Крадците на ток може да продължат да плащат три пъти по-евтина електроенергия

По-дълъг срок за отчитането на електромерите, както и увеличаване на срока за обслужване на измервателните системи поискаха електроснабдителните и електроразпределителните дружества

Енергетика / Технологии
Маринела Арабаджиева
979
article picture alt description

Дните за отчитане на електромерите да не е 31 дни, а повече – до 34-35 дни поискаха Електроснабдителните дружества. Освен това те изразиха и опасения от вменяване на необосновани разходи заради краткият срок от 3 месеца за обслужване на измервателните системи. Несъгласие имаше и по отношение на корекциите, свързани с кражбите на електрическа енергия. По тези, както и по други разпоредби крайните снабдители изразиха опасения днес в рамките на обсъждането в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на Правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ). За засилване на правилата срещу крадците на електроенергия се обявиха и от Федерацията на потребителите. Забележки имаше също и от страна на Фонд сигурност на електроенергийната система, а и от страна на ЕСО.

Обслужване на измервателните системи

В Правилата за измерване на електрическата енергия, които се предлагат от КЕВР се предвижда обслужването на измервателните системи да се извършва най-малко веднъж на три месеца и включва проверка на същите. (чл. 49, ал. 5). Преди това в ал. 2 е заложено това обслужване да се извършва от лица притежаващи квалификация.

Този текст, според енергийните дружества вменява необосновани разходи, стана ясно в рамките на дискусията.
За три месеца няма как да бъде осъществено обслужване на всички измервателни уреди. За нас е по-скоро възможно да го осъществим, но за електроразпределителните дружества ще е трудно, коментира Петър Александров от ЕСО.

Според Анжела Тонева от ЕНЕРГО-ПРО, мотивите за искане за преразглеждане на текста, свързан с обслужването на всички измервателни уреди  „са свързани преди всичко с необходимостта да се извършат много допълнителни разходи, за да бъде изпълнено това условие за проверка на 3 месеца на 1 млн. и 200 хил. електромера“.

„По нашите предварителни изчисления, считаме, че ще ни бъдат необходими 1300 екипа от по 2 човека което означава 2 600 души. Тази проверка не може да бъде извършвана от отчетниците, така както е записана. Трябва да бъде извършена от технически лица. Считаме, че въвеждането на тези допълнителни разходи е излишно и не е необходимо с оглед на мотивите, които са изложени от работната група“, каза тя.

На същото мнение бе и Гочо Чимширов от EVN, който също поиска преоценка на този текст от ПИКЕЕ, като набързо изчисли какъв необходимия човешки ресурс.

„Ние имаме 1 млн. и 700 хил. електромера, което означава всеки месец някъде 567 хил. да бъдат проверени. Средното време за проверка на един електромер,( това може да се коментира от всички работещи експерти) е около 1 час. Това означава че 567 хил. човекочаса всеки месец трябва да бъдат осигурени. Делени на 170 човекочаса на 1 служител това са 3330 човека. Означава ние сега да осигурим нови 3300 човека, а в момента дружеството е от 1700 човека. Молбата ни е наистина да бъде направена отново оценка на въздействието на тези разпоредби,  както и на останалите, защото сме заинтересовани нещата да се вършат ефективно при ниска цена“, обоснова се той.

Зорница Генова от ЧЕЗ бе категорична, че разпоредбата трябва да отпадне. „Ние категорично сме против (чл.42 от ПИКЕЕ) ал. 5  и предлагаме тя да отпадне. Считаме, че изобщо въпросното обслужване е с неясно съдържание, значение и полезност. Значително ще се увеличат разходите на ЕРП, защото трябва да се наеме огромен брой нови служители със съответната квалификация. При нас по съвсем груби сметки, като се изходи от това колко електромера могат да бъдат обслужени при заложена максимална бройка 20 електромера на ден, служителите, които би трябвало да наемем са около 2 000. Разбира се, тези служители трябва да бъдат оборудвани, да им се осигурят транспортни средства, технически средства...Както разбирате, разходът е огромен и абсолютно необоснован“, коментира тя, като допълни, че с това няма да се подобри обслужването.
Генова обърна внимание и на обвързването на сроковете за обслужване на измервателните уреди  От друга страна забелязваме, че и този срок от три месеца, който е фиксиран за техническо обслужване  с корекциите, които касаят ползването на електроенергия от некоректните потребители, т.е. Кражбите на електрическа енергия. „Смятаме, че такова формално изискване ще се превърне в пречка мрежовите оператори да получават дори и минимална  компенсация в случаите на преизчисление, защото ако се даде възможност на некоректните потребители да се възползват от нея, нашето предложение, е, че ако ще се ограничава периода за корекция, то да си бъде ограничен в раздела, който касае корекциите, а не да се обвързва с обслужването на електромерите“, обясни тя.

Срокът за отчитане на електромерите да е не 31, а 35-34 дни

Срокът за отчитане на електромерите в ПИКЕЕ е заложен за 31 дни, но дружествата настояват за удължаването му с 3 или 4 дни. Мотивите са свързани основно с отдалечеността на някои обекти, както и с лошото време през определени периоди. „Има ситуации, при които метеорологичните условия, отдалечеността на един обект, натрупване на много празнични дни предизвикват необходимостта да бъде удължен този период поне с няколко дни. Предложението ни бе за 35 дни и считаме, че нищо различно няма да се случи при реалното прилагане на такъв срок. Смятаме, че комисията трябва да направи промяна в предложенията на работната група“, обясни Анжела Тонева от ЕНЕРГО-ПРО.

„Мотивът, че има противоречие с лицензията,  с който е отхвърлено нашето предложение за удължаване на периода не е съвсем коректен от страна на работната група“, обясни Зорница Генова от ЧЕЗ.  „В лицензията на ЧЕЗ, ние такова противоречие не открихме. В лицензията няма конкретен период за отчитане и се предвижда извършване на търговско отчитане в съответствие с правилата. Съответно, правилата са акта, който трябва да определи периода за отчет. Твърдо вярваме, че увеличаването на периода от 31 до 34 дни ще доведе до подобряване на оперативната дейност и намаляване на оперативните разходи. По никакъв начин няма да влоши условията за нашите потребители. Освен това, удължаването на този период ще намали риска от налагане на санкции от други органи, конкретно от Инспекция по труда. Тъй  като Инспекция по труда наложи глоби на ЧЕЗ Разпределение за изпращане на отчетници да работят при „код оранжево“ и „код червено“. Ако не ги изпратим ще сме в нарушение на лицензията. Така се получава „параграф 22“, обясни Генова.

„Непроменен остава и срокът от 31 ден. Наистина считаме, че там има възможност за уточняване за по-разумен срок за намаляване на разходите по отчитането, които са част от общите разходи за дейността, разписани от регулатора“, коментира и Гочо Чимширов от EVN.

Кражбите на ток

Трите енергийни дружества, както и Емил Георгиев от Федерацията на потребителите в България твърдо се възпротивиха срещу толериране на т.нар. „нерегламентирано ползване на електроенергия“, тоест кражбите на ток. В това число и начина на овъзмездяване на ощетените енергийни дружества. На практика в правилата се запазва сегашното положение – крадците на ток да плащат три пъти по-малко от редовните платци.

Крадците на електроенергия отново ще плащат 3 пъти по-малко от цената на която дружеството купува електроенергията, коментира Гочо Чимширов от EVN.

По  „този така чувствителен въпрос с цената на т.нар. крадена енергия...Ще ме извините, но ще я наричам крадена, не неправомерно измерена или неправомерно използвана енергия, за да може по-ясно да предам нашето послание. В момента и в тези правила крадците (на енергия) заплащат енергията, която не е фактурирана, когато бъде установена кражбата по цена, която близо 3 пъти по-евтина от цената, на която разпределителното дружество я купува от балансиращия пазар.  Ние купуваме енергията на база товаров график, който подаваме. Логично е, че когато подаваме товаров график ние не включваме в него евентуален процент кражби в енергията, която да се купи от борсата“, обясни Чимширов. В същото време по думите му,  „крадената енергия  се купува от ЕСО по цени на недостига“. „ Цената на недостига е около 200 лева. Справката е ясна и всеки може да я направи. Цената, по която ни се разчита е 76,69 лв. за МВтч. Разликата е ясна. Тоест наистина смятаме, че нулева толерантност към кражбите трябва да е двустранна обща цел в съвместната работа вие като лицензодател, а ние като лицензианти“, обясни Чимширов.


„Считаме, че комисията трябва да балансира интересите, както на редовните клиенти на самите дружества, така и на самите дружества и да се преразгледа периода  на корекции“, коментира Анжела Тонева от ЕНЕРГО-ПРО.
Зорница Генова изрази резерви по отношение на целия раздел, който касае т.нар. корекции, свързани с нерегламентираното ползване на електроенергия.
Дружествата изразиха забележки и по отношение на процедурата, свързана с метрологичния контрол на електромерите.  

Емил Георгиев от Федерацията на потребителите категорично се обяви против кражбите на електроенергия и заяви, че не трябва да има никаква толерантност към тях. Той се обоснова и с това, че коректните потребители на практика плащат откраднатата електроенергия. Георгиев даде пример и с некоректни потребители на ЧЕЗ при това на скъпи имоти, които крадат ток чрез свързване с подземен кабел.

Александър Йорданов от КЕВР обаче защити тезата, че регулаторът не е този, който трябва да налага санкции, тъй като не е правораздавателен орган. Спорът дали е правилно обаче овъзмездяване на дружествата за крадената енергия три пъти по-евтино остава неразрешен.

За уточнения в понятията и изглаждане на текстовете настояха от страна на ЕСО, като се позоваха и на евро разпоредби, както и на съобразяване с мрежовия кодекс.

Председателят на Фонд Сигурност на електроенергийната система Диан Червенкондев, настоя да не се отменя текстът, свързан с правилата за търговия, който касае възможността търговците на електрическа енергия да могат да поискат от крайните клиенти обезпечение на задължението, но и който касае получаване на информация. По думите на Червенкондев, премахването на този  текст ще ограничи ФСЕС да получава информация от независимия преносен оператор, както и от операторите на разпределителни мрежи на територията на страната за количествата електроенергия, които подлежат на облагане или така да се каже на такса задължение към обществото. „Ако отпадне ФСЕС ще бъде сляп и глух и няма да може конкретно и коректно да изчисли необходимите суми, които всички търговци или производители, които търгуват предоставят на крайни клиенти за определяне на коректния размер такса задължение към обществото и съответно в законоустановения срок тя да бъде събрана от Фонда. Така че нашата позиция и молба е член 31 и поне алинея 5 от Правилата за търговия с електрическа енергия да не бъде заличаван и да бъде оставен във вида, в който е сега“, каза председателят на ФСЕС. Забележки по този текст имаше и от ЕНЕРГО-ПРО, а от ЧЕЗ също смятат, че той е редно да остане. 

 

Дружествата имат срок от 14 дни за изразяване на становища. Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов се ангажира с внимателен анализ и съобразяване с аргументите на енергийните дружества, в т.ч и ФСЕС. 

КЕВР ще се произнесе по окончателния вариант на Правилата за измерване на електрическа енергия на 28 април след обсъждане на крайниа вариант на закрито заседание.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща