Алтернативни Power-2-Gas технологии позволяват превръщане на ВЕИ електроенергията в газ

P2G е възможно решение за проблемите в енергийния сектор на страните от Дунавския регион

Икономика / Технологии
3E news
1023
article picture alt description

Източник: DanuP-2-Gas

Проектът DanuP-2-Gas концентрира усилията на регионално ниво за оползотворяване на потенциала на възобновяемата енергия в Дунавския регион, съобщиха от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ).

В енергийния дневен ред на България става  все по-актуална темата за високата и неконтролируема цена на природния газ, както и рисковата външна зависимост по отношение на неговите доставки, съсредоточени в един чужд снабдител. Същевременно се наблюдава пореден бум в интереса за изграждане на ВЕИ мощности поради високата волатилност на цената на електрическа енергия и необходимостта на бизнеса да има предвидимост при планиране на своите разходи.

За тези два устойчиви тренда има икономически изгодно  решение и това са  технологиите от типа Power-2-Gas (P2G), които позволяват превръщане на електроенергията в газ. При тези технологии излишъците на електроенергия, които се получават в периоди на свръхпроизводство от ВЕИ, могат да се използват за производство на газ от възобновяеми източници (ГВИ), който да бъде подаван в газовата мрежа или складиран с цел последващо използване. Благодарение на възможността за метанизация на ГВИ, той става съизмерим по качество с природния газ.  

Ползи от изграждането на мощности от типа Power-2-Gas

·         Изглаждане на натовареността на електроенергийната система;

·         Възможност за складиране на енергия под формата на ГВИ;

·         Местно производство на ГВИ, годен за включване в газовата мрежа;

·         Участие в третичното регулиране на електроенергийната система;

·         Усвояване на отпадъчна биомаса от пречиствателни станции, земеделие, санитарна горска дейност, хранително-вкусова промишленост и др.

Технологията е възможна за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и влиза в таксономията на ЕС

Не на последно място трябва да се отбележи, че технологията P2G е предмет на финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост, което допълнително затвърждава стратегическото ѝ значение на национално ниво. Българското законодателство е също в добра степен пригодено за регулиране на такъв тип системи и технологии. Налична е вече дефиницията за „зелен водород“ и за „газ от възобновяеми източници“.

Дадени са съответните постановки за присъединяване на производители на газ от възобновяеми източници към газопреносната и газоразпределителната мрежа. Важно е да се отбележи, че изграждането на присъединяващи инсталации на мощности за производство на ГВИ са припознати за „зелени“ инвестиции според приетата таксономия на ниво Европейски съюз.

Изграждането на мощности от типа P2G представлява интерес и на регионално ниво.

Сътрудничество между страните в Дунавския регион за по-голяма енергийна независимост 

Силната зависимост от вноса на изкопаеми енергоносители, главно на природен газ от Русия, е едно от сериозните предизвикателства пред страните от т. нар. Дунавски регион. За пример, през 2019 г. Словения, Хърватия, Германия, Унгария, Словакия, Австрия и Молдова са покривали между 52 и 76 % от общото си потребление на енергия чрез внос (Eurostat, Energy Imports Dependency). Освен това общият дял на потреблението на енергия от изкопаеми горива за този регион е над 65 %, особено в страни като Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, но също и в Германия, Румъния и България.

В същото време е налице значителен неизползван потенциал на биомаса, което е възможност за  справяне с част от проблемите в енергийния сектор на страните от Дунавския регион. Биомасата е основен източник на възобновяема енергия в региона и следователно нейното ефективно интегриране в енергийния пазар е от ключово значение. Power-2-Gas технологиите дават такава възможност чрез оползотворяване на биомасата за производство на газ от възобновяеми източници.

При възприемане на регионален подход за изграждане на P2G мощности вече става възможно да се реализират решения, които да имат широкомащабен ефект – обособяване на региони, богати на биомаса - суровина, която след преработка да се доставя на P2G инсталации, например по река Дунав и изграждане на газови хранилища в региони с клъстери от P2G инсталации, които да могат да се използват според стратегическите нужди на региона по отношение на наличността на природен газ. Същото се отнася и за балансиране на електроенергийните системи на ниво Дунавски регион.

Реализирането на потенциала за оползотворяване на възобновяемата енергия в Дунавския регион е основна цел на проекта DanuP-2-Gas, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Дунав на Европейския съюз. Проектът обединява енергийни агенции, представители на бизнеса, публични органи и изследователски институции от 10 държави в Дунавския регион, включително България, в усилията им да разработят обща транснационална стратегия за насърчаване на производството и съхранението на възобновяема енергия чрез свързване на газовия и електроенергийния  сектор.

Оползотворяване на големи количества биомаса

Подходът, който DanuP-2-Gas предлага при секторното свързване, е да се използва електроенергия за производството на зелен водород чрез електролиза. Той се използва за метанизация на биогаза, получен от обработката на биомаса. Възобновяемият природен газ може да се използва по същия начин, по който се използва понастоящем природният газ, а също така може да бъде компресиран или втечнен.

Концепцията на проекта включва оползотворяване и на огромните количества биомаса, като например общински или промишлени органични отпадъци, дървесни остатъци, утайки от пречиствателни станции и селскостопански странични продукти, например слама. Биомасата се превръща в биовъглен чрез карбонизация. Тъй като биовъгленът има по-висока енергийна плътност и намалено тегло в сравнение със субстратите от биомаса с тяхното водно съдържание, той може да служи като средство за транспортиране на енергията, съхранена в биомасата. Корабите и влаковете могат да транспортират биовъглищата до централни хъбове, където при газификацията им се получава биогаз.

Кави дейности включва проекта?

·         Изграждане на Дунавска енергийна платформа за обмен на ноу-хау  с цел укрепване на регионалните вериги за създаване на стойност, фокусирани върху интегрирането на биомасата, което води до диверсифициране на носителите на енергия от възобновяеми източници.

·         Създаване на Атлас на потенциала на биомасата, основаващ се на оценки на потенциала на биомасата и на инфраструктурата в участващите държави, в т.ч. и България.

·         Оценка на политическата и правната ситуация в страните от Дунавския регион с цел да се осигури обща дългосрочна стратегия, приложима за всички държави от региона.

·         Инструмент за параметризиране на хъбовете, който ще позволи да се направи обективна оценка коя конкретна инсталация и режим на работа са подходящи за определено място въз основа на наличните предпоставки.

·         Семинари, на които ще бъдат демонстрирани използването на Атласа на биомасата, възможностите за свързване на газовата мрежа, транспортната мрежа за пренос на биовъглища, както и инструментът за параметризиране на P2G инсталацията – размер на инвестицията, обем на производството и други.

DanuP-2-Gas  е проект с голямо регионално значение, който ще създаде така необходимата експертна общност, насочена към решаване на неотложни проблеми в енергийния сектор, благодарение на иновативно секторно свързване и съхранение на възобновяема енергия в газовата мрежа. Същевременно разработената технология и концепция е неизменна част от съвременните бизнес модели в енергийния сектор. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща