Нова промяна: Загубите преобладават на БФБ в началото на септември

С най-голямо седмично понижение завърши имотният индекс BG REIT (-2.04%), следван от българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (-1.60%), широкия BGBX 40 (-0.30%) и равно претегления BGTR 30 (-0.13%)

Икономика / България
Георги Вулов
412
article picture alt description

Нов обрат на Българската фондова борса (БФБ), загубите отново преобладаваха през отминалите пет работни дни (30 август – 3 септември). И четирите индекса затвориха в червената зона, като с най-голямо седмично понижение е имотният индекс BG REIT (-2.04%), следван от българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (-1.60%), широкия BGBX 40 (-0.30%) и равно претегления BGTR 30 (-0.13%).

В предишната седмица (23 -27 август) три от четирите индекса затвориха в зелената зона и само измерителят на „сините чипове“ SOFIX беше на загуба (-0.46%). Начело по ръст беше широкият BGBX 40 (+0.17%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.15%) и имотния BG REIT (+0.09%).

Равносметката

за отминалия месец август показва, че три от борсовите индекси бележат ръстови и само SOFIX се понижава с 0.76%. При другите индекси най-голямо е увеличението при BGTR30 (+2.50%), следван от BGBX40 (+1.29%) и BGREIT (+1.24%).

Юли също е печеливш: BG REIT (+5.39%), следван от BGTR 30 (+3.58%), BGBX 40 (+2.49%) и SOFIX (+2.29%). Лятната равносметката (от 1 юни до 31 август) е още по-добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е BGTR 30 (+8.25%), следван от BG REIT (+6.53%), BGBX 40 (+5.60%) и SOFIX (+3.71%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември преди дни), заради коронавирусната пандемия, до 3 септември 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 22.53%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 25.29% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 77 701 167 лева.

Акцентите на миналата седмица

Отминалата седмица на БФБ ще бъде запомнена със старта (1 септември) на емисията обилгации на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), с борсов ков IBEC, в размер на 68 милиона лева, които се търгуват на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, с номиналната стойност на една облигация от 10 000 лева, при падеж през юни 2024 г., с 1.15% годишна лихва, която ще се изплаща на шест месеца. България е сред 8-те страни-членки още от създаване на банката, а спроде пубикувния Тримесечен отчет на банката, делът на нашата стране е 7.56%, представляващ 30.244 млн. евро. Към 30 юли МБИС е отпуснала кредити на български организации и фирми в размер на 74.104 млн. евро, а само за предишните шест месеца (от 31.12.2020 до 30.06.2021) сумата е 14.151 млн. евро.

Вижте още: Международната банка за икономическо сътрудничество дебютира на БФБ с емисия облигации за 68 млн. лева

От бюлетините на БФБ става ясно, че през миналата седмица не са търгувани облигации на МБИС.

За отбелязване е, че сред най-оборотните емисии са облигациите на Еврохолд България АД (EUBB), при реализирави сделки на 1 и 3 септември с общо 455 дългови книжа за общо 1 290 828 лева (виж по-долу). Това се случи след решение на Съвет на директорите на БФБ по искане на Еврохолд търговията на облигационната емисия да стартира на 31.08.2021 година и да се търгува до 17.11.2027 г. при годишна лихва от 3.25%. Планирано е лихвените плащания да се осъществяват два пъти в годината – на всеки 26 май и на всеки 26 ноември, а право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното плащане. Размерът на емисията е 30 000 000 евро, разпределени в 30 000 облигации, при номинална стойност на една облигация 1 000 евро. Според одобрения от КФН Проспект за втората облигаионна емисия на Еврохолд, целта на нейното емитиране е да се погасят краткосрочни задължения на Дружеството към небанкови институции -  Евро Търговски Книжа (ESP) с общ номинал 20 200 хил. евро и доплащане на записан но невнесен капитал на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД в размер на 9 588  хил. евро, както и осигуряване на оборотни средства за нуждите на емитента.

От одобрения от КФН проспект за оббигационната емисия става ясно, че след емитирането на дърговите книжа от емисията EUBB и допускането им до търговия, приблизителният нетен размер от набраните средства за емитента е 29 966 536 евро (58 609 450 лева), а общите лихвени и главнични плащания възлизат на 36 825 000 евро (72 022 335 лева). Емисията е издадена на 26.11.2020 г. и е втора по ред, издадена от емитента, а е одобрена за търговия на БФБ на 26.08.2021 година.

Софарма АД (SFA) също е сред най-оборотните емсии, като за цялата седмица са изкупени акции за 1 224 304 (виж по-долу). Само на 3 септември са реалзирани сделки за обща стойност 1 009 029 лева, като са изкупени 275 546 акции на средна цена от 3.661 лв./акция. Това се дължи на решението на Общото събрание на акционерите и последвало решение на Съвете на директорите на дружеството на 3 септември да бъдат изкупени 250 хил. собствени акции на минимална цена, която да не е по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството, а максималната цена е определена на 5.50 лева за акция.

След като и четирите индекса са на загуба,

БФБ отчете по-нисък оборот

спрямо предходната седмица (23-27 август), като са осъществени 1 472 сделки с 1 828 366 лота за 5 956 146 лева, спрямо 1 119 сделки с 1 355 569 лота за 6 164 260 лева или с 353 сделки и 472 797 лота повече, но с 208 114 лева по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през периода 30 август – 3 септември са реализирали 7 дружества, колкото и в предходната седмица. На върха са облигациите на Еврохолд България АД (EUBB) с 2 сделки за 1 290 828 лева; Софарма АД (SFA) със 117 сделки за 1 224 304 лева; Българска фондова борса АД (BSE) със 110 сделки за 310 069 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) с 85 сделки за 250 866 лева; Алтерко АД (A4L) със 72 сделки за 244 150 лева; Загора Фининвест АД (ZAFA) с 1 сделка за 211 363 лева; акциите на Еврохолд България АД (EUBG) със 73 сделки за 200 174 лева.

При седмичен спад и на четирите инедкса, логично

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 66% за губещите към 29% за печелившите и 9 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е различно: при търгуваните емисиите (45% печеливши към 28% губещ и 27 на сто без промяна), при сделките (47% за губещите към 45  губещи и 17 на сто без промяна) и при обемите обороти (21% губещиге към 45% печелившите и 31 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ напълно съвпадна до голяма степен с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

Седмичната равносметка показва, че повечето национални измерители на най-ликвидните компании завършавт със загуба. С най-голям спад приключи испанският бенчмарк IBEX 35 (-0.71%), следван от германския DAX (-0.46%), общовевропейския STOXX 600 (-0.05%) и италианския FTSE MIB (-0.02%). С повишение завършиха само френския САС 40 (+0.16%) и британския FTSE 100 (+0.19%).

Вижте още: Борсовите индекси в Западна Европа завършиха седмицата на червена територия

През отминалите пет работни дни със спад завърши измерителят на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-0.25%), докато другите два индекса – с ръст: технологичния Nasdaq (+1.54%) и широкия S&P 500 (+0.58%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (30 август - 3 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 1.60%, след като и в предходната седмица също беше на загуба, но по-малка, с 0.46%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки със 737 702 лота за 2 461 778 лева, спрямо 1 141 372 лева, седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 0.30%, след ката в предходната седмица отечет нарастване с 0.17%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 917 571 лота за 3 476 945 лева, спрямо 2 725 138 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е най-малка, с 0.13%, след като в предходната седмица бее отчетено нарастване с 0.15%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 878 948 лота за 3 263 559 лева, спрямо 2 658 778 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голямо понижение, с 2.04%, след като в предходната седмица завърши с незначителен ръст от 0.09%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 88 562 лота за 269 468 лева, спрямо 214 982 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Българска фондова борса АД (BSE) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 8.59% и седмичен оборот от 310 069 лева, след като и в предходната седмица беше сред петте най-печеливши акции с повишение от 2.52%. През отминалата седмица последната цена беше 8.850 лв./брой и по висока пазарна капитализация до 58 258 311 лева от 53 650 309 лева седмица по-рано;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с повишение от 4.10%, седмичен оборот от 139 294 лева, при посредна цена от 12.700 лв./брой и пазарна капитализаци от 86 360 000 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с ръст от 4.00% и седмичен оборот от 25 559 лева, след като в предходната седмица емисята беше сред петте най-губищи със спад от 4.37%. През отминалата седмица последната цена беше 3.640 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 88 088 000 лева от 84 700 000 лева седмица по-рано;

- Стара планина Холд АД (SPH) е на печалба с 3.45% и седмичен оборот от 132 630 лева, при последна цена от 7.500 лв./брой и пазарна капитализация от 157 500 000 лева;

- Софарма АД (SFA) е с повишение от 3.39% и седмичен оборот от 1 224 304 лева, при последна цена от 3.660 лв./брй и пазарна капитализация от 493 360 310 лева.

Най-губещите акции

- ИмПулс I АД (IMP) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 5.84% и седмичен оборот от 22 989 лева, след като впредподната седмица бее начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 6.61%. През отминалата седвица последната цена беше от 1.290 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 7 642 301 лева от 8 116 242 лева седмица по-рано;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с понижение от 5.17% и седмичен оборот от 200 174 лева, при последна цена от 2.200 лв./брой и пазарна капитализация от 573 100 000 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е на загуба с 5.11% и седмичен оборот от 162 860 лева, при последна цена от 2.600 лв./брой и пазарна капитализация от 221 286 237 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е със спад от 4.35% и седмичен оборот от 55 937 лева, при последна цена от 2.200 лв./брой и пазарна капитализация от 76 212 235 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е с понижение от 3.77% и седмичен оборот от 48 574 лева, след като в предходната седмица емесията беше в групата на най-печелившиге с наастване от 2.91%. През отминалата седмица последаната цена беше 5.100 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 174 807 855 лева от 181 663 065 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (30 август – 3 септември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки със 114 акции за 32 200 лева, след което цената им се е повишила с 1.42%, при последна цена от 286.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 551 408 000 лева от 543 696 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е реализирана сделка с 1 акция за 30 000 лева на 30 август, след което цената им не се е променила, при последна цена от 30 000 лв./акция и пазарна капитализация от 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като посредната е била на 27 август с 41 акции за 29 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.700 лв./акция и непроменена пазарна капитализация до 12 851 194 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки само 30 август, когато са изтъргувани 200 акции за 280 лева, след което цената им се е повишила с 0.72%, при последна цена от 1.400 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 18 670 218 от 18 536 859 лева седмица по-раво;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево е реализирана сделка само на 2 септември, ато са изтъргувани 70 акции за 248 лева, след което цената им се е повишила с 2.91%, при последна цена от 3.540лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 76 817 030 лева от 74 647 057 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 442 акции за 1 167 лева, след което цената им не се е променила, последна цена от 0.800 лв./акция и непроменена пазарна капитализация 20 086 728 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана сделка с 16 акции за 51 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.200 лв./акция и 90 717 286 лева пазарна капитализация; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 27 август, когато са изтъргувани 275 облигации за 275 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не се реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари 2021 г., когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 6 август със 138 броя дългови книжа за 138 000 лева, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Печалбите преобладават на БФБ в края на август

БФБ на загуба от 16 до 20 август след три поредни седмици на печалба

БФБ затвърждава печалбите си в средата на август

БФБ се върна към печалба в края на юли

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща