Етажната собственост с пo-лесен достъп до кредити за енергийна ефективност

До края на 2022 г. ще заработят звена тип „обслужване на едно гише“, а до 2023 г. ще има такива във всички 28 области на страната, съобщиха от МРРБ

Енергетика / България
Рая Лечева
719
article picture alt description

Снимка: 3eNews/ Рая Лечева

В Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ще се създаде законова възможност за учредяване на банкова сметка на името на етажната собственост – за средствата, събирани за управление и текуща поддръжка, не само за поддържането на  фонд „Ремонт и обновяване“. Това съобщиха за 3eNews от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в отговор на въпроси.

Каква е ползата за собствениците?

Банковата сметка ще може да е на името на етажната собственост, не на физическо лице, което ще улесни кандидатстването за колективни кредити пред различни финансови институции.

С новите промени в закона се улеснява вземането на решения от собствениците на всяко жилище в многофамилни жилищни сгради, което ще подпомогне осъществяването на инвестициите за енергийна ефективност. Също така се регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин ще се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност и ще се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите.

Както знаем към настоящия момент в преобладаващата си част (93%) от сградния жилищен фонд е неефективен от гледна точка на енергийната ефективност. Само 7% от площта на обитаваните жилищни сгради в България е в съответствие с актуалните нормативни изисквания за енергийна ефективност – новопостроени и обновени до достигане нормативно изискуем клас на енергопотребление.

Затова ще продължи да работи Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по новата програма „Региони в растеж“. Към 31.12.2021 г. по програмата са обновени 1939 жилищни сгради с обща разгъната площ над 10,9 млн. кв. м. Очакваната икономия на потребна енергия от обновените жилищни сгради е в размер на 930 700 МWh/год., а очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове – 317 ktCO2/год.

Стимулират 30% спестяване на първична енергия и минимум клас B на енергопотребление

Но още по-важно е сега, че близо 2 млрд. лева ще бъдат насочени за повишаване на енергийната ефективност по проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към предоставяне на финансова, организационна и техническа помощ за подобряване на енергийните характеристики на жилищния сграден фонд у нас.

Фокусът ще бъде върху многофамилните жилищни сгради на територията на цялата страна в оставащите 93% неефективни сгради. Ще се стимулира обновяване на жилищните сгради, което да постига най-малко 30% спестяване на първична енергия и минимум клас B на енергопотребление.

Проектът въвежда модел на предоставяне на финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост, разделен в две групи с различни параметри на финансиране спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на собствениците на сградите.

Кандидатстването за безвъзмездна помощ е до март 2023 година

За Група 1 кандидатстването на сдруженията е със срок до март 2023 г., като е предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности.

За Група 2 срокът за кандидатстване е от април 2023 г. до декември 2023 г. при предвидена 80% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности и 20% самоучастие на сдруженията. За финансовото си самоучастие сдруженията на собствениците при желание от тяхна страна могат да получат финансиране чрез ЕСКО компонент или друг финансов механизъм. По принцип ЕСКО компонентът търси подход на разсрочено във времето изплащане на първоначалната инвестиция, при който вноските да бъдат изчислени така, че заедно с разходите за отопление да са под равнищата на сегашните средни разходи за отопление.

Собствениците трябва да имат изготвени технически обследвания, паспорти и обследвания за енергийна ефективност

Собствениците на жилищни сгради ще кандидатстват по проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез изготвени технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност.

Техническото обследване представлява обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от Закона за устройство на територията и то няма отношение към енергийното ѝ потребление. Въз основа на резултатите от него се изготвя техническия паспорт на сградата, като нормативните изисквания за това са регламентирани в Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Съгласно чл. 10, ал. 1 от същата наредба техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и в електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен образ от екземпляра, предназначен за регистриране.

Обследването за енергийна ефективност определя класа на енергопотребление на сградата и специфичните възможности за намаляване на потреблението на енергия при гарантирано поддържане на нормативните параметри на микроклимата.

Условие за кандидатстване по проект П9а е предписаните в обследването мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата да осигуряват клас на енергопотребление минимум B след обновяването и минимум 30% спестявания на първична енергия, уточняват от МРРБ.

Започват до края на 2022 година да работят звена „едно гише“ за енергийна ефективност

За по-лесно реализиране на проекти за енергийно обновяване в сградния фонд през целия проектен цикъл на обновителния процес ще бъдат създадени структури тип „обслужване на едно гише“. Това ще увеличи търсенето на енергийно-ефективни услуги чрез подобряване на осведомеността за ползите, доверието и мотивацията сред собствениците на сгради и предоставяне на структуриран механизъм за получаване на цялостна информация, смятат от МРРБ. Звената ще консултират множество аспекти на обновяването, като свързват собствениците на сгради, домакинствата и бизнеса, по-специално малки и средни предприятия, с професионални доставчици на услуги и следят за постигнатите резултати. Предвижда се първите звена тип „обслужване на едно гише“ да заработят в края на 2022 година, а до края на 2023 г. да има изградени такива във всичките 28 области на страната.

МРРБ стартира тестов проект за безплатно обследване на до 50 етажни собствености

В момента МРРБ изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради -  SHEERenov“. Министерството е партньор заедно със Столична община, Българската фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Cleantech България и чуждестранни партньори от Унгария и Естония, чиито добри практики се анализират и адаптират към нашите условия.

Целта на проекта е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизведен впоследствие и в останалите градове на територията на страната. В тази връзка между 30 и 50 етажни собствености ще бъдат подготвени безвъзмездно за гражданите за обновяване за енергийна ефективност на техните сгради. Те ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща