МАЕ: Глобалната трансформация на електроенергийния сектор изисква по-големи усилия за гарантиране сигурността на доставките

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1534
article picture alt description

Международната агенция по енергетика (IEA) в новият си доклад, публикуван днес предлага препоръки за това как електроенергийният сектор да отговори на променящите се предизвикателства за електрическите системи от увеличаващата са променлива електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ), кибер заплахите и извънредните климатични събития.

Електрическият сектор, който играе голяма и все по-нарастваща роля в енергийните системи по света, претърпява най-драматичната си трансформация от създаването си преди повече от век. Значението на електричеството през следващите години ще се увеличава, изисквайки все по-обширен подход към електроенергийната сигурност, за да може да посрещне нарастващите предизвикателства като кибер заплахите, извънредните климатични събития и бързо нарастващият дял на производството на променливата електроенергия от вятърни  и слънчеви мощности, се казва в новия доклад на Международната енергийна агенция.

Докладът „Електроенергийни системи в преход“ е първото голямо глобално проучване. В него едновременно се изследват задълбочено тези три ключови области, свързани със сигурността на бъдещата електроенергетика. Предлагат се и препоръки за справяне с предизвикателствата чрез подпомагане на ускоряване на прехода към чиста енергия в световен мащаб .

„Енергийната сигурност е в основата на мисията на МАЕ, защото тя е от решаващо значение за социалното благосъстояние, икономическият просперитет и успешният преход към чиста енергия. Посветили сме се на това да помагаме на страните по света, които да гарантират, че всички техни граждани  ще имат достъп до чиста, надеждна и достъпна енергия “, заявява изпълнителният директор на МАЕ  Фатих Бирол.

„Електричеството е от съществено значение за функционирането на съвременното общество, което се подчертава и от кризата Covid-19, а също и за намаляване на глобалните емисии. Ето защо продължаваме да разширяваме и задълбочаваме работата си по отношение на електроенергийната сигурност“.

Докладът получава гласност днес по време на втората министерска конференция за интегриране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), на която МАЕ и правителството на Сингапур са домакини.

Електричеството днес съставлява една пета от световното потребление на енергия, а делът му нараства. То ще играе все по-голяма роля в отоплението, охлаждането и транспорта, както и в много цифрово интегрирани сектори.  Тенденцията ще се ускори по пътя към постигане на международните енергийни и климатични цели, като например сценария за устойчиво развитие на МАЕ.

При този сценарий електроенергията може да изпревари петрола като най-големия енергиен източник в света до 2040 г. Делът на вятъра и слънчевата енергия в световното производство на електроенергия ще нарасне от 7% на 45%, като всички възобновяеми енергийни източници заедно ще генерират повече от 70% от общото количество, заявяват още от МАЕ.

Днес много страни се радват на високо ниво на електроенергийна сигурност благодарение на централизираните системи, относително опростените вериги за доставка, както и на електроцентрали, които могат да осигурят електричество в необходимото време.

В същото време технологични, но и политически разработки от неотдавна променят сектора радикално, а заедно с него, моделът за електроенергийната сигурност, който е водещ през миналия век. Това развитие на сектора включва и рязък спад в разходите за променливата електроенергия от възобновяемите източници, тенденциите на децентрализация и цифровизация и въздействие върху изменението на климата.

Предизвикателството за правителствата и обществените услуги е свързано с актуализирането на  политики, регулации и пазарни проекти, които да гарантират, че енергийните системи ще останат сигурни по време на прехода към чиста енергия, заявяват от МАЕ и допълват, че новият доклад на енергийната агенция на практика  очертава ключовите стъпки за постигане на това.

Основна цел е системите да станат по-гъвкави, така че да могат без проблем да поемат променливата електроенергия, произведена от вятъра и слънцето. Това означава да се вземе най-доброто от съществуващите вече електроцентрали, които могат да произвеждат електроенергия в необходимото време, както и увеличаване на инвестициите в мрежите и технологиите, свързани с търсенето и системите за съхранение. Глобалните инвестиции в тези области обаче намаляват, а тенденцията се задълбочи от кризата Covid-19. Увеличаването на инвестициите трябва да бъде улеснено чрез по-доброто проектиране на пазарите, смятат от МАЕ.

Нарастващата дигитализация на електроенергийните системи, увеличаването на интелигентните мрежи и преминаването към по-широко разпределение на производствените мощности предлагат достатъчно възможности и ползи.  Наложително е обаче да се засилят мерките за кибер сигурност, като това се превърне в централна задача при планирането и работата на енергийните системи, отбелязват от МАЕ, като обръщат внимание на значителния ръст на кибер заплахите. Правителствата могат да постигнат това чрез широк кръг от политически и регулаторни подходи.

Промените в климата означават, че електроенергийните системи трябва да станат по-устойчиви на въздействието на променящите се метеорологични модели, на повишаването на морското равнище и на извънредните метеорологични явления. Това може да се постигне, като се даде приоритет на политиките за сигурност на електроенергийните системи и се установят по-добри стандарти за необходимите инвестиции. Подобряването на устойчивостта на електроенергийните системи към изменението на климата носи и много ползи.

В частта си за ролята на електричеството за просперитета на обществото, от МАЕ заявяват категорично, че делът на електроенергията в крайното потребление на енергия ще нараства. След като се увеличи от 15% през 2000 г. на 20% към днешна дата, се очаква то да нарасне до 24% до 2040 г., ако обаче страните запазят настоящият сегашния си курс така, както се посочва в Сценария от доклада на МАЕ World Energy Outlook. Ефективната електрификация за редица цели може да превърне електричеството в най-важния ни енергиен източник. Ако страните се насочат към различни и рентабилни комбинации в съответствие с Парижкото споразумение, така, както е описано в сценария за устойчиво развитие на МАЕ, ролята на електроенергията ще нарасне,  достигайки 31% от крайното потребление на енергия до 2040 г. Според този сценарий делът на електроенергията в крайното потребление, който днес е по-малко от половината, ще изпреварва петрола до 2040 г.

По отношение на инвестициите от МАЕ отбелязват, че независимо от впечатляващия ръст  на вятърните и слънчевите фотоволтаични системи през последните години, общите разходи в енергийния сектор изглежда са по-малки от тези, които ще са необходимо за посрещане на предстоящите предизвикателства пред сигурността.

Докладът за световните енергийни инвестиции на МАЕ за 2020 представя доста мрачна картина, отбелязват от агенцията.

Световните инвестиции в енергийния сектор намаляват с 20% или 400 милиарда щатски долара през 2020 г. във връзка с кризата с Covid-19. Най-силно е отрицателното въздействие върху петролния и  газов сектор спрямо електроенергийния. Общото ниво на инвестиции в енергия през 2020 г. намалява с 10%. Кризата предизвиква допълнителен спад от 9% в прогнозните за глобалните разходи за електрическите мрежи, които вече са паднали със 7% през 2019 г.


Пълният доклад на МАЕ може да бъде прочетен на: https://www.iea.org/reports/power-systems-in-transition

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща