Работната програма на ЕК за 2022 г. включва 42 нови политически инициативи за по-зелена и дигитална Европа

Свят
3Enews
1964
article picture alt description

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен представи работната програма на Комисията за 2022 година.

Европейската комисия прие днес своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма за по-екологосъобразна, по-справедлива, по-цифровизирана и по-устойчива Европа след COVID-19. Работната програма на Комисията включва 42 нови политически инициативи, които обхващат всичките шест основни амбициозни цели, изложени в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, и са съобразени с речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г. В нея са отразени и поуките, извлечени от безпрецедентната криза, причинена от пандемията, като същевременно се обръща специално внимание на нашето младо поколение с предложената Европейска година на младежта — 2022 година.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Изминалата година показа с какви предизвикателства можем да се справим и какво можем да постигнем за европейските граждани, когато сме единни в действията си. Трябва да продължим в същия дух през следващата година, например да изпълняваме политиките си за неутралност по отношение на климата в Европа до 2050 г., да оформяме цифровото си бъдеще, да укрепваме уникалната си социална пазарна икономика и да защитаваме своите ценности и интереси както у дома, така и в чужбина. Комбинираният капацитет на дългосрочния бюджет на ЕС и на NextGenerationEU, които заедно възлизат на 2,018 трилиона евро, ще спомогнат за изграждането на по-добра и по-модерна Европа.“

Заместник-председателят Марош Шефчович, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „Не е достатъчно само да се възстановим от криза от такъв мащаб. Ние трябва също така да станем по-силни и по-устойчиви. В този дух представяме работната си програма за 2022 г. Тя подчертава решимостта ни да излезем от пандемията, като същевременно се възползваме от възможностите, предлагани от двойния екологичен и цифров преход. Сега се надявам бързо да постигнем споразумение с Европейския парламент и Съвета по ключовите законодателни предложения, така че заедно да можем да постигнем резултати в полза на нашите граждани, предприятия и заинтересовани страни.“

Постигане на резултати по шестте основни амбициозни цели

Европейски зелен пакт- повече ресурси за социален фонд за климата


Комисията ще продължи работата си за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. В допълнение към своя новаторски пакет „Подготвени за цел 55“, представен през 2021 г. като част от основополагащия Европейски зелен пакт, Комисията ще предложи регулаторна рамка за сертифициране на поглъщанията на въглерод. 

Комисията също така ще предприеме по-нататъшни стъпки за мобилност с нулеви емисии, например чрез преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства; ще предприеме последващи действия във връзка с плана за действие за нулево замърсяване с цел подобряване на качеството на водата и въздуха; ще установи нови правила за устойчива употреба на пестициди; и ще постигне напредък в кръговата икономика чрез укрепване на правото на поправка на продуктите вместо замяна. Комисията също така ще мобилизира ресурси, наред с вече предложения социален фонд за климата, като удвои външното финансиране за биологичното разнообразие. „Зелените“ облигации също ще играят все по-важна роля и изразяват ангажимента ни да поставим устойчивото финансиране на челно място в усилията на ЕС за възстановяване.

Европа, подготвена за цифровата ера- акцент върху закон за киберустойчивост


Докато пандемията служи като катализатор за ускоряването на цифровизацията по света, Комисията ще продължи работата си за цифровата трансформация на ЕС до 2030 г. в рамките на цифровото десетилетие. Единният пазар продължава да бъде от ключово значение за иновациите в Европа и поради това Комисията е в процес на преразглеждане на политиката в областта на конкуренцията и ще предложи инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации, за да се предотвратят бъдещи смущения. За да отговорим на сериозните опасения във връзка с доставките на полупроводници, необходими за осигуряването на цифрови решения, ще приемем европейски законодателен акт за чиповете, за да насърчим екосистема на най-съвременно равнище и да разработим нови пазари за авангардни европейски технологии. Освен това Комисията ще предложи европейски законодателен акт за киберустойчивост, за да се установят общи стандарти за киберсигурност, и ще започне изграждането на глобална спътникова система на ЕС за сигурни комуникации, за да се осигурят сигурни независими комуникации с държавите членки и допълнителна широколентова свързаност в целия ЕС. Мерките за улесняване на усвояването на цифрови умения в училищата и висшето образование също ще заемат челно място в дневния ред.

Икономика в интерес на хората- инициатива за адекватен минимален доход


С темпа на възстановяване и с доближаването на икономическата активност до предкризисните равнища е време да помислим за начините, по които нашата социална пазарна икономика да стане по-устойчива. Комисията ще предприеме последващи действия във връзка с плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права като ръководство за постигане на качествени работни места, справедливи условия на труд и по-добро равновесие между професионалния и личния живот и ще представи предложение за подобряване на защитата на работниците от рисковете, свързани с експозиция на азбест по време на работа.

За да подкрепи политиките на държавите членки, Комисията ще укрепи мрежите за социална сигурност, които са от решаващо значение за смекчаване на икономическите сътресения, като представи инициатива за адекватен минимален доход. Тъй като финансовият сектор е от ключово значение за икономическото възстановяване, ще представим и предложения относно незабавните плащания, за да се насърчи пълното им навлизане в ЕС и да се улесни достъпът до капитал за предприятията в ЕС. След постигането на глобално решение за реформа на международната рамка за корпоративно данъчно облагане Комисията ще гарантира бързото и последователното ѝ прилагане в целия ЕС.

По-силна Европа на световната сцена-Европейски съюз за отбрана


Комисията продължава да укрепва уникалния подход на ЕС към глобално лидерство. През следващата година Комисията ще представи нова стратегия за „глобален портал“ за изграждане на партньорства за свързаност по света с цел стимулиране на търговията и инвестициите. До края на тази година ще бъде представена нова съвместна декларация на ЕС и НАТО и Комисията ще се стреми да ускори работата по изграждането на истински Европейски съюз за отбрана. В подкрепа на стремежа към глобален енергиен преход и по-здравословни океани ще бъдат представени нова стратегия за международен ангажимент в областта на енергетиката и план за действие относно международното управление на океаните.

Утвърждаване на европейския ни начин на живот- 2022 г. е Европейска година на младежта


За да се гарантира, че младите хора имат възможността да определят бъдещето, Комисията предложи 2022 г. да бъде Европейска година на младежта и ще въведе нова инициатива, наречена ALMA (от английски Aim, Learn, Master, Achieve — стреми се, учи, овладей, постигай), която ще помага на млади европейци в неравностойно положение, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, да придобият професионален опит в чужбина с необходимата социална подкрепа. Крайната цел е те да се включат в образование или професионално обучение или да намерят качествени работни места. Комисията също така ще представи стратегия на ЕС за университетите и ще предложи начини за по-задълбочено и по-устойчиво транснационално сътрудничество в областта на висшето образование. Като включи поуките от пандемията, Комисията ще представи европейска стратегия за полагане на грижи с цел цялостно подобряване на грижите — от грижите за деца до дългосрочните грижи. За да спомогне за по-нататъшното изграждане на нашия Европейски здравен съюз, Комисията ще осигури достъп до висококачествени лекарства на достъпни цени, като предложи нова рамка за динамичен фармацевтичен сектор в ЕС; ще предложи преразглеждане на законодателството относно лекарствата за деца и за редки заболявания; и ще насърчи животоспасяващия скрининг и ранното диагностициране на рак чрез препоръка относно онкологичния скрининг.

Нов тласък за европейската демокрация- свободата на медиите

Конференцията за бъдещето на Европа е в пълен ход и заедно с европейските граждански инициативи изграждането на по-жизнена европейска демокрация ще продължи. Комисията също така ще предприеме по-нататъшни стъпки за защита на свободата и плурализма на медиите, като внесе европейски законодателен акт за свободата на медиите, и ще продължи да защитава върховенството на закона, което е от основно значение за ефективното функциониране на ЕС. За да се засили борбата с трансграничната престъпност, на преден план в дневния ред ще продължи да бъде установяването на обща правна рамка за ефективен трансфер на наказателни производства между държавите членки. Също така ще продължим да полагаме усилия за създаването на новия междуинституционален орган на ЕС по етика в тясно сътрудничество с други институции. За да се гарантира равенство за всички, ще предложим мерки за подобряване на признаването на произхода между държавите от ЕС. Ще бъде представена и инициатива във връзка с изтичането на мозъци и за смекчаване на предизвикателствата, свързани с намаляването на населението, като се определят възможни решения.

В приложение 1 към работната програма на Комисията за 2022 г. се съдържа пълен списък на 42-те нови политически инициативи в рамките на 32 цели на политиката и на шестте основни амбициозни цели.

Подход на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови

За да сведе до минимум тежестта, свързана с нашите цели на политиката на ЕС, с настоящата работна програма Комисията ще приложи изцяло подхода на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови. Това ще гарантира, че когато въвеждаме неизбежни нови тежести, ние систематично и проактивно ще намаляваме тежестите, свързани със съществуващото законодателство на ЕС в същата област на политиката. Очакваните разходи за спазване на законодателството на ЕС ще бъдат измервани по по-прозрачен и систематичен начин в оценките на въздействието, а административните разходи ще бъдат компенсирани. По-доброто законотворчество ще продължи също така да допринася за устойчивостта и цифровата трансформация, като се съсредоточава върху принципите за „ненанасяне на значителни вреди“ и „цифрови по подразбиране“.

Работната програма на ЕК е резултат на тясно сътрудничество между институциите

Комисията ще започне обсъждания с Парламента и Съвета за съставяне на списък с общи законодателни приоритети, по които съзаконодателите да се споразумеят да предприемат бързи действия. Комисията ще продължи да подкрепя и да работи с държавите членки, за да гарантира прилагането на новите и съществуващите правила на ЕС, и няма да се поколебае да отстоява правото на ЕС чрез процедури за нарушение, когато това е необходимо.

Всяка година Комисията приема работна програма, в която се посочват действията, които ще предприеме през следващата година. С работната програма информираме обществеността и съзаконодателите за политическите си ангажименти да представим нови инициативи, да оттеглим внесени предложения и да преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС. Тя не обхваща текущата работа на Комисията, свързана с изпълнението на ролята ѝ на пазител на Договорите и на институция, налагаща спазването на действащо законодателство, нито редовните инициативи, които тя приема всяка година. Работната програма на Комисията за 2022 г. е резултат от тясното сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и консултативните органи на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща