„Булгартрансгаз“ е отказал изграждане на газова връзка край Димитровград на газопровода IGB

Енергетика / България
Георги Велев
2884
article picture alt description

Държавният оператор „Булгартрансгаз“ е отказал изграждането втора точка за присъединяване на интерконектора Гърция – България към националната газова мрежа в района на Димитровград. Това става ясно от обяснение на проектната компания Ай Си Джи Би във връзка с изграждането на две автоматични газорегулиращи станции по трасето на газопровода. Първоначално едната е била предвидена да бъде изградена край Кърджали, а другата да е при Димитровград. Третата и единствена засега точка на свързване на газопровода с националната газова мрежа е край Стара Загора. Техническата възможност за изграждане на газорегулираща станция край Кърджали остава – компанията, която има лиценз за доставки на газ за региона е пожелала сама да изгради подобно съоръжение в близко бъдеще.

Проектите

Автоматичните газорегулиращи станции (АГРС)  са съоръжения, които са с основна функция регулиране на налягането и измерване количеството на природния газ на местата, в които преносният газопровод свързва други мрежи или съоръжения. Първоначално в техническия проект на газопровода IGB са предвидени две АГРС – една в близост до Димитровград и една до Кърджали.

АГРС на Димитровград е проектирана, тъй като в първоначалните предвиждания е била планирана втора точка на присъединяване на IGB към мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД освен свързването при Стара Загора. Другата АГРС в близост до гр. Кърджали оригинално е предназначена за улеснено присъединяване към съществуващата газоразпределителна мрежа в региона.

Решението за отпадане на двете АГРС е взето от Съвета на директорите на “Ай Си Джи Би” АД още в края на 2019 г. Съветът се състои от общо 8 души – по четири от страна на всеки акционер в проектната компания. Решението е мотивирано с обективни причини, свързани с обстоятелството, че „Булгартрансгаз“ ЕАД не е съгласувало втора точка за присъединяване с преносната мрежа на националния преносен оператор. “Ай Си Джи Би” консултира въпроса с КЕВР, като регулаторният орган е оставил на преценката на националния преносен оператор съгласието за присъединяването на IGB в района на Димитровград. Такова съгласие не е получено, което съответно налага отпадането на съоръжението, което без предвиденото присъединяване губи технически смисъл и предназначение.

Въпреки отпадането на АГРС Димитровград,  “Ай Си Джи Би” е запазила възможността за присъединяване към преносния газопровод на други мрежи или съоръжения чрез отклонение на територията на кранов възел 4А.

Експерти припомнят, че по всяка вероятност ще има нови корекции в плана за АГРС, заради очакваните бъдещи възможности за захранване с природен газ на термичните централи от района на комплекс „Марица Изток“.

При приемане на решението за АГРС-Кърджали Съветът на директорите е взел предвид два аспекта. На първо място, първоначалното съоръжение е с капацитет, надвишаващ многократно потреблението в региона. Освен това, лицензиантът за дейността по разпределението на природен газ на територията на Кърджали е изразил нееднократно съгласие  да изгради за своя сметка АГРС и другите необходими съоръжения за присъединяване и след това да прехвърли част от тях на оператора на IGB. Това решение е напълно в съответствие с нормативните изисквания и най-вече – напълно в интерес на проектната компания и нейните акционери. Преговорите с лицензианта са в напреднал стадий, има вече съгласувана точка за присъединяване и предстои подписване на договор за присъединяване. Лицензиантът предвижда строителството на АГРС при Кърджали да завърши в унисон в влизането в търговска експлоатация на IGB.

За промяната са предприети и необходимите действия по Закона за опазване на околната среда, а уведомлението за промяна в инвестиционното намерение е налично на сайта на ICGB – публикувано на 30/03/2021 г. [1]

По отношение размера на договорена цена за двете станции като част от общия бюджет за изграждане на интерконектора, в договора за възлагане на проектиране, доставка и строителство има ясни правила за извършването на промени в обхвата на работата. Намаляването на цената се извършва чрез издаване на вариация, която вече е в ход. Договорът не предвижда това да става под формата на допълнително споразумение. Това дава договорно право на възложителя, ако не постигне съгласие по параметрите на каквото и да е изменение, да определи сам стойността на намалението и да го удържи от следващи плащания към изпълнителя на строителните дейности. Проектната компания подчертава, че към строителя не са извършвани никакви плащания за двете съоръжения, които са отпаднали от проекта.

За финансирането на проекта

Въпреки че финансирането за реализацията на IGB е изцяло осигурено, проектанта компания не разполага с пълния размер на бюджета и усвояването на средствата от европейските фондове се реализира чрез възстановяване на направените разходи. Отпускането на всеки транш се случва само след верификация на разходите и на необходимата документация, като се плаща единствено за извършени дейности и за доставено оборудване. Това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови изисквания. На практика не съществува хипотеза, в която “Ай Си Джи Би” да може да усвои предварително финансови средства за отпаднали по проект дейности, нито може да направи съответно плащане към строителя за съоръжения, които няма да бъдат изградени в рамките на проекта.

Изпълнението на интерконектора Гърция-България се извършва при спазване на всички европейски правила и законови норми и следва най-високите стандарти в бранша. Всички дейности подлежат на строг контрол както от страна на мениджмънта на проектната компания, така и от страна на независими международни институции, извършващи регулярни одити на проекта.

Дружеството “Ай Си Джи Би”  АД е проектна компания, която се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 8 души, и от Общо събрание на акционерите. Всеки акционер номинира по 4 членове, а решенията в Съвета на директорите и в Общото събрание се вземат единствено с единодушие. Компанията се представлява от двама изпълнителни директори, които действат и представляват “Ай Си Джи Би”  само заедно. Всяко решение за поемане на задължение или извършване на разход над 70 000 лева се взема от Съвета на директорите при спазване на вътрешни корпоративни правила за разделение на отговорностите и вътрешен контрол, припомнят от компанията.

При така създадената вътрешна структура на проектната компания нито едно решение, свързано с реализацията на IGB, не може да бъде взето еднолично, а всички съществени решения, включително и най-вече такива за изменение на параметри като срок, цена на строителство, се взимат единствено с пълно единодушие от Общото събрание.

Пандемията и строителството

Така по отношение на решението за удължаване на срока за приключване на строителството и подписването на допълнително споразумение към договора за проектиране, доставка и строителство, е взето на заседание на Общото събрание, проведено на 17-ти март 2021 г., подкрепено единодушно от акционерите в проекта. Начисляването на неустойка за забавяне на дейностите по договора може да бъде реализирано и ще бъде договорно обосновано само след като настъпи договореният краен срок, тъй като на този етап удължаването е поради причини, заради които изпълнителят не отговаря и не може да предвиди – а именно настъпилата глобална пандемия от COVID-19. Подписаното споразумение посочва края на 2021 г. като срок за изпълнение на линейната част на проекта и регламентира пускането в търговска експлоатация на интерконектора не по-късно от 1-ви юли 2022 г. Проектната компания е заложила в договора със строителя строги санкции при неизпълнение на договорните задължения. При евентуално неспазване на посочените срокове за съответните дейности “Ай Си Джи Би” АД няма да се поколебае да активира предвидените клаузи за обезщетение. Към момента изпълнителят на договора за строителство е предоставил уверения, че се движи по график и ще бъде готов със строителните дейности до края на тази година, уточняват от компанията-собственик.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща