ЕК прие мерки за финансирането за устойчиво развитие

Климат / България
3E news
421
article picture alt description

Европейската комисия прие днес амбициозен цялостен пакет от мерки, с чиято помощ потокът от парични средства към устойчивите дейности да се подобри в целия Европейски съюз. Осигурявайки на инвеститорите възможност да пренасочат инвестициите си към по-устойчиви технологии и предприятия, приетите днес мерки ще играят важна роля за превръщането на Европа в неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. С тяхна помощ ЕС ще бъде световен водач при определянето на стандарти за финансирането за устойчиво развитие, съобщи пресслужбата на ЕК.

Пакетът от мерки се състои от:

- Предназначението на Делегирания акт за таксономията на ЕС в областта на климата е да се подпомагат устойчивите инвестиции (т.е. инвестициите за устойчиво развитие), като се разясни кои икономически дейности допринасят най-много за изпълнението на екологичните цели на ЕС. Днес колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие по текста. Официално Делегираният акт ще бъде приет в края на май, когато бъдат готови преводите на всички езици на ЕС. Подходът на Комисията е изложен с повече подробности в съобщение, прието днес от колегиума.

- Предложение за Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ДОПУ). Това предложение е предназначено за подобряване на потока от информация за устойчивостта в света на предприятията. С помощта на предложената директива отчитането на дружествата във връзка с устойчивостта ще стане по-съгласувано, така че да може финансовите предприятия, инвеститорите и широката общественост да ползват съпоставима и надеждна информация за устойчивостта.

Накрая, по силата на шест делегирани акта за изменение на разпоредбите за доверителните задължения и инвестиционните и застрахователните съвети финансовите предприятия, например консултанти, управители на активи или застрахователи, ще включват устойчивостта като фактор в процедурите си и в инвестиционните си съвети към клиентите.

Европейският зелен пакт е стратегията на Европа за растеж, чието предназначение е подобряване на благоденствието и здравето на гражданите, постигане на неутралност на Европа по отношение на климата до 2050 г. и опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал и биологичното разнообразие в ЕС.

Като част от тези усилия трябва да се създаде цялостна уредба за устойчивостта, в съответствие с която дружествата да променят моделите на стопанската си дейност. С цел да се обезпечи преходът в областта на финансите и да се предотвратяват заблуждаващите твърдения за екологосъобразност, всички части на днешния пакет от мерки водят до нарастване на надеждността и съпоставимостта на информацията за устойчивостта. С помощта на тези мерки европейският финансов сектор ще бъде движещата сила на устойчивото и приобщаващо икономическо възстановяване от пандемията от COVID-19 и на по-дългосрочното устойчиво икономическо развитие на Европа.

Делегираният акт за таксономията на ЕС в областта на климата

Таксономията на ЕС е надеждно и научно обосновано средство за осигуряване на прозрачност за дружествата и инвеститорите. С нея се създава общ език, който инвеститорите могат да използват при инвестиране в проекти и икономически дейности, оказващи съществено положително въздействие върху климата и околната среда. Посредством таксономията също така се въвеждат задължения за оповестяване за дружествата и участниците на финансовите пазари.

С делегирания акт, по който днес колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие, се въвежда първият набор от технически критерии за проверка за определяне на дейностите, които допринасят съществено за постигането на следните две екологични цели измежду посочените в Регламента за таксономията: адаптиране към изменението на климата[1] и смекчаване на изменението на климата[2]. Тези критерии са съставени въз основа на научни препоръки от Техническата експертна група (ТЕГ) по финансирането за устойчиво развитие след много отзиви от заинтересовани лица, както и обсъждания с Европейския парламент и Съвета. Делегираният акт ще обхваща икономическите дейности на близо 40 % от дружествата, регистрирани на фондовата борса, в сектори, на които се дължат почти 80 % от преките емисии на парникови газове в Европа. Тук се включват сектори като енергетиката, горското стопанство, преработващата промишленост, транспорта и сградите.

Делегираният акт за таксономията на ЕС е жив документ и ще продължи да се развива с времето в зависимост от промените и техническия напредък. Критериите ще бъдат подлагани на редовен преглед. Така ще се гарантира, че с времето в обхвата може да се добавят нови сектори и дейности, в т.ч. преходни и други спомагащи дейности.

Нова Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

С приетото днес предложение се преразглеждат и подсилват действащите правила, въведени с Директивата относно оповестяването на нефинансова информация (ДОНФИ). Предназначението на предложението е да се създаде набор от правила, които с времето ще поставят отчитането във връзка с устойчивостта наравно с финансовото отчитане. По силата на предложената директива изискванията на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта се разширяват чрез включването на всички големи дружества и всички дружества, регистрирани на фондовата борса. Това означава, че вече близо 50 000 дружества в ЕС ще трябва да спазват подробните стандарти на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта, при положение че сега действащите изисквания важат за 11 000 дружества. Комисията предлага разработването на стандарти за големите дружества и отделни стандарти за МСП, чиято строгост да бъде съобразена с размерите на тези предприятия, с възможност за доброволно прилагане от МСП, които не са регистрирани на фондовата борса.

Като цяло целта на предложението е дружествата да отчитат надеждна и съпоставима информация във връзка с устойчивостта, от каквато имат нужда инвеститорите и другите заинтересовани лица. Така чрез финансовата система ще се осигури последователен поток от информация във връзка с устойчивостта. Дружествата ще трябва да се отчитат за начина, по който въпросите във връзка с устойчивостта, например изменението на климата, засягат стопанската им дейност, и за въздействието на дейностите им върху хората и околната среда.

С помощта на предложението също така ще се опрости отчетният процес за дружествата. Днес много дружества са под натиск да използват най-различни стандарти и уредби за отчитането във връзка с устойчивостта. С предложените стандарти на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта следва да се осигури „обслужване на едно гише“, което да представлява единно решение за дружествата, отговарящо на информационните потребности на инвеститорите и другите заинтересовани лица.

Изменения на делегираните актове за инвестиционните и застрахователните съвети, доверителните задължения и контрола и управлението на продуктите

С приетите днес шест изменения финансовата система се насърчава да подкрепя предприятията по пътя към устойчивостта, както и предприятията, които и сега отговарят на критериите за устойчивост. Тези изменения ще доведат и до засилване на борбата на ЕС със заблуждаващите твърдения за екологосъобразност.

По отношение на инвестиционните и застрахователните съвети: когато даден консултант оценява пригодността на клиента за дадена инвестиция, те вече ще трябва да обсъждат предпочитанията на клиента по отношение на устойчивостта.

По отношение на доверителните задължения: с приетите днес изменения се разясняват задълженията на всяко финансово предприятие при оценяването на рисковете във връзка с устойчивостта, например въздействието на наводненията върху стойността на инвестициите.

По отношение на контрола и управлението на инвестиционните и застрахователните продукти: създателите на финансови продукти и финансовите консултанти ще трябва да вземат предвид факторите във връзка с устойчивостта, когато проектират финансовите си продукти.

Какво следва

 

През последните няколко години ЕС предприе важни действия за изграждане на устойчива финансова система, която да допринася за прехода към една неутрална по отношение на климата Европа. Регламентът за таксономията на ЕС, Регламентът за оповестяването на информация за финансирането за устойчиво развитие и Регламентът за референтните показатели („бенчмарковете“) са основата на работата на ЕС за повишаване на прозрачността и създаване на средства, с чиято помощ инвеститорите да могат да откриват възможностите за устойчиви инвестиции.

След като бъде официално приет, Делегираният акт за таксономията на ЕС в областта на климата ще бъде подложен на контрол от Европейския парламент и Съвета (за срок от четири месеца, който може да бъде удължен еднократно с още два месеца).

Що се отнася до предложението за ДОПУ, Комисията ще започне обсъждания с Европейския парламент и Съвета.

Шестте изменения на делегираните актове за инвестиционните и застрахователните съвети, доверителните задължения и контрола и управлението на продуктите ще бъдат подложени на контрол от Европейския парламент и Съвета (за срок от три месеца, който може да бъде удължен еднократно с още три месеца) и се очаква да започнат да се прилагат от октомври 2022 г.

Още по темата:

Съобщение на Комисията: „Таксономията на ЕС – отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, предпочитания по отношение на устойчивостта и доверителни задължения“

Делегиран акт за таксономията на ЕС в областта на климата 

Информационен документ – пакет от мерки за финансирането за устойчиво развитие, април 2021 г.

----------------------------------------------------

[1] Всяка икономическа дейност, извършвана за постигане на тази цел, следва да допринася съществено за намаляването или предотвратяването на неблагоприятното въздействие на сегашния или очаквания бъдещ климат или рисковете от такова неблагоприятно въздействие, независимо дали върху самата дейност, или върху хората, природата или активите.

[2] Всяка икономическа дейност, извършвана за постигане на тази цел, следва да допринася съществено за стабилизирането на емисиите на парникови газове чрез предотвратяването или намаляването им или чрез повишаване на поглъщанията на парниковите газове. Икономическата дейност следва да съответства на дългосрочните цели по отношение на температурата, заложени в Парижкото споразумение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща