Приходите на Булгартрансгаз се подобряват, но печалбата намалява

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
1332
article picture alt description

Прекъсването на преноса на природен газ до Турция в резултат на влизането в експлоатация на „Турски поток“  в началото на 2020 г. е най-значимото събитие, което се е отразило на „Булгартрансгаз“. В същото време със старта на „Балкански поток“ са се повишили газовите потоци към Гърция и Северна Македония. Това става ясно от финансовия отчет на преносния оператор за 2020 година. Тъй като газопроводът е едва в първата си година на действие е рано да се правят прогнози за неговата рентабилност. Още повече, че развитието на газовия пазар в България ще е в зависимост и от общата картина на икономиката през следващите години. 

Природният газ, пренесен през Националната газопреносна мрежа до изходни точки на територията на България за 2020 г. намалява с 12,90 % (4 641 512 MWh) спрямо пренесените MWh през 2019 г. Това се посочва в годишния отчет на „Булгартрансгаз“ за 2020 г. Намаление на пренесените MWh природен газ се наблюдава през осем от месеците на отчетния период. Според данните спадът варира от 3,52 %  през месец февруари до 39,31 % през септември. През месеците март, октомври, ноември и декември се отчита пренос на по-големи количества – примерно с 3.02 % през март до 32,30 % през октомври.

Пренос на природен газ до трети страни

Пренесените количества природен газ до точки за междусистемно свързване с оператори на съседни държави през 2020 г. са общо 74 492 395 MWh, в това число и по дългосрочен договор за трансграничен пренос – 33 382 212 MWh. 

Количествата природен газ, които са пренесени към съседните държави по дългосрочен договор за трансграничен пренос изразени в куб метра за миналата 2020 г. също намаляват, при това наполовина, става ясно от отчета. 

Наблюдава се намаление на общите пренесени количества през 2020 г. (3 162,108 млн.куб м) спрямо пренесените през 2019 г. (6 893,431 млн. куб м) с 3 731,323 млн. куб м, или с 54,13 %. По-ниски са например, пренесените количества природен газ по направление Турция, но пък се  увеличава преноса на синьо гориво до границата с Гърция и Северна Македония. 

Най-съществен е спадът  на природен газ до Турция. В процентно отношение това е „намаление  с 97,92 % , а в количествено изражение – 4, 258,110 млн.куб м в сравнение с отчетените през 2019 г.. Причината е старта в началото на януари 2020 г. на морската част на газопровода „Турски поток“, по който руският газ вече достига пряко до Турция. Както е известно преди това преноса на газ за турската страна се извършваше по трасето на Трансбалканския газопровод. 
В същото време от преносния оператор отчитат за 2020 г. спрямо предходната 2019 г. увеличение с 21,60 % или с 485,422 млн. куб м на потока за Гърция. Преносът на газ за Северна Македония също е нараснал с 42,365 млн. куб м , или с 14,29 %.

„В разпределението на пренесения природен газ по направления се наблюдава намаление от 60,24 % на дела по направление Турция, спрямо дела през 2019 г. Делът му през периода януари-декември 2019 г. е 63,10 %, а през 2020 г. намалява на 2,86 %. 

Увеличение от 53,82 % се наблюдава в дела на пренесените количества по направление Гърция, които представляват 86,43 % от общо пренесените до границите с Гърция, Турция и Северна Македония за 2020 г. при 32,61 % за 2019 г. 

Делът на пренесения природен газ в посока Северна Македония за 2020 г. се увеличава с 6,41 % спрямо 2019 г. и възлиза съответно на 10,7 % (за 2020 г.) при 4,30 % (за 2019 г.) от общо пренесените количества природен газ по газопреносната мрежа“ до границите на страните, се казва в доклада. 

Съхранение на природен газ

По отношение на съхранението на природен газ в подземното газохранилище в Чирен, в отчета на „Булгартрансгаз“ се посочва, че за периода януари-декември 2020 г. , добитите количества са 5 405 747 MWh, а нагнетените – 4 858 703 MWh. 
Природният газ, собственост на клиенти към първи януари миналата 2020 г. е възлизал на 2 847 255 MWh и включват и виртуално добитите и нагнетени количества. 
Към 31 декември 2020 г. наличният природен газ на клиенти в подземното газохранилище в Чирен е 3 040 361 MWh, отчитат от дружеството и отбелязват увеличение от 2 522 820 MWh спрямо наличния към края на същия период на 2019 г. – 517 541 MWh.

Приходи, разходи, печалба

Основните приходи на „Булгартрансгаз“ за отчитания период на миналата година са от лицензионни дейности, достъп и пренос, пренос до трети страни, балансиране и съхранение на природен газ. 

Дружеството отчита ръст на общите приходи през миналата година. Според отчета, реализираните общо приходи са в размер на 434 млн. 526 хил. лв. (434 526 хил. лв.), а нетните приходи от продажби са 393 млн. 644 хил. лв. (393 644 хил. лв.). В сравнение с 2019 г. общият размер на приходите, реализирани от дружеството се увеличават с 30 млн. 877 хил. лв. или 7,65 % като нетните приходи от продажби бележат ръст с 9,97 % или с 35 млн. 688 хил. лв. 
В общата структура на приходите, реализирани през 2020 г., най-голям дял заемат тези от пренос на природен газ до трети страни – 272 млн. 299 хил. лв. с относителен дял в нетните приходи от продажби от 69,17 %. Отчетените приходи от пренос до трети страни през 2020 г. , съпоставени спрямо тези през 2019 г. да по-високи с 47 млн. 617 хил. лв. или с 21,19 %, се казва в отчета. 

В същото време от отчета става ясно и какви са щетите за дружеството от директното пренасочване на руския газ за турската страна по „Турски поток“. 
През 2020 г. реализираните приходи от пренос на природен газ в размер на 73 млн. 351 хил. лв. (73 351 хил. лв.), които представляват 18,63 % от нетните приходи от продажби на дружеството са по-ниски с 12 млн. 573 хил. лв. (14,63 %) в сравнение с реализираните през 2019 г. като пренесените количества природен газ през 2020 г. са по-малко с 4 641 512 MWh или 12,90 % спрямо тези през 2019 г., когато те са 35 978 593 MWh, се посочва в отчета.

По-добри приходи се отчитат от съхранението на природен газ – в размер на 6 млн. 491 хил. лв. (1,65 % от нетните приходи от продажби) като през предходната година са били 6 млн. 195 хил. лв. 

Приходите от балансиране също растат – с 41,28 % или с 5 млн. 236 хил. лв. до 17 млн. 918 хил. лв. (4,55 % от нетните приходи от продажби). Спад с 4 млн. 888 хил. лв. обаче се отчита в частта „други приходи“ в сравнение с 2019 г. -  намаление до 23 млн. 585 хил. лв. от 28 млн. 473 хил. лв. 

В частта за разходите обаче също се наблюдава нарастването им. 

Съпоставяйки отчетените през периода януари-декември общи разходи на дружеството с тези за предходната 2019 г. се отчита увеличение с 66 млн. 613 хил. лв. или с 23,19 %, а именно от 287 млн. 293 хил. лв. през 2019 г. на 353 млн. 906 хил. лв. през 2020 г., пишат авторите на доклада. В тази връзка се посочва ръст на оперативните разходи с 9,50 % (22 млн. 978 хил. лв.), на себестойността на природния газ за балансиране и продадените стоки – с 10,60 %, и малко понижение на технологичните разходи – с 3,23 % . Още по редица показатели „Булгартрансгаз“ отчита по-високи разходи. 

Според данните на дружеството EBITDA или печалбата на дружеството преди данъци, лихви и амортизации през 2020 г. е 223 млн. 774 хил. лв., което е със 7,17 % повече от тази през 2019 г. 

Собственият капитал на дружеството към края на 2020 г. е в размер на 2 млрд. 508 млн. 593 хил. лв. и е намалял с 25 млн. 565 хил. лв. или с 1,01 % спрямо същия период на 2019 г. Натрупаната неразпределена печалба е в размер на 286 млн. 615 хил. лв. включваща печалба за периода в размер на 72 млн. 478 хил. лв. (за 2019 г. тази печалба е била 104 млн. 654 хил. лв.). Дружеството няма неизплатен дивидент към едноличния собственик на капитала – БЕХ.

В отчета се посочват и основните проекти, по които „Булгартрансгаз“ продължава да работи – развитието на газопреносната инфраструктура на „Газов хъб Балкан“, модернизация на компресорни станции. Също така строителството на двете нови компресорни станции по проекта за разширение на газопреносната мрежа,  изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS), увеличение на капацитета на газохранилището в Чирен, разширение на газопреносната инфраструктура на българо-турска и българо-сръбска граница. 

По проектите, съфинансирани от ЕБВР в края на 2021 г. трябва да бъдат завършени преносните газопроводи до Панагюрище и Пирдоп, както и до Свищов. Преносният газопровод до Разлог и Банско ще бъде изграден до края на 2023 г. 

В отчета се обръща внимание и на събитията, настъпили след датата на финансовия отчет сред,  които по-значимите са придобиването на акционерно участие от 20 % в „Газтрейд“ С.А. за терминала за втечнен природен газ в Александруполис. Както и окончателното решение за газовата връзка със Сърбия. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща