Асоциация „Хидроенергия“ поиска спешна промяна в наредбата за повърхностните води

Нови разпоредби блокират изцяло работата на ВЕЦ-овете у нас

Енергетика / България
3E news
670
article picture alt description

Асоциацията на индустриалния капитал в България  (АИКБ) подкрепя исканията на Асоциация „Хидроенергия“ за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата за ползването на повърхностните води. Става дума за опасността за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена промяна в нормативната  уредба. В  Наредбата за ползването на повърхностните води има нова разпоредба, която води до пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически сектор. Причината е въведеното задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. От АИКБ настояват спешно да бъде разрешен създаденият казус с Наредбата.

Хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната стабилност и нисковъглеродната икономика на национално ниво. Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително ценен актив за България, основен и най-евтин източник на възобновяема енергия, улесняващ интегрирането на другите възобновяеми източници към енергийната система, поради своята гъвкавост и възможности за съхранение на енергия. В контекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на действащите централи ще даде отражение върху изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика. По данни от хидроенергийния сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ, сочат данните на асоциацията.

Също така в своето ценово решение за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи руслови, подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намален размер на цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за електроенергия, допълват от АИКБ.

Прилагаме и цялата позиция на Асоциация „Хидроенергия“:

От името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпращаме официалната си позиция до Вас, свързана с опасността за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена промяна в нормативната  уредба, а именно Наредбата за ползването на повърхностните води. Съгласно текстовете на Наредбата в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване (издавано съгласно разпоредбите на чл. 42 от Закона за водите) трябва да бъде представян и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката. В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на построяването им. Съгласно тези нормативни актове никога не е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. В този смисъл новата разпоредба води до пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически сектор.

Предвид гореизложеното подкрепяме исканията на Асоциация „Хидроенергия“, изразени в официална позиция до институциите (в приложение), за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата.

Хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната стабилност и нисковъглеродната икономика на национално ниво. Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително ценен актив за България, основен и най-евтин източник на възобновяема енергия, улесняващ интегрирането на другите възобновяеми източници към енергийната система, поради своята гъвкавост и възможности за съхранение на енергия. В контекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на действащите централи ще даде отражение върху изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика (по данни от хидроенергийния сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ). Осигурявайки стабилна и предвидима среда за ефективно функциониране на ВЕЦ, България ще може да отговори на дългосрочните цели за декарбонизация на Парижкото споразумение, както и на новата Зелена сделка на Европейския съюз. Нещо повече - в своето ценово решение за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи руслови, подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намален размер на цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за електроенергия.

АИКБ твърдо защитава позицията, че в условията на изключително ускорен ръст на цените на въглеродните емисии и електроенергията България не може да допусне спирането на работещи електроцентрали, които не отделят въглеродни емисии и представляват най-евтиния ВЕИ ресурс в страната. Отчитайки значението на водната енергия за обществения и национален интерес, усилията на отговорните институции трябва да са насочени изцяло към спешно разрешаване на възникналия казус, за да се избегнат сътресения в енергийния сектор и допълнително повишаване на цената на електроенергията в България.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща