Производството на електроенергия за първите седем месеца на 2021 г. се увеличава с 10.70 процента

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1025
article picture alt description

Производството на електроенергия за първите седем месеца на тази година се повишава значително спрямо същия период на предходната 2020 г. Значително расте и потреблението на електроенергия. В процентно отношение остава високо салдото (внос износ), въпреки изменението в посока надолу спрямо предходни отчетни периоди. Участието на базовите централи запазва положителната си тенденция. По-лоши остават данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Спад се наблюдава и при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но въпреки това в процентно отношение делът им остава висок. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първия ден на януари до първия ден на месец август тази година (01.01.2021 – 01.08.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г. 

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 1 август тази година нараства до обем от 26 545 674 MWh. Това е ръст  с 10.70 % (плюс 10.71 % регистрирани за отчетния период до 1 януари – 25 юли т.г.) в сравнение с отчетените 23 979 905 MWh за аналогичния период на предходната 2020 година.

Интересно е да се направи и една аналогия за производството от 1 януари до 2 август 2020 г. спрямо почти същия период на 2019 г. 

Според оперативната справка на ЕСО за тогавашния период на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало 24 085 095 MWh, което е представлявало спад с 8.9 % в сравнение с аналогичния на 2019 г. , когато е достигало до обем от 26 206 321 MWh. Така, предвид тези данни на пръв прочит може да се направи извод, че производството на електроенергия надхвърля обемът отпреди кризата с коронавируса. Малко по-слаби, но сравними са данните за потреблението на електроенергия. Разбира се, трябва да се вземе предвид и това, че 2020 г. бе високосна.

Потреблението на електроенергия за първите седем месеца на настоящата 2021 г. достига до обем от 22 824 771 MWh. Това увеличение (плюс) с 4.43 процента (плюс 4.25 % преди седмица) спрямо аналогичния период на 2020 г. За сравнение, през първите седем месеца на 2020 г. потреблението на ток е възлизало на 21 856 723 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение и за сравнявания отчитан период от първия ден на януари до първия ден на месец август тази година достига до обем от 3 720 903 MWh. Това е ръст (плюс) със 75.25 % (+ 78.99 % преди седмица ). През същия период, година по-рано салдото (внос-износ) е било в обем от 2 123 182 MWh. 

Базовите централи запазват положителната си тенденция, отчитана и през близките предходни сравнявани периоди. Така през първите 7 месеца на 2021 г. участието им достига до обем от 20 875 865 MWh – повишение (плюс) 5.92 % (плюс 5.61 % седмица по-рано). За сравнявания период на предходната година дела на базовите централи е бил от порядъка на 19 708 466 MWh. 

Не толкова оптимистични са данните за дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи през посочения период от седем месеца на тази годинна в срявнение с аналогичния период на предходната 2020 г.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до първия ден на месец август тази година е в обем от 771 378 MWh. Това представлява спад (минус) с 6.93 процента (минус 6.69 % за предходния отчетен период). През сравнявания период на предходната година ВЕИ са участвали с обем от 828 808 MWh. В частност това  се дължи на влошения дял на вятърните (минус 10.76 %) и фотоволтаични (минус 2.57 %) мощности, въпреки по-добрите данни по отношение на биомасата (плюс 0.27 %).

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравняваните първи седем месеца на настоящата година е в обем от 1 182 414 MWh, което представлява понижение (минус) с 3.42 % (минус 3.46 % седмица по-рано). През отчитания период на 2020 година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от 1 224 251 MWh. По-лошите данни през тази година в частност са в резултат на доста по-слабото участие на вятърните (минус 12.34 %) мощности и биомасата (минус 3.74 %) и въпреки по-добрите данни за дела на фотоволтаичните централи (плюс 2.65 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял в процентно отношение. За сравнение, ако през първите седем месеца на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от 2 218 380 MWh, то за същото време на 2021 г. този дял нараства до 3 716 017 MWh. Това е ръст с 67.51 % (плюс 70.73 % преди седмица). 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща