Адаптират най-уязвимите гори у нас към климатичните промени

Проектът обхваща над 1300 ха гори в седем горски стопанства.

Климат / България
3E news
329
article picture alt description

Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху нашето ежедневие. Това се усеща ясно и в горскостопанския сектор, който се грижи за втория най-голям склад на въглероден диоксид на планетата – горите. В тази връзка тяхното адекватно управление е от съществено значение както за природата, така и за всички нас, съобщиха от природозащитната организация WWF и нейните партньори по проекта „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”.

Теренната работа в България ще се извършва на площ от над 1300 ха (13 000 дка) в обхвата на седем държвни горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, ДГС „Невестино“, ДГС „Петрич-Първомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС „Кюстендил“ – всичките на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Целта е да се адаптират към климатичните промени най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от бял бор.

Много важна част от изпълнението на проекта са теренните посещения по време, на които се събира информация за обектите, където ще се прилагат мерките за адаптация. Планирахме да направим първите посещения рано през пролетта, но поради нестабилното време, интензивните дъждове и труднодостъпните терени, доскоро това беше почти невъзможно и затова откриваме сезона сега, съобщиха от екологичната организация.

Началото на проучваняита е поставено

Проучванията започват в селата Рударци и Ярлово, които са част от територията на ДГС „Витошко-Студена“, както и в Боснек – в ДГС „Радомир“. Експертите наблюдават изкуствено създадени гори от бял и черен бор, които в резултат на различни фактори днес са с влошено здравословно състояние. В тези гори се предвижда разреждане, като основната цел е да се даде път за развитие на естествените дървесни видове, които са по-устойчиви на промените в климата.

Рударци 

В гората около Рударци борът е засаден на ниска надморска височина и очаквано бива изместен от естествените видове. Експертите наблюдават възобновяване на широлистни дървета на различна възраст, сред които цер, благун, бреза, леска, мъждрян, дрян, круша, дива череша, бук и трепетлика. Поради близостта на гората до населеното място, акацията, която е инвазивен вид, също е навлязла сред дърветата. Част от мерките по проекта предвиждат нейното постепенно премахване.

Ярлово

В района на Ярлово еколозите се качват на 1400 м. надморска височина по труднодостъпен терен, допълнително утежнен от дъждовете. Боровата гора, в която попадат е изпочупена с нападали дървета, най-вероятно поради снеголом или ветролом. Около нея наблюдават букови насаждения, които естествено навлизат и в самата борова гора. Другият вид там е смърчът. Гората е изключително богата и на диви животни – еколозите се натъкват на пресни следи от диви свине, намерени са лежанки на сръндаци. Специалистите са открили жълтокоремна бумка, която е включена в списъка с консервационно значими видове.

Боснек

В района на село Боснек основните насаждения са от черен бор. Самата гора е заобиколена и разделена от долини. Това е мястото с най-малко и еднороден подраст. В нея изобилства от следи на диви свине, специалистите са се натъкнали на сърна, а най-впечатляващото наблюдение е сравнително прясна стъпка от мечка.

И двете държавни горски стопанства са сертифицирани по системата FSC, което означава, че при провеждането на сечите, горските служители трябва да се съобразяват с нейните стандарти. Някои от тях са свързани с опазване на биоразнообразието и следователно дейностите са съобразени и с конкретните условия, при които живеят местните видове.

Предстоят дейности по по-обстоен мониторинг на биоразнообразнието

Предстоят дейности по по-обстоен мониторинг на биоразнообразнието. Те ще започнат след изготвянето на необходимите методики и ще включват наблюдение предимно на птици и насекоми. Ще се следят обектите преди и след провеждането на сечите, за да се установи дали има влияние върху конкретни консервационно значими видове растения и животни. Голямата цел на WWF е да постигнем положително въздействие върху тях и техните местообитания, превръщайки изкуствените гори в естествени, като по този начин осигурим и по-голяма устойчивост към промените в климата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща