Газпром експорт с интерес за резервиране на дългосрочен капацитет и авансова плащане от 683 млн. лв. на Булгартрансгаз

След сключено споразумение за авансово плащане на резервиран капацитет „Булгартрансгаз“ ЕАД ще реализира икономия в размер на 106 млн. лв.

Енергетика / България
3E news
2500
article picture alt description

„Газпром експорт“ е изразил интерес към резервиране на дългосрочен капацитет по газопреносната система на „Булгартрансгаз“ и авансово изплащане за резервацията му. Сумата за резервиране на дългосрочния капацитет е от порядъка на  над 349 млн. евро или 683 млн. лева от страна на ООО „Газпром Експорт“. Това ще донесе значителни финансови ползи за българския преносен оператор. В резултат на това ще бъдат изплатени значителни суми към консорциум „Аркад“ (за строителството на Балкански поток б.р.) и погасяване на дългове към банките, съобщават от „Булгартрансгаз“. 

На 17-ти юни „Булгартрансгаз“ ЕАД информира всички свои настоящи и бъдещи ползватели на газопреносната система, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират капацитетни продукти в предвидения търг за разпределение на годишни капацитетни продукти, съгласно календара на ENTSOG (Европейска мрежа на операторите за пренос на природен газ) за 05.07.2021 г., включително резервиралите капацитет по дългосрочни договори с фиксирани цени, за възможността за еднократно авансово плащане на стойността на резервирания дългосрочен капацитет, дисконтирана с 2,7% на годишна база, при резервация за най-малко една година. В тази връзка от страна на ООО „Газпром експорт“ бе изразен интерес и готовност за извършване на авансово плащане на дължими суми за резервация на капацитет по сключен договор за резервиране на капацитет за периода от 01.07.2021 г. до 30.06.2023 г. , информират от дружеството.

Според “Булгартрансгаз”, общата дължима сума за периода, изчислена при прогнозна годишна индексация на приложимите тарифи по действащия договор, за газови години 2021/2022 и 2022/2023 в размер на 1,7% възлиза на 704 477 888,26 лв. без ДДС. При прилагането на дисконтов фактор от 2,7% на годишна база сумата за авансовото плащане възлиза на 683 302 760,39 лв. без ДДС. 

Получените средства „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за частично погасяване на задължения към основния изпълнител (Обединение „Консорциум Аркад“) на строително-монтажни дейности на проекта за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. След получено предложение от обединение „Консорциум Аркад“ газопреносният оператор ще заплати предсрочно сума в размер на 461 096 701,65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по същата и съответно ще реализира икономия в размер на 80 321 808,44 лв. В допълнение, съгласно предложенията на консорциума, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще реализира допълнителна икономия в размер на 14 641 567,36 лв., в резултат от допълнителното намаление на процента на дължимото оскъпяване за тригодишен период, заявяват от преносния оператор.

Наличните средства дават възможност за „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно да погаси и 65 млн. евро към търговски банки. При предсрочно погасяване на задълженията, дружеството ще реализира спестяване в размер на общо 11 662 232,90 лв. от разходи за лихви, както и ще възстанови предоставени обезпечения в размер на 24 142 912,00 лв. Остатъкът от авансовото плащане, в размер на 95 077 109,16 лв., „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за заплащане на бъдещи оперативни, инвестиционни и финансови разходи.

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще реализира обща икономия в размер на 106 млн. лв., заплащайки предсрочно задължения към обединение „Консорциум Аркад“ и погасявайки задължения към банки чрез авансовото плащане на над 349 млн. евро или 683 млн. лева от страна на ООО „Газпром Експорт“, посочват още от преносния оператор.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща