачност на пазара и наличието на информационна асиметрия могат да доведат до неефективни пазари и до предоставянето на непропорционално предимство на лица с достъп до най-точните данни. Оповестяването на информация за пазарните данни ще допринесе за повишаване на ефикасността на капиталовия пазар чрез подпомагане на вземането на по-добри инвестиционни решения и повишаване на доверието между пазарните участници. Лесният и навременен достъп до информация е от ключово значение, за да се даде възможност на пазарните участници да се конкурират ефективно на световните финансови пазари.

Съдържанието на Наредбата

Осем глави обхваща цялото съдържание на новия подзаконов акт. Ето и някои от тях: в Глава първа се посочва, че с Наредбата се уреждат изисквания към оповестяването на пазарни данни, както и се посочват лицата, които попадат в обхвата на наредбата; в Глава втора се въвежда задължение за лицата, които попадат в обхвата на наредбата, да приемат и прилагат политика за пазарните данни, която да съдържа цялата относима информация за пазарните данни и тарифата за предоставяне на пазарни данни; в Глава трета се въвеждат изискване към лицата, които оповестяват пазарни данни да приемат и прилагат методика, с която се определят таксите за предоставяне на пазарни данни, които са в съответствие на директивите и други раегламенти на ЕС; в Глава четвърта са регламентирани разпоредби, свързани с предоставянето на пазарни данни на недискриминационна основа; в Глава пета се съдържат разпоредби, свързани с прилагането на изискванията на чл. 87 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, а предложените текстове имат за цел защита интересите на инвеститорите и избягване на многократното таксуване на услугите по предоставяне на пазарни данни.

Още подробности за мотивите на вносителите на Наредбата може да прочетете тук!

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща