Започва обществено обсъждане на промени в правилата за работа на борсовия пазар на електрическа енергия

Консултациите по новия проект продължават до 15 ноевмри.

Енергетика / България
3E news
953
article picture alt description

Обществените консултации по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия ще продължат до 15 ноември. На 5 ноември в сградата на КЕВР пък ще се проведе обществено обсъждане на този проект.

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПИД на ПРОБПЕЕ/ е публикуван в Портала за обществени консултации.
Проектът е изготвен по постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране предложения на "Българска независима енергийна борса" /БНЕБ/ ЕАД за изменение и допълнение на правилата.

В доклада към проекта пише, че в резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране се установява необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарен сегмент "Двустранни договори" и на пазарен сегмент "Ден напред".

С проекта се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на пазарен сегмент "Двустранни договори" и начина на формиране на клиринговата цена на пазарен сегмент "Ден напред".
Според вносителите приемането на промените на правилата ще допринесе за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигури на участниците на сегмент "Двустранни договори" по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти.


В проекта се предлага при оттегляне на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия, БНЕБ ЕАД да прекратява всички видове предоставен достъп и да изпраща официално уведомление до търговския участник за датата на оттеглянето, както и съобщение до всички търговски участници. Оттеглянето на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия се отразява в регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на БНЕБ ЕАД. При оттегляне на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия всички дължими към борсовия оператор такси по Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД стават изискуеми.
Една от по-големите промени, които правят впечатление в проекта, е, че се предлага клиринговата цена да се формира въз основа на подаваните оферти на пазарната зона на Република България, както и на обема на трансграничните потоци електрическа енергия, които се обменят между пазарните зони посредством подадените в Euphemia от страна на преносните оператори междусистемни преносни способности.


Цените за пазарната зона на България се изчисляват по възприетите правила и срокове в пазарното обединение MRС (Multi-Regional Coupling) и посредством алгоритъма Euphemia. Посоченият алгоритъм е разработен съвместно от седем европейски енергийни борси (APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE и OTE) и изчислява цена и количество на базата на потокоразпределние (flow-based model) на територията на Европа.

Euphemia е част от Европейската стратегия за единен енергиен пазар и е ключов елемент за изпълнение на ангажиментите на страните членки в съответствие с Регламент 1222/2015 за установяване на насоки относно разпределението на преносната способност и управлението на претоварването. При пазарното обединение MRС пък цените на българската пазарна зона се изчисляват заедно и едновременно с други европейски борси.


Освен това в преходните и заключителни разпоредби на проекта за промени пише, че за сделки за покупко-продажба на електрическа енергия, сключени на пазарен сегмент "Двустранни договори" до датата на влизане в сила на тези правила, по които търговски участник е предоставил обезпечение за плащане и/или добро изпълнение под формата на застраховка гаранция, следва в 30-дневен срок от влизане в сила на тези правила да се предостави обезпечение под формата на паричен депозит, банкова гаранция или комбинация от тях.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща