МОСВ иска промени в бюджета си за 2021 г., за да финансира неосъществени приоритетни проекти

Рестартира се дейността по проект за биоразнообразието, финансиран с пари от ОПОС

Климат / България
3E news
1076
article picture alt description

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) иска в държавния бюджет за догодина да бъдат заложени средства, с които да се осъществят нереализирани, но планирани, в миналото приоритетни дейности в областта на екологията. В тази връзка с писмо до министъра на финансите ведомството на Асен Личев е отправило няколко предложения за промени по бюджета на екоминистерството за 2021 г., които да бъдат включени при актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Целта е да бъдат преодолени негативите от останали нереализирани дейности в периода на предишното управление в сектор околна среда. Едно от предложенията е разходите по бюджета на МОСВ да бъдат увеличени с 324 400 лв., с които да бъдат осигурени дейности за: поддръжката на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.; радиационен мониторинг на води; извършване на радиологичен мониторинг и докладване на резултатите към Европейската комисия; изготвяне на методика за определяне на превишаванията на пределно допустимите стойности на ФПЧ10, които се дължат на емисии от природни източници  - пустинен прах;

От друга страна се предлага резервираните средства към 30 юни 2021 г. по бюджета на МОСВ на стойност 2 231 200 лв. да могат да бъдат използвани за дейности от функционалната компетентност на министерството преди 1 декември 2021 г., тъй като предвид стойността на разходите, след 01.12.2021 г. те не биха могли да се усвоят ефективно заради невъзможността за краткото време да бъдат проведени обществени поръчки, сключени договори и съответно изпълнени конкретните услуги и доставки; 

Друго предложение е планираният предоставен трансфер за ПУДООС за 2021 г. на стойност 40 150 000 лв. да бъде увеличен с 25 000 000 лв. (към 31.08.2021 г. по бюджета на МОСВ има събрани приходи по Закона за водите в полза на предприятието на стойност 22,3 млн. лв., които иначе, съгласно действащото законодателство, не могат да му бъдат преведени);

С писмото до финансовото министерство МОСВ иска още резервираните средства към 30 юни 2021 г. по бюджета на МОСВ на стойност 1 473 809 лв. да могат да бъдат предоставени на ПУДООС, на Българската академия на науките и на Националния институт по метеорология и хидрология, чиито задължения по Закона за водите се финансират програмно чрез целеви трансфер от МОСВ. Освобождаването на резервираните средства ще доведе до цялостно изпълнение на планираните дейности по споразуменията за 2021 г.;

Друго от предложенията е по централния бюджет да бъдат планирани допълнителни разходи за 2021 г., които при необходимост да бъдат предоставени по бюджета на МОСВ на обща стойност до 9 602 397,10 лв. за изплащане на съдебни обезщетения в случай на приключване през 2021 г. на административни производства, по които МОСВ е било страна.

От МОСВ уточняват, че посочените предложения за промени по бюджета на министерството за 2021 г. са обвързани с изпълнението на приоритетни за политиката по опазване на околната среда цели. След обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. ще бъде ясно кои от предложенията на МОСВ са осъществими и по какъв ред и дали е необходимо да се търсят алтернативни решения.

Паралелно с това стана ясно, че екоминистерството вече възстановило изпълнението на анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване, без това да носи щети за държавния бюджет. Още при встъпването си в длъжност служебният министър на околната среда и водите Асен Личев констатира финансово неосигурени задължения на Изпълнителната агенция по околна среда на стойност над 10 млн. лева.

Просрочени задължения  в размер на 8 584 747 лв. към изпълнителите по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците” на практика са довели до спиране на дейностите по проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В резултат на предприети действия от страна на служебното правителство, тези средства са осигурени с Постановление на Министерския съвет № 209 от 01.07.2021 г. като допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ за сметка на трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Средствата са предоставени на Изпълнителна агенция по околна среда, която извърши разплащанията с изпълнителите.  Така се даде възможност проектът да продължи да се изпълнява без щети за държавния бюджет. Осигурена е приемственост и наличие на база данни за следващото докладване по двете директивите през 2025 г., като е избегнат рискът от наказателна процедура и негативи в отношенията с международните екипи, участващи в изпълнението на проекта.

Констатирани са и финансово неосигурени поети ангажименти от Изпълнителна агенция по околна среда на стойност 2 150 400 лв., които са предмет на проверка от страна на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща