Промени в нормативни актове на МОСВ намаляват административната тежест за гражданите и бизнеса

Икономика / България
Георги Велев
532
article picture alt description

Правителството прие изменения и допълнения в нормативни актове на Министерство на околната среда и водите, които водят до намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Проектите са разработени във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704 за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване.

След преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги по реда на глава VI и глава VII от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се правят промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР) и наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване па последствията от тях (Наредба за Севезо).

Промените предвиждат премахване и/или намаляване па допълнителните изисквания към документите, които се представят при заявяване на административните услуги, опростяване на процеса за взаимодействие с други органи и изискване на документи по служебен път. Също така се прецизират образците на заявления за издаване на административни услуги, премахва са изискването за поставяне па печат, посочването на ЕИК, предоставянето на скици и др. документи и/или информация, която може да бъде изискана по служебен път.

С измененията и допълненията се постига оптимизиране на административните услуги по реда па Закона за опазване на околната среда ЗООС, което намалява административната тсжест за гражданите и бизнеса и води до ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве. Измененията гарантират обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща