ЕП: Минималната работна заплата е средство за преодоляване на неравенството и бедността сред работещите

Икономика / Свят
3E news
500
article picture alt description

Повишаване на минималните работни заплати над прага на бедността

Трудовото законодателство и разпоредбите за социална сигурност трябва да обхващат и работещите през платформи

Жените са изложени на по-висок риск от бедност, отколкото мъжете

За справяне с неравенството и бедността сред работещите, ЕП призовава за минимална работна заплата, равни условия на труд за работещите през платформи и по-добро равновесие между професионалния и личния живот.

Принципът, че „трудът е най-добрият начин за борба срещу бедността“ не се прилага за нископлатените сектори, както и за тези, които работят при несигурни и нетипични условия на труд. Ето защо евродепутатите настоятелно призовават Комисията и държавите членки да включат предотвратяването на бедността сред работещите в общата си цел за изкореняване на бедността в ЕС.

Европейска директива относно минималната работна заплата

Евродепутатите приветстват предложението на Комисията за директива на ЕС относно адекватните минимални работни заплати, като го описват като важна стъпка, за да се гарантира, че всеки може да изкарва прехраната си от работата си и да участва в обществeния живот. Директивата следва да гарантира, че законоустановените минимални работни заплати, където това е приложимо, винаги се определят над прага на бедността, подчертават те. Също така се пояснява, че работодателите не следва да приспадат разходите необходими за извършване на работа, като например настаняване, необходимото облекло, инструменти, лични предпазни средства и друго оборудване, от минималната работна заплата.

Равни условия на труд за работещите през платформи

Евродепутатите подчертават, че законодателната рамка относно минималните условия на труд трябва да се прилага за всички работници като друг основен елемент в борбата срещу бедността сред работещите. Това включва нетипични или нестандартни работници в цифровата икономика, които често работят при несигурни условия. Те също трябва да бъдат обхванати от съществуващото трудово законодателство и разпоредби за социална сигурност, както и да могат да участват в колективно договаряне.

Баланс между работа и личен живот

Според евродепутатите транспонирането и прилагането на Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот е от ключово значение за борбата с бедността и неравенството. Като се има предвид, че жените са изложени в по-голяма степен на риск от бедност и социално изключване, отколкото мъжете, преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете и гарантирането на достъп до достъпни и качествени грижи за децата са важни стъпки в това отношение. Текстът беше приет с 365 гласа „за“, 118 „против“ и 208 „въздържал се“.

„ЕС е един от най-богатите региони в света. Въпреки това 95 милиона европейци живеят в риск от бедност. Само поради тази причина се нуждаем от спешни действия, за да гарантираме живот без бедност за всички. В цяла Европа се нуждаем от минимални социални стандарти и силни системи за социална сигурност. Нуждаем се от заплати и доходи, които дават възможност за достоен живот. Не бива да допускаме икономическите интереси да вземат превес над социалната закрила“, заяви докладчикът Йозлем Демирел (Левите - GUE/NGL, Германия)

Според определението на Евростат, хората изложени на риск от бедност сред работещите, работят повече от половин година и годишният им разполагаем доход е под 60 % от средния национален доход след социалните трансфери. Данните на Евростат показват, че през 2018 г. 9,4 % от европейските работници са били изложени на риск от бедност. Ниските заплати не са се увеличили със същия темп в сравнение с другите видове заплати в много държави членки, което изостря неравенствата в доходите и бедността сред работещите и намалява способността на лицата с ниски доходи да се справят с финансови затруднения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща