Обява на търг за продажба на автомобили на ЧЕЗ България

Енергетика / България
3E news
627
article picture alt description

О Б Я В А

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение взето от Управителния съвет на „ЧЕЗ България“ ЕАД

О Б Я В Я В А

На 19.03.2021 г. от 10.00 часа ще се проведе външен търг с оферти в затворен плик за продажба на употребявани автомобили, собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Първоначалната тръжна цена за всеки автомобил е определена в Приложение № 3 – автомобили, собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД.      

Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 18.03.2021 г. включително.

 

Контактни лица за огледи:

За автомобили с местонахождение гр. София:

Георги Караушев, тел: 0887/ 930 861

Стоян Аврамов, тел: 0882/ 000 633

За автомобили с местонахождение гр. Плевен:

Мартин Велев, тел: 0885/ 200 031

Оферта за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на ЧЕЗ Груп България – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, до 18.03.2021 г., включително.

Съдържание на офертата:

ценово предложение по образец (Приложение 1);

бланка с данни на участника по образец (Приложение 2);

платежно нареждане за внесен депозит за участие в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на автомобил (описана в Приложение № 3). Задължително в платежното се посочва регистрационен номер на автомобила, за който се участва;

молба със свободен текст за продължаване на депозита в частично плащане по основната цена – при спечелване;

молба със свободен текст за връщане на внесен депозит за участие в търга (с посочена банкова сметка) – при неуспех;

* Запечатаният плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Тръжна документация за участие във външен търг по продажба на употребявани автомобили“.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната продажна цена на моторното превозно средство се внася до 16.00 часа на 18.03.2021 г., както следва:

за автомобили собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД (приложение №3) - IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSF СИТИБАНК

Задължително в платежното нареждане като основание за плащане се посочва регистрационен номер на автомобилите, за които се внася съответната сума.

До участие в търга ще се допускат единствено участници, приложили всички задължителни документи за участие в търга до 16.00 часа на 18.03.2021 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на продавача, се обявява за нередовно.

При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, комисията продължава търга, чрез явно наддаване между тях със стъпка 1% от началната цена, след уведомяването им в рамките на пет работни дни, считано от датата на проведения търг.

Всички последващи разходи по прехвърляне на собствеността и пререгистрацията на автомобила са за сметка на спечелилия участник.

Предоставените с документите за участие лични данни ще бъдат използвани с цел еднозначно идентифициране на участниците при изпълнението на тръжната процедура включително и за публично обявяване на крайните резултати от нея. Данните ще се съхраняват за срок от 12 месеца след приключване на процедурата. Подаването на документи за участие се счита за съгласие за обработка на лични данни за посочените цели и срок.

За допълнителна информация:

Димитър Тушинов, тел: 0892/ 278 059, e-mail: dimitar.tushinov@cez.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща