Три варианта за изплащане на втората пенсия

С приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване се променят и сроковете за смяна на пенсионния фонд

Икономика / България
3E news
477
article picture alt description

Три пенсионни продукта ще се използват за изплащане на втората пенсия от универсалните пенсионни фондове: пожизнена пенсия за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен. Това решиха депутатите като приеха на второ четете промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С измененията се променят и сроковете за смяна на пенсионни фонд:

- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. смяната на фонда трябва да стане не по-късно от една година преди навършването на пенсионна възраст;

- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години;

- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта;

- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от четири години;

- след 1 януари 2038 г. - не по-късно от пет години преди навършване на пенсионна възраст.

Осигурените в универсален пенсионен фонд имат право да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/НОИ/ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст.

Георги Гьоков от левицата посочи, че тези срокове са в ущърб на осигурените лица. Информиран избор те могат да направят едва, когато отговарят на условията за пенсиониране, отбеляза той, цитиран от БТА. Затова БСП предлага тези срокове да отпаднат.

Лицата, избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд в НОИ може да изберат да се върнат обратно в частния, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст.

Народното събрание гласува още осигурителните плащания да се извършват от индивидуалните партиди във фондовете за допълнително социално осигуряване и от фондовете за извършване на плащания.

Размерът на пенсиите и другите плащания при придобито право на пенсия се определя въз основа на средствата по индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето й, в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки.

Когато размерът на средствата по индивидуалната партида към датата на определяне на плащането е по-малък от сумата на брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски, се допълва до тази сума със средства от резерва на дружеството.

Пенсионноосигурителното дружество предоставя пожизнена пенсия без допълнителни условия; пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане и пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.

Срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице.

Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне във фонда за изплащане на пожизнени пенсии на натрупаните средства по индивидуалната партида, гласуваха депутатите.

За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на пожизнени пенсии.

Когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в законовия определен размер, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено.

Когато парите в индивидуалната партида са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия, се изплащат на лицето еднократно.

Парламентът определи минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество да е 7.5 млн. лв. Той трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър - при последващо увеличаване на капитала.

Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не може да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.

Дружеството е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност. То поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства, покриващи границата на платежоспособност, във финансови инструменти и влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност.

Всички парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания постъпват в банката-попечител.

При придобиване право на допълнителна пенсия осигуреното лице има право да получи при поискване информация за размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, прие още НС.

Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща