До 27 май всеки гражданин може да поиска Карадере да бъде защитено от застрояване

Според експертите от “Зелени закони” заданието на проект на Общ устройствен план на община Бяла се нуждае от сериозно преработване.

Климат / България
3E news
474
article picture alt description

До 27 май гражданите имат възможност да изпращат становища и да поискат Карадере и околността да бъде защитена от бъдещо застрояване. На сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е публикувана обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план на община Бяла”. Според експертите от “Зелени закони” заданието се нуждае от сериозно преработване. На първо място новият план не бива да стъпва на предишен документ, приет без действащите стандарти и процедури за защита на природата. Трябва да се направят необходимите процедури и екологични оценки, съгласно Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита на околната среда. Трябва да бъдат защитени старите гори, да не се позволява да се застроят скандалните заменки от времето на Тройната коалиция и да се направи актуално изследване на защитените видове и защитените зони от Натура 2000.

 “Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла” е публикувано на страницата на МРРБ на 7 май 2021г. 

Инициативата “Зелени закони” и Гражданската група "Да спасим Карадере" призовават всички заинтересовани български граждани да се включат ТУК като подпиша и изпратят готово и конкретно експертно становище. 

Какви са конкретните аргументи за необходимостта проектът да се преработи

В становището е описано, че заданието има съдържателни проблеми, поставящи под риск околната среда и представляващи потенциални закононарушения по отношение чл. 18 на Конституцията на Република България и чл. 6 от ЗУЧК. Ето защо, настоявам Заданието да бъде преработено, така че:

трябва да изиска да бъдат подложени на оценка ПУП, за които няма проведена процедура по чл. 31 на ЗБР и тези без процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на действащият ЗООС или на процедура по ОВОС по отменения през 2002 година ЗООС;

- заданието трябва да включва нулева хипотеза, изключваща нова урбанизация, т.е. отчитаща само сега съществуващото застрояване;

- от опорния план на ОУП да отпаднат имотите, чиито ПУП са приети без процедура по оценка за съвместимост с Натура 2000 или не са подлагани на процедурата по екологична оценка, 

- от опорния план трябва да отпаднат още имотите с изтекла промяна на предназначението на земеделски и горски територии съгласно чл. 24, ал.5 на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 78. на Закона за горите, §.27 ал.3 т. 2 от ПЗР на Закон за опазване на земеделските земи и чл. 64а ал.5 и 6 от ПП на ЗОЗЗ;

- от опорния план трябва да отпаднат още заменените гори по реда на стария Закона за горите и тези, които са обявени за гори във фаза на старост;

- оценката трябва да се основава на актуално изследване на защитените видове и защитените зони от Натура 2000;

Да се направи обществнео обсъждане на екологичната оценка

Необходимо е да се направи обществено обсъждане на  схемата за консултациите със заинтересованите страни на екологичната оценка, както изисква действащото законодателство, но която схема липсва в настоящата консултация.

Според становището МРРБ трябва да се съобрази с горните искания, които отразяват европейското и българското законодателство и съдебната практика на европейски и български съдилища. Приемането им ще позволи запазването на уникални за страната местности по крайбрежието на община Бяла, като тези в района на плажа за природосъобразен туризъм Карадере.

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща