Промяна на три данъчни закона предлага Министерство на финансите

До 4 ноември се приемат предложения относно измененията на законите за ДДС, за акцизите и данъчните складове и корпоративното подоходно облагане

Икономика / България
3E news
553
article picture alt description

Промяна на три важни данъчни закона предлага Министерството на финансите – Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за корпоративното подоходно облагане. Проектите са публикувани днес за обществено обсъждане на сайта на ведомството, като предложения се приемат в рамките на 30 дни, до 4 ноември.

С предложените промени в българското данъчно законодателство се въвеждат изискванията на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябва да транспонира до края на 2021 година, посочват от Министерство на финансите.

Промените в Закона за ДДС

предвиждат за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 да бъде удължен срокът за прилагане на намалената ставка от 9 на сто на ДДС за някои стоки и услуги, които действат от 1 юли, до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България. Предлага се и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка, като към тях се включват и специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета, в случаите, когато същите не попадат в обхвата на приложение № 4 към закона към настоящия момент.

Промените са изготвени във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и на Директива 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на ЕС. Прецизирани са разпоредби, свързани с прилагането на режими извън Съюза, в Съюза и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

са направени в сеответствие със следните европейски документи: Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз; Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 г. за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки; Директива (ЕС) 2020/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

С цел повишаване на правната сигурност за икономическите оператори се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията на денатуриран алкохол.

Очаква се с въвеждането на измененията в ЗАДС, произтичащи от новите европейски изисквания да се намали административната тежест за икономическите оператори, което ще окаже положително въздействие върху данъчно задължените лица и администрацията. Посредством измененията ще се постигне опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки, аргументират предложението си от финансовото ведомство.

Очаква се чрез разширяването на функционалността на компютърната система, която понастоящем се използва за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз да се създаде възможност за обхващане и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели. Това от своя страна ще помогне да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар.

Предложените изменения ще създадат възможност да се регламентират условията и реда за регистрация на новите лица, а именно сертифицираните изпращачи, сертифицираните получатели, временно регистрираните сертифицирани изпращачи и временно сертифицирани получатели. Синхронизирането между митническите и акцизните процедури ще подобри административния контрол и ще облекчи дейността на лицата.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

се предлага транспонирането на разпоредбата на чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква ограничаване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, както и прецизиране на действащи разпоредби.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те регламентират подаване на справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители в случаите на починали еднолични търговци или самоосигуряващи се лица.

Целта на предложението е да се създаде правна възможност за предоставяне на тази информация в тези случаи от наследници по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Така освен правна възможност за това, предоставянето на информацията в указаните в закона срокове ще доведе до възможност същата да се използва във връзка с електронните услуги на Националната агенция по приходите.

Във връзка с предлаганата възможност се предвижда и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща