Започва проучване на старите гори у нас, обявени за опазване

Климат / България
3E news
359
article picture alt description

Природозащитната организация WWF започва работа по мониторинг на старите горите  гори у нас, обявени за опазване. Картирането и поставянето им под защита може да се счита като много важна стъпка на държавата в посока защита на природното ни богатство. Тя идва в отговор на приоритетите на Стратегията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие до 2030 година. Защитата на старите гори ще осигури и опазване на пъстрия животински и растителен свят, чиито дом са те.

„Опазването на старите гори не бива да бъде разглеждано като еднократен акт. Това е процес, чието начало е свързано с избора и обособяването на подходящи комплекси от горски масиви за опазване. Също толкова важно е впоследствие и тяхното поддържане и евентуално разширяване. На този етап, един от най-важните инструменти за обезпечаване на постигнатите резултати се очертава регулярният мониторинг“, коментира главният експерт в практика „Гори“ на WWF Нели Дончева.

Дългосрочният мониторинг на старите гори следва да включва дейности, насочени към проследяване на състоянието им в няколко аспекта:
промяна на границите, площите и наименованията на подотделите на старите гори в горскостопанските планове; спазване на ограниченията за водене на горскостопански мероприятия на териториите на старите гори; унищожаване на площи в случай, че стари гори са засегнати от инфраструктурни проекти; спазване на ограниченията, заложени в нормативната уредба в случаи, при които е извеждана сеч за поддържане на налични инфраструктурни обекти като пътища, далекопроводи, газопроводи, кариери, язовири, ремонт на съществуващи водопроводи и др. Сред дейностите са също мониторинг на санитарни сечи, съобразно изискванията на чл. 72, т. 6 от Наредба 8 за сечите в горите. С други думи, при наличие на повреди при 50% от насажденията е позволено извеждането на санитарна сеч в старите гори; големи по размер незаконни сечи; интензивно опожаряване; цялостното състояние на старите гори и процесите, които протичат в тях; промяна в типа на местообитанията; сукцесионни изменения, които могат да са резултат от човешка намеса, както и от промяна във факторите на средата, като например климатичната криза.

Еколозите не отчитат сечи в старите гори, но наблюдават гори в начални форми на сукцесия

Мониторингът започна през пролетта и първата му фаза обхвана стари гори на териториите на ДГС„Катунци“, ДГС„Първомай“ и ДГС„Петрич“. Експертите на WWF посетиха общо 30 подотдела в трите държавните горски стопанства. Те установиха, че необходимите ограничения се спазват и в старите гори не са извършвани сечи. В три от проучените подотдели обаче се наблюдават начални форми на сукцесия. Дейността на WWF по осъществяването на мониторинг ще продължи в идните месеци и години.

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, слабо повлияни от човека

Старите гори все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 м височина и 1 – 2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. 

Днес старите гори у нас са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Могат да се видят предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща