134 млн. лева инвестиции планират за цифровизация на разпокъсания воден сектор

Проектът може да стартира три месеца след одобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост от ЕК, по който все още преговаряме в сектора на енергетиката и върховенството на закона

Икономика / България , Климат / Екология
Рая Лечева
897
article picture alt description

Източник: 3еNews

Над 134 млн. лева инвестиции в разпокъсания ВиК сектор планира един от проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост. Бенефициент по проекта и координатор ще ще е Министерство на околната среда и водите с дирекция „Управление на водите“. Партньори ще са Изпълнителна агенция по околна среда и водите, МРРБ (Български ВиК Холдинг“ ЕАД),  „Напоителни системи“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД и Национален институт по хидрология и метереология.

Целта на проекта е подобряване управлението на  количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите. Допълнителна цел на проекта е  популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени.

Работата по проекта се предвижда да се организира в два етап – подготвителни дейности и същинско изпълнение

Проектът ще изисква координация между всички звена, управляващи сектора

Предвиждат се  организация и координация между бенефициента и партньорите за изпълнение на дейностите по проекта. В края на този етап се предвижда подписване на Партньорско споразумение, в което да бъдат определени ролите и задълженията за изпълнение на проекта и за устойчивост на резултатите след приключването му. Предвижда се също сформиране на координационна група с всички партньори и тематични координационни групи по специализирани въпроси, идентифициране на участниците в тези групи и сформиране на екип за управление на проекта и др.

Изпълнението на проекта е свързано с различни дейности. На първо място анализ и проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ). Предвижда се разработка на концепция за връзката на ИСУКВ с други изградени системи и организацията за предаването на данните в Изпълнителната агенция по опазване на околната среда и водите (ИАОС).

Предвижда се изграждане на

•             Системи за измерване нивото в язовирите в реално време: монтиране на нивомерни системи на всички комплексни язовири, в които няма налични или платирани с цел  информация за обема на язовира в реално време.

•             Системи за измерване и наблюдение на екологичния отток: монтиране на измервателни устройства на значими водоползватели  и въвеждане на видеонаблюдени с възм за дистанционно отчитане и предаване на информацията ожност за наблюдение в реално време

•             Системи за контрол на иззетите водни количества: монтиране на имервателни устройства на значими водоползватели, различни от съоръжения на ВиК, НС ЕАД и НЕК ЕАД   за дистанционно отчитане и предаване на информацията за измерените водни количества към ИСУКВ

•             Интегрирана система за управление на количеството на водите – в системата ще постъпват данни от изброените по-горе системи, както и от планираните по проекта измервателни устройства от ВиК съоръжения, съоръжения на НЕК ЕАД и НС ЕАД и от метеорологични и хидрожки станции на НИМХ

На този етап е необходимо също да се направи анализ на възможностите за извършване на водни баланси  на принципа на водосбора на речните басейни чрез данните  от съществуващите и предвиждани измервателни станции  в ИСУВК. Целтта е подобряване не само на оперативното управление на водите, но и в краткосрочен и дългосрочен план чрез събиране и систематизиране на данни, симулиране на варианти на развитие и планиране на необходимите действия с цел справяне с проблеми от засушаване  в резултат от изменението на климата и от недостиг на вода.

Възможност за мониторинг на водите в реално време

От своя страна Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ изпълнява проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“. В процес на разработване са: 

•             Единна информационна система за ВиК услуги и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК (ЕИС на ВиКУ)  (в процес на изпълнение)

•             Информационна система за водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС). (в процес на изпълнение)

В рамките на този проект се предвижда изграждане на система за мониторинг и контрол базирана на новите LPWAN технологии (основно LoRaWAN и NB-IoT, покриващи разстояния до 15+ km и захранвани от батерии издържащи до 10+ години). Платформата ще поддържа данни за местоположението на измервателните устройства, както и такива за ниво и дебит  в реално време.

Очаква се да се изгради най-после мрежа за осъществяване на възможността за мониторинга в реално време.

Към  „Напоителни Системи“ ЕАД (МЗХГ) ще се изгради каналната мрежа посредством монтираните и въведени в експлоатация измервателни устройства, те ще се синхронизират и ще предават данни към софтуер за контрол и мониторинг на водните маси.

Ще се изгради мрежа, чрез PointtoPoint устройство (форма на комуникация, която осигурява директен път от една неподвижна точка до друга) за осъществяване на възможността за мониторинга в реално време.

Край на ръчното събиране и обработване на информацията и в НЕК

НЕК ЕАД разполага с управляващи системи в 15 ВЕЦ и 4 ПС, като информацията от тях, се събира, обработва и анализира в централно управление ръчно. Нивата на язовирите стопанисвани от НЕК ЕАД се отчитат на всеки час в работно време, като информацията се въвежда ръчно. НЕК ЕАД разполага с автоматични метеорологични станции само на определени места, но информацията от тях също се обработва ръчно.

В рамките на проекта за изграждане на ИСУКВ, като част от цялостната интегрирана система се предвижда да се  разработи модул за нуждите на НЕК ЕАД. В модула трябва да постъпва информация в реално време от обектите за НЕК ЕАД, да се съхранява, обработва автоматично, анализира и архивира - данни за нивата в язовирите и изравнителите; наличните водни количества в язовирите и изравнителите; данни за притоците към язовирите и изравнителите. Важно е да постъпва информация за изпълнение на месечните графици на МОСВ, данни за разхода на водни количества в реално време, в това число разхода на водно количества за производство на електрическа енергия, разхода за екологични нужди, разход на води за други водоползватели и/или нужди.

Модулът трябва да бъде интегриран със съществуващите управляващи системи и автоматизирани станции на НЕК, като събира в реално време и съхранява данните от тях.

Модулът трябва да събира данни в реално време и от допълнителната инфраструктура (измервателни уреди и системи), планирани за изграждане в настоящия проект, за следене и мониторинг на нивата на водите, разход на вода, притоци, екологични отоци. Модулът трябва да позволява в него да бъде включена информация от системите на НИМХ за актуалната хидрометеорологична обстановка, както и прогноза за очакваните притоци в водоемите за минимум 10 дни напред. Модулът трябва да бъде отворен за допълнителна интеграция с други официални източници по отношение на метрологията и управлението на водите.

Системата трябва да обезпечи агрегиране на информацията от различните източници в реално време, съхранение, автоматизирана обработка, анализ и архивиране на данните.

Системата трябва да разполага с индикативен потребителски интерфейс. Системата трябва да разполага с необходимото високо ниво на кибер защита и допълнителна резервираност.

В НИМХ има изграден национален телекомуникационен център, в който в реално време постъпват част от данните от метеорологичната и хидроложката мониторингови мрежи на страната.

При автоматизиране на по-голямата част от измерванията, се предвижда той може да бъде надграден с Център за хидрометеорологичен мониторинг за целите на управлението на водите. Центърът трябва да бъде оборудван със съвременна изчислителна и комуникационна техника, цифрови бази данни и числени метеорологични и хидроложки модели. Основна задача на този център ще е обслужването в реално време на държавните управленски органи в областта на водите с качествена и актуална хидрометеорологична информация и анализ. Този център ще бъде информационно интегриран към изгражданата по проекта интегрирана система за управление на количеството на водите.

Измервателни устройства от ново поколение

Предвижда се проучване и подбор на подходящи места за монтиране на измервателни и мониторингови устройства.

Предвижда се извършване на тези дейности за ВиК сектора (ВиК холдинг), за енергетиката (стопанисваните от НЕК съоръжения), за напояване (стопанисваните от НС съоръжения) и всички останали водоползватели (енергетика, напояване, индустрия и др. (МОСВ).

Също така се предвижда избор и определяне на места за измерване и видеонаблюдение на минимално допустимия отток в реките, както и техническо решение за обезпечаване на същото (устройства, свързаност и т.н.).

Проектът може да стартира три месеца след одобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост от ЕК, по който все още преговаряме в сектора на енергетиката и върховенството на закона.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща