Правим проектна компания, която да реализира съоръжения за съхранение на енергия за 1,5 млрд. лева

Енергетика , Икономика / България , Зелен преход
Рая Лечева
3372
article picture alt description

Източник:Pixabay

Министерството на енергетиката планира създаване на проектна компания, която да управлява над 1,5 млрд. лева за реализация на идеята за създаване на системи за съхранение на енергия у нас. Политиката по декарбонизация включително осигуряване на независимост от руския газ и въглищата са в проектите в Плана за възстановява и устойчивост, коментираха за 3e-news.net висши чиновници от властта. Последните промени в Плана за възстановяване бяха публикувани официално вчера на страницата nextgeneration.bg.

В Плана за възстановяване и устойчивост основният проект за декарбонизация на икономиката е свързан с новите системи за съхранение на енергия. Амбициозните цели на Зелената сделка за постепенна декарбонизация на енергийния сектор във времеви хоризонти 2030 и 2050 г., както и тяхната проекция в НПВУ на България, предполагат значителни допълнителни усилия за повишаване на вече надхвърлилия през 2021 г. 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия.

Продължаващото на този фон мащабно разгръщане на възобновяеми източници, които поради присъщата им непостоянна генерация създават все по-сложни и осезаеми предизвикателства пред сигурността на електроенергийната система (ЕЕС), изисква повишаване адаптивността на оперативното управление на ЕЕС за осигуряване на необходимата маневреност, сигурност и бързодействие при управлението й. Заемащият все по-голям дял от вътрешния микс на страната процент на ВЕИ неминуемо означава, че те постепенно ще оказват все по-силно влияние върху енергийната сигурност и съответно на тях ще се разчита все повече за обезпечаването й. 

 ВЕИ в момента не могат да участват в балансирането на енергийната система

Същевременно участващите в енергийния микс на България възобновяеми енергийни източници понастоящем не са в състояние да участват пълноценно в балансирането на електроенергийната система, покриването на върховите товари и предоставянето на пазарен принцип на услуги за гъвкавост и допълнителни услуги. От друга страна, е необходимо гарантирането на сигурността на снабдяването с  електрическа енергия във връзка със „зеления преход“.

Целта на проекта RESTORE е да допринесе значително за решаването на тези проблеми чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 MWh. Съоръженията (състоящи се от акумулатори, инвертори, трансформатори, силова електроника/интелигентни електронни устройства и управляваща автоматика) ще бъдат стратегически разпределени равномерно на територията на Р България, разположени в близост до инсталираните и предстоящите да бъдат разгърнати възобновяеми генериращи мощности.. По този начин проектът цели в частност да осигури значителен принос за максималното оползотворяване на произвежданата от налични и бъдещи ВЕИ електроенергия и нейното пренасяне до основните центрове на потребление с минимални загуби и според действителния товар в реално време, включително на децентрализирано равнище. Нещо повече, чрез тези съоръжения проектът ще способства значително за комплексната реализация на концепцията за интелигентни мрежи, осигурявайки висока степен на наблюдаемост, точност на оперативното планиране, маневреност и бързодействие на ЕЕС, включително за предотвратяване и/или овладяване на аварийни събития.  

Наред със значителните екологични и икономически ползи, изразяващи се в увеличаване дела и използваемостта на ВЕИ и съкращаване на въглеродните емисии, проектът ще допринесе за повишаване на експлоатационната сигурност, наблюдаемост и адаптивност на електроенергийната система на страната, както и на нивото на предсказуемост и готовност на производителите на възобновяема енергия да участват в максимална степен в покриването на товарите и балансирането на системата, включително предлагайки на пазара услуги за гъвкавост и допълнителни услуги.

 В момента балансирането на националната електроенергийна система се базира почти изцяло на ПАВЕЦ

Този значителен принос ще бъде особено осезаем на фона на факта, че понастоящем балансирането на националната електроенергийна система се базира почти изцяло на ПАВЕЦ, които в средносрочен и дългосрочен план се очертават като крайно недостатъчни на фона на мащабното и все по-интензивно разгръщане на ВЕИ при същевременно ограничаване и/или отпадане на производството от въглищни и конвенционални електроцентрали.

С оглед важността на тази национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия е необходимо да се гарантира наличието на условия за бързото отстраняване на аварии и други проблеми, възникващи в процеса на опериране в т.ч. поддръжка и утилизация на батериите. За целта ще е необходимо да може да се гарантира бърз достъп (в рамките на 2 ч.) до точката на авария, както и бърза възможност за смяна на авариралите части (в рамките на 24 ч.).

 Операторът/Операторите на предвидените по проекта съоръжения за съхранение няма да участват на енергийния и балансиращия пазари, а единствено и само ще осигуряват равнопоставена и недискриминационна възможност на търговски участник/производител и производителите на възобновяема електроенергия на съхраняват генерираната от тях енергия и да участват пълноценно и пълноправно на тези пазари, катализирайки както пазарната конкурентоспособност, ефективност и степен на предлагане, така и сигурността и адаптивността на електроенергийната система, а оттам и на електроснабдяването като цяло.

Операторът/Операторите ще предоставят недискриминационен достъп до инфраструктурата за различни видове услуги като напр. съхранение на енергия от трети страни чрез  договори за стандартен достъп за съхранение на енергия, с възможно приложение на смарт договори (smart contracts), като ще предоставят своята инфраструктура за „наем“ по стандартизирани търговски условия и графици, като в тези системи се може да се съхранява  енергия от излишъци или други услуги по желание на търговски участник и производители на електрическа енергия, разчитайки на пазарни сигнали и стимули за участниците. Чрез предвидените по проекта съоръжения за съхранение националният преносен оператор и операторите на разпределителни  мрежи на територията на Р България ще могат да интегрират по максимално ефективен, икономичен и климатично неутрален начин присъединените и планираните за присъединяване към мрежите им ВЕИ.   

Кои са основните дейности по ключовия проект RESTORE

  • Регистриране на проектна компания  от страна на Министерство на енергетиката  която да изпълни инвестицията и участва в опериране на съоръженията за съхранение;
  • Разработване на предложения за изменение и допълнение в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му във връзка с регламентиране на дейностите по изграждане, присъединяване и експлоатация на съоръженията за съхранение на електрическа енергия, съвместно с КЕВР;
  • Определяне, съвместно с националния преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи на най-подходящите терени за изграждане на съоръженията за съхранение, позволяващи бързо присъединяване към електропреносната/електроразпределителните мрежи ; 
  • Провеждане на процедура за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на съоръженията за съхранение, както и поддръжка и утилизация на батериите;
  • Присъединяване на съоръженията за съхранение към националната преносна система или разпределителни мрежи;
  • Предоставяне на производителите на електроенергия от ВЕИ на възможност за съхранение на произведената от тях енергия и съответно нейната реализация при най-подходящите пазарни условия – смарт договориране на използване на капацитета.

 Операторът на новата инфраструктура няма да ползва допълнителни субсидии от държавата

Оператора/операторите на инфраструктура за съхранение ще се издържат от такси за ползване на съоръженията за съхранение на енергията и няма да има необходимост от допълнителни субсидии и от страна на държавата. Същевременно ще може да предоставя услугата по съхранение на електроенергия на максимално ниски цени. Нормативно следва да се уреди и начинът на облагане на съхранената енергия с мрежови такси с оглед избягване на двойното заплащане на цената за пренос.

За постигане на прозрачност и ефикасност се очаква изпълнението на проекта да се извърши от международна финансова институция с опит в управлението на енергийни проекти в региона в т.ч. по отношение на структурирането и провеждането на описаните по-горе процедури, нормативните промени и структуриране на партньорствата

Как ще бъдат разпределени средствата?

 

Из Плана за възстановяване и устойчивост, проект RESTORE, Компонент 4 Нисковъглеродна икономика

Повече може да видите на страницата nextgeneration.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща