Два проекта в областта на финансовите пазари започва Министерството на финансите

Тяхната реализация ще се осъществи с финансиране от ЕС, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с Европейската комисия и със съдействието на Европейската банка за възстановяване и развитие

Икономика / Финанси
3E news
380
article picture alt description

Снимка: архив 3e-news/БТА

Министерството на финансите стартира два проекта в областта на финансовите пазари, съобщи пресцентърът на ведомството. Тяхната реализация ще се осъществява с финансиране от Европейския съюз, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с Генерална Дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия (DG REFORM) със съдействието на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Първият проект е за оценка на състоянието на българския капиталов пазар. През последните години развитието на капиталовите пазари е приоритет, както на европейско така и на национално ниво, тъй като за да се постигне наистина единен европейски капиталов пазар, националните пазари също трябва да се развиват.

Целта на проекта е да се изготви анализ на текущото състояние на българския капиталов пазар. Работата по проекта включва идентифициране на пречките пред развитието на българския капиталов пазар; сравнението му с капиталовите пазари на държави от Централна и Източна Европа (benchmarking); изготвяне на препоръки за преодоляване на идентифицираните по време на анализа пречки пред развитието на пазара.

Анализът на състоянието на българския капиталов пазар и препоръките, които ще бъдат изготвени, ще бъдат представени и обсъдени с пазарните участници и след приключване на проекта ще бъдат използвани за база за дискусия за изготвяне на Стратегия за развитие на капиталовия пазар в България.

Проектът е с продължителност 18 месеца (до м. май 2023 г.).

Вторият проект е за създаване на „Правна и регулаторна рамка за изпълнение на инструментите за хеджиране (Приключващото нетиране за деривати и репо-сделки)“ (Close-out Netting for Derivatives and Repo). България е единствената държава членка на ЕС, която не е приела цялостна законодателна уредба за приложимостта на приключващото нетиране във връзка с рамковите договори за сделки с деривати и сделките за финансиране с ценни книжа. Това причинява правна несигурност при сделките с деривати и сделките за финансиране с ценни книжа и възпрепятства тяхното използване.

Техническата помощ, която ще бъде осигурена чрез този проект, ще се изразява в:

- Анализ на съществуващите условия (нормативни и търговски) за валидност и приложимост на хеджиращи инструменти;

- Изготвяне на концепция с препоръки относно необходимите нормативни промени за създаване на адекватна на съвременните нужди на финансовите пазари правна рамка за приключващото нетиране, които се очаква да бъдат под формата на нов закон и/или изменения на съществуващото законодателство в областта на финансовите услуги и несъстоятелността;

- Дискусии със заинтересовани страни, публични и частни, за рисковете и ползите от предложената правна рамка за приключващото нетиране;

- Изготвяне на законопроект за приключващото нетиране;

- Общи насоки относно обхвата на съответните подзаконови нормативни актове, необходими за практическото прилагане на правната рамка за приключващото нетиране;

- Запознаване на заинтересованите страни с новата правна рамка за приключващото нетиране на целеви семинари и/или образователни събития.

Проектът е с продължителност 12 месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща