Подготвя се нова процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID 19”

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби за микро предприятие

Икономика / България
Рая Лечева
762
article picture alt description

Публикувани са предварителни насоки по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID 19” по ОП “Конкурентоспособност” съобщиха консултанти за 3e-news.net. Допустими кандидати са регистрирани съгласно Търговския закон микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г в зависимост от категорията:
- микро предприятие  ≥ 30 000 лева;
- малко предприятие ≥ 200 000 лева;
- средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
Компанията трябва да има минимум една приключена финансова година (2019 г) и извършвана стопанска дейност през нея, да не е в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта.
Необходимо е да предоставите тчет за приходи и разходи и Счетоводен баланс по образец на НСИ за 2018 г. и 2019 г. по образец на НСИ на предприятието-кандидат  и
свързаните юридически лица (ако е приложимо); Отчет за заети лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 и 2019 г. по образец на НСИ на предприятието-кандидат  и свързаните юридически лица (ако е приложимо); Информация относно  код по КИД 2008 на основна икономическа дейност;

Допустими дейности

Дейностите, които ще се финансират са свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и адаптиране на процесите и организация
на работата в МСП в условията на COVID-19. Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с осигуряване на колективни средства за защита;
Под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни.
Ще се отпускат средства още за оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери.
Предвижда се финансиране за реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място, поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. Ще се финансира и обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез
монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление. Инвестици в климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на
вируса  – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с
уеб интерфейс.
Предвиждат се средства и за осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат:
- микро предприятия – от 3 000 лв до 15 000 лв;
- малки предприятия – от 10 000 лв до 30 000 лв;
- средни предприятия – от 25 000 лв до 75 000 лв

 

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в
случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на
средно предприятие.


 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща