Бюджетен излишък от 937 млн. лева за януари отчита Министерство на финансите

Ведомството очаква бюджетното салдо да е положително и през февруари в размер на 697 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП)

Икономика / Финанси
3E news
614
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БНБ

Касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни средства по Консоридираната фискарна програма (КФП) за януари 2022 г. е положително в размер на 937,0 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финансите. Бюджетният излишък се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 973,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 36,8 млн. лева.

Още по темата

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2022 г. са в размер на 4 321,1 млн. лв. Постъпленията нарастват с 608,6 млн. лв. (16,4 %) спрямо отчетените за януари 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 603,3 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година (нарастват с 5,3 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3 553,3 млн. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 421,8 млн. лв. (13,5 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 82,2 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 408,5 млн. лв., като са близки до отчетените за януари 2021 г. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 2 081,2 млн. лв. (ръст от 308,4 млн. лв., 17,4 % спрямо отчетените за януари 2021 г.), като приходите от ДДС са в размер на 1 505,4 млн. лв. (ръст от 13,3 % спрямо отчетените за януари 2021 г.), от акцизи възлизат на 529,1 млн. лв. (ръст от 26,4 % спрямо същия период на предходната година), а тези от мита са в размер на 36,9 млн. лв. (ръст от 97,6 % спрямо отчетените за януари 2021 г.). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 80,5 млн. лв. или ръст от 15,0 млн. лв. (23,0 %) спрямо отчетените за януари 2021 г. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 983,0 млн. лв., което представлява ръст от 99,8 млн. лв. (11,3 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

Неданъчните приходи са в размер на 652,4 млн. лв. (ръст от 181,5 млн. лв., 38,5 % спрямо същия период на 2021 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 115,4 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2022 г. възлизат на 3 384,1 млн. лв. За сравнение разходите по КФП за януари 2021 г. бяха в размер на 3 302,9 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 3 218,9 млн. лв., като са близки по размер до отчетените за януари 2021 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 107,0 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 110,4 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 32,1 млн. лв. (спад с 8,9 млн. лв., 21,7 % спрямо януари 2021 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 133,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2022 г. е 11,06 млрд. лв., в т.ч. 10,02 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Бюджетен излишък и през февруари очаква Министерството на финансите

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по КФП към февруари 2022 г. да бъде положително в размер на 697 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП). За сравнение, за първите два месеца на 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 24,3 млн. лв. Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2022 г. нарастват с близо 11 на сто спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 8 098 млн. лв. и нарастват с 804 млн. лв. спрямо отчетените за първите два месеца на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо февруари 2021 г. с 862 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 58 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2022 г. са в размер на 7 401 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2021 г. бяха в размер на 7 270,0 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 28.02.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 296,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща