КЕВР утвърди графика за плановите проверки през 2021 г. на дружествата

Проверките ще са в секторите „Електроенергетика и Топлоенергетика“, „Природен газ“ и „ВиК услуги“

Енергетика / България
3E news
561
article picture alt description

КЕВР утвърди графика на плановите проверки през 2021 г. на дружества в секторите, по отношение на които регулаторът осъществява контролните си правомощия – „Електроенергетика и топлоенергетика“, "Природен газ" и "В и К услуги", съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор.

Годишният график на проверките се утвърждава в съответствие със Закона за енергетиката /ЗЕ/ и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/ и се изготвя съгласно изискванията на "Методиката за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ" (Методиката), при спазване на заложените в нея критерии за подбор на проверяваните регулирани дружества и отчитане на особеностите на съответния регулиран сектор. Проверките се извършват на широк географски принцип и включват както по-големи, така и по-малки дружества на територията на цялата страна.

През 2021 г. в сектор „Електроенергетика“ експерти на Комисията ще извършат  тематични планови проверки на три електроразпределителни дружества - „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Ще бъде проверен и един производител на електрическа енергия - ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, чиято планирана проверка не беше извършена през 2020 г. поради ограниченията, наложени от пандемията, и необходимостта от извършване на голям брой извънредни проверки. Проверките на електроразпределителните дружества ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху проблеми, за които в Комисията са постъпили значителен брой жалби и сигнали - грешки при отчитане, респ. фактуриране на консумираната електрическа енергия, качество на доставяната електрическа енергия, начисляване на корекционни сметки, отказ за присъединяване на фотоволтаични централи с мощност до 30 kWp по реда на чл. 21, т. 1 от ЗЕВИ. Целта е да бъде извършен регулаторен контрол и анализ на мерките, които дружествата - лицензианти предприемат за справяне на възникналите проблеми и дали те водят до конкретни практически резултати. Експертите от контролните звена на КЕВР ще проверяват и изпълнението на инвестиционните програми на дружествата и реално извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период. Това е необходимо предвид на задължението на регулатора ежегодно да утвърждава цени на електроразпределителните дружества.

В сектор "Топлоенергетика" предмет на планови проверки през 2021 г. ще бъде изпълнението на лицензионните задължения на пет енергийни дружества - „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Топлофикация - Враца" ЕАД и „Топлофикация Сливен“ ЕАД.

През 2021 г. в сектор "Природен газ" предстоят комплексни планови проверки на пет дружества, лицензирани за извършване на дейности по „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, както и на оператора на газопреносната мрежа. Съгласно чл. 46 от Методиката сред критериите за включване на регулирани дружества в графика за планови проверки през текущата година са : размера на годишния оборот и стойността на дълготрайните актив; дружества, които са останали извън обхвата на плановите проверки през последните две години; финансови резултати от предходната година; брой жалби от потребители. Едно от проверяваните газоразпределителни дружества притежава лицензии за дейност на териториите на няколко общини, а останалите четири дружества имат лицензии само за една община.

При изготвянето на графика на плановите проверки в сектор "В и К услуги" през 2021 г. Комисията продължава възприетия подход, с който се поставя акцент върху изпълнението на показателите за качество на ВиК услуги и инвестициите в утвърдените бизнес планове на ВиК дружествата. Предвидено е да бъдат проверени четири ВиК оператора с одобрени бизнес планове за регулаторния период 2017-2021 г.

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, ежегодно до 15 април, ВиК операторите са задължени да предоставят в КЕВР отчетни доклади за изпълнението на техните бизнес планове за предходната година. Ежегодно до 30 април те следва да внасят и отчети по изпълнението на Единната система за регулаторна отчетност /ЕСРО/, съгласно чл. 34 от НРЦВКУ, както и годишни финансови отчети и одиторски доклади за спазването на правилата за водене на ЕСРО. След анализ на цялата постъпила информация, КЕВР ще изготви график за проверки на ВиК оператори, с цел да установи до каква степен представените данни съответстват на действителните. В зависимост от констатациите при проверката на отчетните доклади по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и чл. 34 от НРЦВКУ, при необходимост регулаторът ще извърши извънредни проверки на дружества с одобрени бизнес планове, които не са включени в графика на плановите проверки.

Освен утвърдените планови проверки през 2021 г.,през този период КЕВР ще извършва и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това ще става при получавани сигнали за нередности, както и след публикации в медиите за нарушения на лицензионни задължения на дружествата. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от значим обществен интерес.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща