Работодатели могат да кандидатстват за наемане на нови служители по проект "Заетост за теб"

Икономика / България
3E news
312
article picture alt description

До 30 юни 2023 г. работодателите може да кандидатстват по проект „Заетост за теб“ за подпомагане наемането на нови служители. Tова съобщи в своя бюлетин мрежата Enterprise Europe Network.

Проектът се реализира от Агенция по заетостта като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година. „Заетост за теб“ дава възможност на работодателите да получат финансиране за наемане на служители за своята дейност.

Могат да кандидатстват работодатели:

– регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС);
– регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
– регистрирани по Закона за народните читалища;
– общински предприятия по чл.52 от ЗОС.

Наетите лица могат да бъдат безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” като лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя.

Финансовото подпомагане включва 100% от разходи за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата за период от 6 месеца и 100% от разходите за дължимите вноски за сметка на Работодателя за период от 6 месеца.

Повече информация може да видите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща