В ход е обсъждане на закона за енергията от ВЕИ: Предлагат прецизиране на държавната подкрепа на възобновяеми източници за собствени нужди

Енергетика / България
3E news
2011
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Да бъдат облекчени производителите на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди по два начина- Чрез уточняване и прецизиране на държавната подкрепа за производството на енергия от ВИ за собствени нужди и премахване на административните пречки. Това предложение подкрепят от инициативата "Зелени закони" в прессъобщение до медиите днес. Комисията по енергетика в Народното събрание ще обсъди днес на второ четене проект за изменение на Законопроект за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Към предложения законопроект депутатът Александър Дунчев от Продължаваме промяната внесе предложение, което отразява становищата на “Зелени закони” и “Грийнпийс” и би облекчило използването на възобновяеми източници. Въпросът е от изключителна важност в настоящата енергийна криза, смятат от организацията. 

Направените предложения допълват и доразвиват предложенията на вносителите – група народни представители в подкрепа на производителите на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди. 

Енергийните общности са мястото, където се срещат интересите на такива производители както за битови, така и за стопански (МСП) и административни (общини, общински и държавни институции) нужди. И нашите предложения са именно в тяхна подкрепа. Те съответстват и на ангажименти поети чрез коалиционното споразумение.

Уточняване и прецизиране на държавната подкрепа за производството на енергия от ВИ за собствени нужди

Формулираните в ЗЕВИ цели обикновено се игнорират при анализите, изчисленията и прогнозите в националните стратегически документи. Подкрепата за енергията от ВИ е колкото насърчаваща, токова и обезкуражаваща, особено що се отнася до малките производители, които искат да инвестират във ВИ с цел задоволяване на собствените си енергийни нужди. Липсата на контрол при подготовката на държавната политика в енергетиката води до сериозни противоречия при целите, прогнозите и калкулациите за енергията от ВИ в различните стратегически документи, вкл. и в най-новите (Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на РБ 2021 – 2030 г., проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на РБ до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и т.н.). В тези документи, с изключение на наскоро приетия Национален план за възстановяване и устойчивост, приносът на енергията от ВИ за собствени нужди или не се отчита, или се представя под реалните възможности.

Типичен пример за липсата на контрол при изпълнението на вече приети цели е повсеместното неизпълнение на чл. 11, ал. 2 на ЗЕВИ: „Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление предприемат мерки, за да осигурят, че считано от 1 януари 2012 г. новите сгради за обществено обслужване, както и съществуващите сгради за обществено обслужване, в които се извършва реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство, изпълняват ролята на образец за постигане целите на този закон. Това задължение може да бъде изпълнявано чрез спазване на стандартите за жилищни сгради с нулево потребление на енергия или посредством осигуряване използването на покривите на такива сгради или сгради със смесено предназначение, включително за обществено обслужване, от трети лица за инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници.“

Липсата на Национална дългосрочна стратегия за постигане целите на Парижкото споразумение за климата и енергийните цели на ЕС пък показва все още отсъстващата обща национална политика и цели, с които отделните отрасли, вкл. енергетиката, да допринесат за глобалните климатични цели.

Формулиране на процес за премахване на административните пречки

(вкл. непълноти и празноти) пред такова производство

Сред тези пречки са:

Изискването за производители на електрическа енергия с малки електроцентрали (до 200 kW), които продават електрическа енергия, да уведомяват Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) за количеството произведена електрическа енергия и дължимите вноски. Тази информация следва да се събира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа, а ФСЕС ще има задължението да информира производителя на годишна база относно дължимите вноски; 


Липсата на възможност за свързване и споделяне на топлинна и електрическа енергия между съседни сгради и имоти, което ще създаде предпоставки за създаване на енергийни общности, чрез законодателни изменения в Закона за енергетиката.


Липсата на възможност/задължение един и същ електромер да доставя, продава и потребява електроенергия, като данните за консумираната мощност остават собственост на крайния потребител, а не на съответното разпределително дружество чрез законодателни изменения в Закона за енергетиката и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия.

В момента не е възможно потребител с инсталирана мощност за собствени нужди едновременно да продава и купува енергия. Това се случва задължително по два отделни електромера. Това усложнява процедурите по присъединяване, както и пречи на крайния потребител да намали своите сметки за ток заради допълнителните мрежови такси.

Въвеждането на Net metering - възможността за производство и консумация по един и същи електромер (двупосочно) би увеличило гъвкавостта на пазара и би намалило тоталния разход за електроенергия на крайния клиент - мрежови такси, такси за балансиране, ЗО, акциз и пр. ще бъдат дължими само върху консумираната енергия.


Премахване на изискването за съгласуване с ЕРП за изграждане на мощности и/или батерии за съхранение за собствени нужди независимо от мощността или вида на обекта. Въвеждане на уведомителен режим при изграждането на мощност за снабдяване за собствени нужди или въвеждането на системи за съхранение с мощност над 200 kW. Въвеждане на уведомителен режим при изграждането на мощност или система за съхранение на електроенергия, когато мощността е по-голяма от присъединената мощност. В момента ЕРП може да откаже на обект да изгради мощност за ползване за собствени нужди (без дори да е свързан с мрежата). Премахване на изискване за съгласуване с ЕРП за изграждане на мощности и/или батерии за съхранение за собствени нужди независимо от мощността или вида на обекта.

Въвеждане на уведомителен режим при изграждането на мощност за снабдяване за собствени нужди или въвеждането на системи за съхранение с мощност над 200 kW. Въвеждане на уведомителен режим при изграждането на мощност или система за съхранение на електроенергия, когато мощността е по-голяма от присъединената мощност. Премахване на изискването за продажба на борсата на енергията от ВЕИ източници, които нямат преференциална тарифа за изкупуване, не получават компенсации от ФСЕС и не са получили каквато и да било държавна помощ при изграждането си. Всеки, който е решил да изгради мощности за производство на пазарен принцип, би трябвало да може да продава енергията си по всички възможни начини, които не нарушават законите и принципите на честната конкуренция.

Наличието на тези и други пречки изисква преглед на нормативната уредба и прочистването ѝ от тях с цел отпушване на инвестициите (основно частни) в системи за производство на енергия за собствени нужди. Освен ползите за производителите-потребители, масовите инвестиции в собствени системи за енергия от ВИ ще намали необходимостта от публични инвестиции в големи енергийни (главно електроенергийни) мощности, както и ще насърчи бизнес-развитието на сегменти като съхранението на енергия в малки мощности, умните мрежи и др.

Предложението ни за новия член 18а ще отпуши процеса по актуализация на законодателството, така че да се премахнат пречките пред производството на енергия за собствени нужди, вкл. и за формирането на енергийни общности, коментират от "Зелени закони".

В настоящото предложение за ЗИД на ЗЕВИ, внесено от група народни представители има предложение за отмяна на чл. 57а, ал. 1, т. 3б на ЗАДС, което би освободило от регистрация по ЗАДС лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW. Това предложение е добро начало, но е недостатъчно да облекчи най-малките производители на енергия от възобновяеми източници, включително тези, които биха се обединили в енергийни общности. Затова предлагаме посочената промяна в т 3а на същия член, с което енергийните общности ще бъдат изключени от задължението да регистрират данъчни складове.

Посочените вече очаквани ефекти на предлаганите от нас допълнения в законопроекта по отношение на улеснено производство на енергия за собствени нужди, вкл. и за формирането на енергийни общности ще облекчат икономическата тежест върху енергийно бедните домакинства. Улесняването на собственото производство ще намали и изискванията за помощи към енергийно бедните от държавния бюджет, смятат от инициативата. 

От гледна точка на улесняването на инвестиции и бизнес-развитието на сегменти като съхранението на енергия в малки мощности, умните мрежи и др. предлаганите промени ще подготвят бизнес средата в България за участие в технологичните иновации в енергетиката, които ще бъдат с предимство в следващите десетилетия. Навременната ориентация на България към нови и чисти енергийни производствени системи е стратегически необходима и затова допълването на законопроекта на групата народни представители е добре да се случи на настоящия ранен етап, вместо да се изчакват последващи промени в законодателството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща