ЕК с нова стратегия за глобални инвестиции за 300 млрд. евро

Инициативата „Глобален портал“ ще се развива в партньорство с американската Build Back Better World

Свят
3E news
211
article picture alt description

Източник: pixabay

ЕС стартира нова своя стратегия за насърчаване на интелигентни, чисти и сигурни връзки в областта на цифровите технологии, енергетиката и транспорта. Тя цели също така укрепване на здравните, образователните и научноизследователските системи в целия свят. Крайната цел е постигане на устойчиви и надеждни връзки, които работят за хората и планетата за справяне с най-неотложните глобални предизвикателства – от изменението на климата и опазването на околната среда до подобряването на здравната сигурност и повишаването на конкурентоспособността и световните вериги на доставки. Целта на стратегията „Глобален портал“ (Global Gateway) е да мобилизира до 300 млрд. евро за инвестиции между 2021 и 2027 г., които да подкрепят глобалното възстановяване, като се вземат предвид нуждите и интересите както на държавите членки на ЕС, така и на техните партньори.

„Глобалният портал“ предвижда и повече инвестиции, които да насърчават демократичните ценности и високите стандарти, доброто управление и прозрачността, равнопоставените партньорства, екологосъобразните и чистите, сигурни инфраструктури, и които катализират инвестиции от частния сектор.

От ЕК отбелязват, че чрез подхода „Екип Европа“ (Team Europe) инициативата ще обедини както самия ЕС, така и държавите членки с техните финансови и развойни институции, включително Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и ще се стреми да мобилизира частния сектор с цел привличане на инвестиции за трансформиращо въздействие. Делегациите на ЕС по света, които работят с „Екип Европа“ по места, ще играят ключова роля за идентифицирането и координирането на проекти в рамките на „Глобален портал“ в държавите партньори.

„Глобален портал“ се основава на новите финансови инструменти в многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г.: на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) – Глобална Европа, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) III, както и Interreg, InvestEU и програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Всичко това позволява на ЕС да мобилизира публични и частни инвестиции в приоритетни области, включително за свързаност. По-конкретно Европейският фонд за устойчиво развитие+ (ЕФУР+), финансовият стълб на ИСРМС – Глобална Европа ще предоставят до 135 милиарда евро за гарантирани инвестиции в инфраструктурни проекти между 2021 и 2027 г., до 18 милиарда евро ще бъдат налични под формата на безвъзмездно финансиране от бюджета на ЕС, а европейските финансови и развойни институции разполагат с до 145 милиарда евро за планирани инвестиции.

В допълнение към своя набор от финансови инструменти ЕС проучва възможността за създаване на Европейски механизъм за експортно кредитиране, който да допълва съществуващите договорености за експортни кредити на равнището на държавите членки и да увеличава общия капацитет на ЕС в тази област. Механизмът ще спомогне за осигуряване на по-равнопоставени условия за предприятията от ЕС на пазарите на трети държави, където те все повече трябва да се конкурират с други играчи, които получават голяма подкрепа от своите правителства, и по този начин ще улесни участието им в инфраструктурни проекти.

ЕС ще предложи не само стабилни финансови условия за партньорите, като предоставя безвъзмездни средства, благоприятни заеми и бюджетни гаранции за намаляване на риска на инвестициите и подобряване на устойчивостта на дълга, но също така ще насърчава най-високите екологични, социални и стратегически стандарти на управление. ЕС ще предоставя техническа помощ на партньорите за подобряване на техния капацитет за изготвяне на надеждни проекти, осигуряващи икономическа ефективност на инфраструктурата.

„Глобален портал“ ще е и приносът на ЕС за намаляване на недостига на инвестиции в световен мащаб, което изисква съгласувани усилия в съответствие с ангажимента на лидерите на Г-7 от юни 2021 г. за стартиране на основано на ценности, високостандартно и прозрачно инфраструктурно партньорство, за да се отговори на глобалните потребности за развитие на инфраструктурата.

ЕС се ангажира да работи със съмишленици за насърчаване на инвестициите в устойчива свързаност. „Глобален портал“ и инициативата на САЩ „Build Back Better World“ ще се подсилват взаимно. Този ангажимент за съвместна работа беше потвърден отново на 26-ата конференция на ООН по изменението на климата (СОР 26), на която ЕС и САЩ събраха единомислещи партньори, за да изразят своя общ ангажимент за справяне с кризата в областта на климата чрез развой на инфраструктура, която е екологосъобразна, устойчива и съответства на целта за бъдеще с нулеви нетни емисии.

Стратегията „Глобален портал“ също така се основава на постиженията на стратегията за свързаност между ЕС и Азия от 2018 г., на наскоро сключените партньорства за свързаност с Япония и Индия, както и на икономическите и инвестиционните планове за Западните Балкани, Източното партньорство и Южното съседство. Тя е в пълно съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие и с Парижкото споразумение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща