EК: Пазарите на електроенергия и газ не можаха да се възстановят от пандемията и през Q3 на 2020 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
683
article picture alt description

Институт за енергиен мениджмънт

Европейската комисия публикува тримесечните доклади за европейските пазари на електроенергия и газ за третото тримесечие на 2020 г. Докладите анализират основните фактори, които стоят зад развитието на цените и обемите на тези пазари и взаимодействието между държавите. Докладите за третото тримесечие на 2020 г. подчертават въздействието на Covid-19 пандемията и ограничителните мерки върху търсенето на газ и електричество.

Облекчаването на ограничителните мерки по линия на Covid-19 гарантира, че търсенето на газ и електроенергия през третото тримесечие на 2020 г. е много по-близо до „нормалните нива“, отколкото изключенията, наблюдавани през първото и второто тримесечие на 2020 г. Въпреки това, данните за потреблението през третото тримесечие са много под тези за същия период на 2019 г., според публикуваните на 12 януари 2021 година тримесечни доклади на Европейската комисия за пазарите на газ и електроенергия.

Докладът за пазарите на електроенергия се фокусира върху въздействието на Covid-19, но също така и върху нарастващите цени на CO2 върху трансграничната търговия с електроенергия. По-специално:

- Премахването на ограничителните мерки / мерките за блокиране и облекчаването на ограниченията по отношение на социалната и икономическата активност помагат на търсенето на енергия да достигне нивата отпреди пандемията през септември в много области.

- Мащабното хидропроизводство и нарастващото слънчево електропроизводство повишават производството на електроенергия от ВЕИ с 21 TWh - 33% увеличение на годишна база - като по този начин ВЕИ имат 37% дял в енергийния микс през третото тримесечие. 

- Структурата на производството на електроенергия е повлияна от относително високи цени на въглерода, слабо търсене, посочената подобрена разполагаемост на водна енергия и нарастващо производство на слънчева енергия, които заедно спомагат за изтласкването на конвенционални електроцентрали, работещи с изкопаеми горива.

- Ядреното електропроизводство е спада с 16% на годишна база (-28 TWh), а делът му в електроенергийния микс намалява до 23%, под този на газа (24%).

- Електропроизводството от въглища също претърпява загуби, намалявайки с 11% на годишна база (-11 TWh) поради нарастващите разходи за въглерод

- Електроцентралите, работещи с газ, успяват да запазят производството си непроменено благодарение на продължаващото преминаване от въглища към газ.

- Търсенето на пътнически ECV нараства през лятото, тъй като държавите-членки разширяват политиките за подкрепа, насочени към стимулиране на покупките на този вид превозни средства. Повече от 273 000 нови ECV са регистрирани в ЕС през третото тримесечие на 2020 г. Това е най-високата регистрирана тримесечна цифра, която представлява и забележителен 10% пазарен дял - почти два пъти по-висок в сравнение с Китай.

Пазар на електроенергия на едро

Картата долу показва средни цени на пазар ден-напред на електроенергия в Европа през третото тримесечие на 2020 г. Въпреки че цените се възстановяват от изключително ниските си пролетни нива, когато мерките за блокиране значително намалиха търсенето на електроенергия, те все още остават средно по-ниски от тези през същото тримесечие на миналата година. Единственото изключение от това са Белгия и Франция, където по-ниското предлагане на ядрена енергия повиши цените.

Най-евтина е базовата мощност на пазара ден-напред в Скандинавския регион, където в този период има рекордно високи нива на хидропроизводство и нарастване на електропроизводството от вятър. Това важи особено за Норвегия, където цените остават едноцифрени. Швеция отчита цени средно около 25 € / MWh. Повечето пазари се движат между 30 и 40 €/MWh. Полша става вторият най-скъп пазар със средна цена на базов товар от 52 €/MWh, която все още е с 11% по-ниска в сравнение със същия период на миналата година. Само Малта отчита по-висока тримесечна средна цена (56 €/MWh). Средното ниво на ЕС за цените на базов товар на пазар ден-напред достига 39 €/MWh през референтното тримесечие, което е с 18% по-малко сравнено на годишна база. В сравнение с второто тримесечие на 2020 г., тримесечната средна стойност нараства с 61%. Най-големият спад на цените на годишна база се наблюдава в Норвегия (-85%), Швеция (-32%) и Румъния (-31%).

Регионални пазари на електроенергия/ Югоизточна Европа - България, Сърбия, Хърватска и Гърция

Претеглените средномесечни цени на базов товар в региона на ЮИЕ се възстановяват по-бавно отколкото в други региони, достигайки предпандемични нива едва през септември 2020 поради слабото търсене и голямото производство на електроенергия от вятър и вода. Договорите за върхов товар се "издигат" значително над тези за базов товар също едва в края на Q3 2020, подчертавайки слабото търсене на върхов товар през летния период. Средната тримесечна цена е нараснала с 43% в сравнение до Q2 2020 като достига до 43 €/MWh през Q3 2020, което все още е 30% под Q3 2019. Електропроизводството от лигнитни въглища търпи загуби главно в Гърция, където е заменено с газ и вятърна енергия; същото се наблюдава и в България. В резултат делът на лигнитни въглища спада от 35% на 29% на годишна база през Q3 2020. Увеличеното електропроизводство на база природен газ в Гърция повишава дела на газа от 18% на 20% на годишна база през Q3 2020. Навлизането на възобновяеми енергийни източници се е увеличило от 30% на 34% благодарение на рекордната мощност на вятъра в Гърция и високото производство на водна електроенергия в Сърбия.

Пазар на електроенергия на дребно

Докладът проследява цените на електроенергията към септември 2020 в 27 държави-членки за индустриални и за битови клиенти, за три различни нива на годишно потребление и за двата типа потребители (групи на Eurostat IB, IC и IF за индустриални клиенти и групи DB, DC и DD за домакинствата). В повечето случаи за двата типа потребители се счита, че колкото по-ниско е потреблението, толкова по-висока е цената на единица електроенергия (на консумиран MWh). Холандските цени на домакинствата са забележително изключение. По-малките индустриални потребители (група IB) плащат най-високите цени в Германия (20,1 c€/kWh) и Ирландия (16,2 c€/kWh), следвани от Холандия и Италия (съответно 16,0 и 15,9 c€/kWh). Най-ниските цени в същата категория плащат в Швеция (7,6 c €/kWh) и Дания (8,0 c€/kWh). Съотношението между най-високата и най-ниската отчетена цена е близо 3:1.

От другата страна на потребителския спектър, индустриалните компании с голямо годишно потребление (група IF), включително най-енергоемките потребители, плащат най-високите цени в Германия и Холандия (12,0 c€/kWh и двете), следвани от Словакия (11,4 c€/kWh) и Малта (10,8 c €/kWh). Швеция (4,6 c€/kWh) има най-ниските цени, като Дания и Финландия (и 5,0 c€/kWh) я следват. Съотношението между най-високата и най-ниската цена за големите промишлени потребители отново е под 3:1 за този потребителски тип. В сравнение със септември 2019 г., средната цена на дребно в ЕС за група  IF се повишава с 4% до 7,7 c€/kWh. През септември 2020 г. Германия (28,6 c€/kWh) беше оценена като държава с най-висока цена на електроенергия за големи битови потребители (група DD), следвана от Белгия (24,6 c€/kWh), а на трето място е Дания (21,4 c€/kWh). Най-ниските цени за големите домакинства са в България (9,9 c€/kWh) и Унгария (10,2 c€/kWh). При малките домакинства Германия отново е с най-висока цена (34,2 c€/kWh), следвана от Дания и Ирландия, докато България и Унгария отново се озовават от другата страна на ценовия спектър. В сравнение със септември 2019 г., средната претеглена цена на дребно на ЕС за електроенергия за DD групата остава непроменена с 19,6 c€/kWh.

Докладът за пазарите на газ се фокусира върху въздействието на пандемията и състоянието на световния пазар на LNG. По-специално:

- Потреблението на газ за третото тримесечие в ЕС леко намалява (0.6% на годишна база), възлизайки на 71 милиарда кубически метра (bcm)

- При спад на производството на газ с 29% (под 12 млрд. куб. м), вносът на газ намалява с 6% (до 77 млрд. куб. м.), а вносът на втечнен природен газ е с 15% по-малко

- През третото тримесечие на 2020 г. TTF спот цената се се удвоява и достига 12 €/MWh до края на септември, подпомогната от отмяна на поръчки/товари за втечнен природен газ, работите по ремонт и поддръжка на някои важни инфраструктури и от общото положително настроение на енергийните стокови пазари

- Цените на газовите хъбове през третото тримесечие на 2020 г. все още намаляват с 19-27% на годишна база.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща