БНЕБ прие промени в Правилата за работа на ЦПДД

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1142
article picture alt description

Българска независима енергийна борса /БНЕБ/ ЕАД прие промени в  Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), които ще влязат в сила на 21.01.2019 г.  
Една от основните цели на БНЕБ ЕАД  е развитие на прозрачен, недискриминационен и ликвиден Борсов пазар на електрическа енергия чрез предоставяне на хармонизирани и коректни Правила работа на съответните сегменти. В тази връзка операторът прие допълнителни изменения в правилата за пазарен сегмент ЦПДД, с цел подобряване на условията за участие на търговските участници, се казва в съобщение на енергийната борса.

 

Основните изменения се изразяват в следното: 

  • Съгласно предложения от Търговски Участници, се въвежда термина „застраховка-гаранция“ и са направени актуализации чл. 103 и чл. 145;

  • В чл.77.2 е добавен текст „и Продавачите“, тъй като изискванията на Глава XIII и Глава XIV се отнасят и за двете страни по сделката;

  • Актуализирана е разпоредбата на чл.78 относно усвояване на гаранционно обезпечение от неизрядна страна;

  • Добавя се чл.103.16 „Неустойка при временно спиране действието на Допълнително споразумение“;

  • В чл.130 е добавено изискването за иницииране на търг само от оторизирани лица  -„Заявлението за иницииране на търг следва да бъде изпратено от упълномощено лице, посочено в договора за участие на ЦПДД“.

  • В глава XIII и глава XIV са премахнати заглавията на разделите и са специфицирани коректно текстовете на разпоредбите спрямо екраните, за които се отнасят.

  • Приет е нов чл.170.3. „В случай на неизпълнение /неприемане или недоставяне на договорена електрическа енергия по чл. 171 / неизправната страна дължи неустойка в размер на посочената от Инициатора на търга по чл.103.11. Неустойката подлежи на плащане в срок от 5 /пет/ работни дни, след като бъде предявена писмено“.

  • Съгласно предложение на членовете на Борсов Съвет към БНЕБ ЕАД, в чл.185.1. цените се променят от „средни“ на „среднопретеглени“.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща