МОСВ признава нарушенията, но търси решение за незаконния хотел край Синеморец

Правото на ЕС позволява да се извърши нова процедура по Оценка за въздействието върху околната среда и след завършване на проекта.

Климат / България
Рая Лечева
518
article picture alt description

Снимка: МОСВ

Едно е ясно. С писмо до началника на Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК) министърът на околната среда и водите Асен Личев потвърждава, че в имота за строеж „Хотел“ в местност „Поляните“ край Синеморец, община Царево, строителните дейности са изпълнени в нарушение на ЗООС, без съгласуване по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Имотът попада в границите на две защитени зони по Натура 2000, както и в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – Природен парк „Странджа“.

Писмото е изпратено по повод разпореждането на началника на РДНСК-Бургас от август т. г. за спиране на изпълнението на всички строително-монтажни работи на строеж „Хотел“ със заповед, в която се указва задължение строежът да бъде приведен в съответствие с разпоредбите на ЗБР.

Министър Личев информира за несъответствие между одобреното от РИОСВ-Бургас инвестиционно предложение за изграждане на три вилни сгради и издадените разрешения за строеж от главния архитект на Община Царево за обекти Апартаментен хотел блок 1 и блок 2 в същия имот, без проведена процедура по реда на ЗООС и ЗБР.

В писмото се изтъква обстоятелството, че е налице строеж на обект „Хотел”, за който е пропуснат най-ранният етап за уведомяване на  директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционното предложение.

За вече извършено строителство без съгласуване по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), не може допълнително да бъде проведена процедурата по Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на ЗООС, съвместена с оценката по ЗБР, съобщиха днес от екоминистерството. Това според ведомството означава, че напрактика не могат да издадат административен акт. 

Констатираните несъответствия с екологичното законодателство могат да бъдат преодолени единствено чрез разпоредбите на Закона за устройство на територията, коментират от Министерството на околната среда и водите. На какво точно означава това?

От екоминистерството не обясняват какво следва след тези констатации, а 3e-news.net очаква отговор на два много важни въпроса дали има издаден от МОСВ акт за установяване на административно нарушение на строителя и на каква фаза е то? Какви са възможностите и алтернативите? Другият въпрос е има ли издадена принудителна административна мярка за преустановяване, за възстановяване на нанесени щети или друга, която се издава само при наличие на акт за установяване на нарушение? А МОСВ към момента признава, че няма издаден такъв административен акт. 

Отговорът на поставените въпроси дойде малко по-късно от МОСВ:

Актът за административно нарушение в случая не се издава от МОСВ, казват оттам за 3e-news.net. Процедурата е следната: РИОСВ-Бургас след проверка установява нарушението и сезира РДНСК-Бургас по компетентност. Мярката, която е наложил началникът на РДНСК-Бургас от август т. г., е  спиране на изпълнението на всички строително-монтажни работи на строеж „Хотел“. Ако бъдат наложени други административни мерки, те също ще са от компетентност на строителния контрол съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Да разбираме ли, че строежът е спрян и какво се случва оттук нататък с него?

Всъщност по правото на ЕС е съвсем възможно да се направи липсваща Оценка за въздействието върху околната среда и след завършване на инвестиционния проект, коментира пред 3e-news.net Тома Белев от Асоциацията на парковете в България.

Това е възможно след одобрение на Съда на ЕС, който дава отговор и тълкувания след преюдициалните запитвания от община Коридония, Италия през 2017 година. Решението е свързано с инсталации за производство на електрическа енергия от биогаз като оценките на въздействието са извършени след изграждането и пускането в експлоатация на тези инсталации и вследствие на отмяната на първоначално разрешение.

Какво казва съдът? При пропуск да се извърши оценката на въздействието на даден проект върху околната среда на някои публични и частни проекти върху околната среда, правото на Съюза, от една страна, изисква държавите членки да заличат незаконосъобразните последици от този пропуск. От друга страна, допуска той да бъде отстранен, като бъде извършена оценка на въздействието след изграждането и въвеждането в експлоатация на съответната инсталация. Това може да стане при условие, че националните норми, които позволяват да бъде отстранен пропускът, не предоставят на заинтересованите лица повод да заобикалят нормите на Съюза или да не ги прилагат. От друга ако с цел отстраняване на пропуска оценкато не обхваща само бъдещото въздействие на тази инсталация върху околната среда, но отчита и въздействието от момента на изграждането ѝ.

Това напрактика означава, че хотелът може да бъде узаконен на база на това изключение на правото на ЕС? Какво ще предприеме МОСВ очакваме да разберем и има ли полезен ход?

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща