Правителството одобри позицията на България по дело във връзка с оспорването на текстове от Наредба на КЕВР за регулиране на цените на природния газ

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
398
article picture alt description

Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията на Република България по дело С-5/19 на Съда на Европейския съюз, образувано по запитване на Върховния административен съд (ВАС). ВАС е отправил запитването във връзка с административно дело от 2017 г., с което „Овергаз мрежиАД и Сдружение с нестопанска цел „Българска газова асоциация оспорват текстове от Наредба №2 на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за регулиране на цените на природния газ.

В хода на делото пред ВАС е възникнал въпросът дали регламентираното в националното законодателство право на енергийните предприятия да предявяват искания за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, е съвместимо с Хартата на основните права на ЕС и Директива 2009/73/ЕО относно вътрешния пазар на природен газ.

По този въпрос българската страна счита, че това задължение гарантира реализирането на целта за сигурност на доставките. То спазва принципа на пропорционалност, дефинирано е ясно, прозрачно и подлежи на проверка. Хартата на основните права на ЕС допуска въвеждането на национални мерки, според които крайните клиенти ще понесат финансовата тежест, свързана със задълженията на енергийните предприятия за поддържане на резерви.

Върховният административен съд се интересува също дали Директива 2009/73/ЕО относно вътрешния пазар на природен газ допуска национална разпоредба, която освобождава КЕВР от задължението при изработване на проект за подзаконов нормативен акт да зачита принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, както и да провежда обществени консултации, да публикува предварително проекта и да изложи мотиви към него.

По този въпрос българската страна счита, че чл. 3 от Директивата допуска национална норма, на основание на която част от разпоредбите на Закона за нормативните актове не се прилагат от национални органи, сред които и КЕВР. Същевременно КЕВР изпълнява изискванията за предварително публикуване, обществено обсъждане, мотивиране на проектите и други.

С днешното си решение Министерският съвет даде съгласие Република България да встъпи по дело С-5/19 на Съда на Европейския съюз.

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща