Столична община избира изпълнител за доставка на еко отопление за домакинствата на газ, пелети и електричество за 41 млн. лева

Софиянци вече могат да следят за мерките, които се налагат за по-чист въздух и на мобилното приложение SOFIAAIR, стана ясно след обсъждане на проектобюджета на София за тази година.

Климат / България
Рая Лечева
641
article picture alt description

Предстои скоро да изберем изпълнител за доставка и монтаж на екологични отоплителни устройства на газ, пелети и електричество за домакинствата, съобщи вчера по време на обществено обсъждане на проектобюджета на Столична община зам.-кметът “Зелена система, екология и земеползване” Десислава Билева. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 година и стойността на доставките е за 41 млн. лева. Средствата тази година в проектобюджета са предвидени основно за подобряване качеството на въздуха, „Зелена система“ и интегрираната система за управление на отпадъците на София.

Предстои също да приемем “Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 година”, разработена с финансиране по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 година като предвидените средства за разплащане на тази година са 136 800 лева, допълни зам.-кметът.

Общината очаква доставка на мобилна автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух за 573 600 лева, каза още Билева. 

За първи път ще бъдат доставени и 3 мобилни електрически почистващи машини на обща стойност 83 880 лева.

Общината продължава с дейности за облагородяване на „калните точки“ във всички райони на София с 1 млн. лева.

Активно е мобилно приложение SOFIAAIR за актуалните мерки за чист въздух

По отношение качеството на атмосферния въздух общината планира още доставка и монтаж на филтри. През 2021 продължава дейността по изпълнение на договора за информационната система за качеството на атмосферния въздух за общо 550 752 лева. Ще продължи да се поддръжа специалната рубрика „Актуално за въздуха“ чрез създаването на самостоятелния микросайт, даващ актуална информация за въздуха и мерките, които трябва да се взема от хората. При завишение на показателите веднага излиза, че домакинствата трябва да намалят отоплението на печки, да предпочитат градския транспорт както беше вчера на 1 февруари. За дейности за ежедневна прогноза или ранно предупреждение за възникване на замърсяване от фини прахови частици за района на София за 34 188 лева.

За 36 000 лева ще се поддържа системата за визуализиране на мерките, предприето от общината при реализирането на прогнозно замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) за жителите и гостите на столицата и sms уведомяване на служителите на Столична община. В проектобюджета на София са предвидени и 14 400 лева за поддръжка на таблата за информиране на гражданите на Орлов мост и ул. Г.С. Раковски.

Важно е за гражданите на София да знаят, че вече работи специализираното мобилно приложение SOFIAAIR във версия за Android и AOS за 30 600 лева, съобщи Билева.

Фотоволтаични системи на Зоологическата градина

Предстои да бъдат  приети технико-икономическите проучвания за изграждане на фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди на Зоологическата градина- София и Столично предприятие за третиране на отпадъците за 35 640 лева. В краткосрочната програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община  2020-2022 г. се планират мерки на обща стойност 96 000 лева. Те са свързани с технически проучвания за създаване на енергийни кооперативи чрез публично-частни партньорства. Цялостно проучване за използване потенциала от слънчева енергия в общински сгради. Проучване на възможности за привличане на инвестиции чрез ПЧП с прилагане на новаторски организационни и финансови схеми като енергийни кооперативи и договори с гарантиран резултат. Проучване на възможностите за участие в либеразлизирания пазар както като потребител така и производител на енергия. Общината ще работи по създаване на нормативна рамка за данъчни облекчения за гражданите, които използват възобновяеми източници на енергия и енергийно ефективни технологии.

Предстои общината да завърши дейностите по разработване на „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030 г.“ като предвидената за изразходване стойност е за 189 840 лева.

По план трябва да бъдат завършени дейностите по приемане на енергиен баланс на Столична община и анализ на потенциалните възможности за изграждане на автоматизирана система за енергиен мониторинг за 43 200 лева, което ще бъде за окончателното плащане, предвидено през 2021 година.

Климатични и енергийни кампания за граждани и бизнес с европейско финансиране

Столична община ще изпълнява тази година и проектите с европейско финансиране по още няколко програми. Един от тях ще бъде за информационна кампания към младите хора за връзката между хранителните навици и климатичните промени. Ще бъдат организирани онлайн инициативи и събития, както и рекламна кампания на тема: „Хранителна вълна- овластяване на младежите за действията по климата FoodWave за 140 000 лева.

Продължава изпълнението на проект  „Насърчаване стимулирането на корпоративната отговорност в градските райони- CITIES4CSR”. Предвижда се през 2021 г. да се реализира съвместна пилотна дейност с бизнеса за насърчаване на устойчивото развитие като се предвижда разработването на пътна карта за взаимодействие между бизнеса и местните власти за 24 420 лева.

Продължава изпълнението на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните –сгради- SHEERenov” като се предвиждат дни на отворените врати в 8 района на столицата- район „Илинден“, район „Надежда“, район „Нови искър“, район „Младост“, Район „Оборище“, район „Слатина“, район „Средец“, район „Триадица“.

Започва изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ с безвъзмездна финансова помощ от 278 000 лева от Iceland Liechtenstein Normay grants.

28, 5 млн. лева за поддържане на паркове и градини

През 2021 г. по „Зелена система“ се предвижда повишаване интензивността за поддържане на зелените площи, силен контрол за качеството на растителния материал, засаждане на нова и подмяна на стара растителност. Сред акцентите също ще е осигуряване на безопасни площадки за деца и съоръжения на открито за спорт. Ще бъде попълнен електронния регистър на зелените площи и дървесната растителност на зелената система на Столична община, което е съвместна инициатива със Софийския университет и Лесотехническия университет. Общината планира да опазва и възстановява градските паркове, градини и междублокови пространства.

За поддържане на зелената система общо са предвидени 28, 5 млн. лева. Отделно още 8 млн. лева за поддържане на междублоковите пространства. Столична община предвижда 1 млн. лева капиталови разходи в това направление.

През 2021 г. ще продължи кампанията „Моето зелено училище“ с кампания за засаждане на дървесна растителност в дворове на общински училища за изграждане на отговорност на децата към природата от най-ранна детска възраст.

Най-много средства отиват за управление на отпадъците-

Работна група пак обсъжда въвеждане на такса смет спрямо количеството

Тази година такса битови отпадъци или т.н. такса смет няма да бъде увеличавана, но работна група обсъжда въвеждането на  нова такса битови отпадъци спрямо количеството генерирани отпадъци, в която в момнета детайлно се обсъжда как да се приложи принципът “замърситекят плаща” към гражданите и бзинеса, коментира Билева. Проучването се прави заедно с Европейската инвестиционна банка. Ще се разшири пилотния проект за разделно събиране в ограничен брой домакинства в квартал Надежда

Най-много средства отиват за управление на отпадъците, основната част от които Столична община предоставя на подизпълнители. За 2021 г. се предвиждат 65 млн. лева за почистване на София. Събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци от домакинствата от общия поток битови отпадъци за 8 млн. лева. За лятно почистване са заделени 62 млн. лева, за зимно почистване 17 млн. лева, който според Билева със сигурност изгражда отговорност за разделно събиране. Прокетът ще се разшири в още няколко района през 2021 година, коментира тя. На въпрос дали в районите с къщи  поради малкия брой контейнери и затрудняване на разделното събиране обмисля ли се целенасочено раздаване на такива кофи на всяко домакинство, Билева коментира, че се обсъжда и възможността за раздаване на кофи за разделно събиране.

Това са 3,2 млн. лева повече за почистване на улици и тротоари, което включва 24% увеличение на площите, предвидени за измиване и почистване през 2021 г. Общината предвижда 6 млн. лева повече за събиране на битовите отпадъци, при предвидени 11% увеличение на количествата, които ще бъдат събрани. Общината отделя 1,7 млн. лева повече за третиране на увеличените количества битови отпадъци. 435 000 лева повече ще са парите за контрол на дейностите, извършвани от фирмите по чистотата.

За 2021 г. 57% от средствата или 30, 7 млн. лева са за третиране на битовите отпадъци. Те са от предвидените за 2021 г. за дейностите управление на дейностите по отпадъците и управление, регулиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда. За проучване, проектиране, изграждане, закриване на депата за битови отпадъци са предвидени 13 млн. лева или 26% от средствата. 17% или 9 млн. лева са за депониране в т.ч. мониторинг и отчисления по Закона за управление на отпадъците.

За зимно поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша“ републиканските пътища в София ще струва 7 млн. лева. Зимното почистване на общинските пътища в София е за 2,3 млн. лева.

София планира почистване на речните корита

През 2021 година се планира да бъдат финансирани дейности за превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на реките за 2,6 млн. лева. От средствата 1,2 млн. лева са от общинския бюджет и 1,4 от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Почистването на покритите речни участъци ще бъде с 110 00 лева собствен бюджет и 120 000 от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. През 2021 г. се планира почистване на речното корито на река Искър от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. Панчарево до началото на корекцията при Летище София с дължина 10 км за 1 385 000 лева, от които 420 000 собствен бюджет.

Със 70 000 лева ще се проучи наличието на уязвими на климатичните промени растителни и животински видове в градска среда и определяне на мерки за тяхното опазване.

Общината ще възложи актуализация на Стратегическата карта за шум в околната среда в София за 200 000 лева. Започва инициатива за създаване на нова защитена територия в Лозенска планина, след проведено през 2019 г. проучване за наличието на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща