Производството на електроенергия от началото на годината към края на месец август се повишава с 11.43 процента

Спрямо аналогичния период на миналата година делът на базовите централи нараства със 7.54 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
811
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да се повишава. Потреблението на електроенергия остава положително и почти без промяна, но твърдението е относително, тъй като става въпрос за преглед в процентно отношение само спрямо седмица по-рано. По-добри са данните за по отношение на салдото (износ-внос). Увеличава се и дела на базовите централи. Не такива са резултатите от участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. За поредна седмица се отчита спад и в дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и девети август тази година (01.01.2021 г. – 29.08. 2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и деветия ден, или почти към края на месец август тази година достига до обем от 30 027 707 MWh. Това е увеличение (плюс) с 11.43 % в сравнение със същия период на предходната 2020 г. MWh (плюс  11.24 % за предходния отчетен период от 1 януари до 22 август т.г ). За сравнение производството на електрическа енергия за сравнявания период на миналата година е било в обем от 26 947 618 MWh.

Потреблението на електроенергия за отчитания период от първи януари до двадесет и девети август на настоящата година е от порядъка на 25 571 424 MWh, което представлява ръст с 4.85 % (плюс 4.87 % отчетени за предходната седмица). През аналогичното сравнявано време на предходната 2020 г. потреблението на ток е възлизало на 24 389 313 MWh. 

По-добри са и данните за салдото (износ-внос). Така за времето от началото на годината към края на месец август (29.08) тази година то възлиза на 4 456 283 MWh, което е повишение (плюс) до 74.19 % (плюс 73.03 % преди седмица). През аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 2 558 305 MWh. 

Продължава положителната тенденция по отношение на участието на базовите централи като за времето от първия ден на месец януари до двадесет и девети август тази година то се изчислява на обем от порядъка на 23 891 625 MWh. Това е увеличение със 7.54 % (плюс  7.08 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през същия период, но година по-рано дела на базовите централи е бил от порядъка на 22 217 331 MWh. 

Не така оптимистични са данните за дела на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и деветия ден на месец август на настоящата 2021 година е в обем от 857 292 MWh, което е спад (минус) с 6.70 % (минус 6.56 % предходната седмица). През аналогичния период на 2020 г. дела на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 918 833 MWh. В частност тези данни се дължат на негативната тенденция по отношение на вятърните (минус 11.92 %) и фотоволтаични (минус 1.25 %) мощности, независимо от положителните данни по отношение на биомасата (плюс 3.30 %). 

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от 1 януари до 29 август според данните на системния оператор е в обем от порядъка на 1 339 793 MWh. Това е спад (минус) с 2.58 % (минус  2.41% седмица по-рано). За сравнение, през посоченият сравняван период на предходната 2020 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от 1 375 236 MWh. В частност по-лошите данни се дължат на негативните данни за вятърните мощности (минус 12.48 %) и биомасата (минус 4.94 %) и независимо от по-доброто участие на фотоволтаичните мощности (плюс 3.93 %). 

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) също намаляват своето участие. В процентно отношение обаче делът им все още остава висок спрямо миналата година. Така за периода от първи януари до двадесет и девети август от настоящата година участието на ВЕЦ достига до обем от 3 938 997 MWh, което представлява ръст (плюс) с 61.68 % (плюс 63.33 % седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. участието на ВЕЦ е било от порядъка на 2 436 218 MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща