ЕК: Държавите ще изпълнят заложените в плановете им енергийни цели до 2030 г.

Икономика / Свят
3E news
961
article picture alt description

Европейската комисия прие Доклада за състоянието на енергийния съюз за 2020 г. и придружаващите го документи, акцентиращи върху различни аспекти на енергийната политика на ЕС. Тазгодишният доклад е първият след приемането на Европейския зелен пакт и разглежда приноса на енергийния съюз към дългосрочните цели на Европа в областта на климата.

В индивидуалните оценки на 27-те национални плана в областта на енергетиката и климата (НПЕК) се анализират пътя и амбициите на всяка държава членка към текущите цели за климата и енергетиката за 2030 г. Общата оценка показва, че държавите членки са в състояние да изпълнят тези цели и като цяло напредват успешно към тях. В докладите се подчертава приносът, който може да направи енергийния сектор към възстановяването на ЕС от икономическата криза, причинена от COVID-19. Досега енергийният съюз доказа, че издържа на създадените от пандемията предизвикателства пред енергийните системи и работещите в сферата на енергетиката.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, заяви: „Енергийният сектор има ключова роля за намаляването на емисиите и изпълнението на Европейския зелен пакт. Днешният доклад за състоянието на енергийния съюз показва постигнатия напредък, както и предизвикателствата и възможностите пред нас. Инвестициите и реформите, които въвеждаме, трябва да стимулират екологосъобразното възстановяване и да ни зададат правилната посока към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.“

Комисарят по въпросите на енергетиката, Кадри Симсон, обяви: „Националните планове в областта на енергетиката и климата са важен инструмент за съвместната ни работа с държавите членки за планиране на политиките и инвестициите в екологичния и справедлив преход. Сега е моментът да превърнем тези планове в реалност и да ги използваме за излизане от кризата с COVID-19 чрез нови работни места и по-конкурентоспособен енергиен съюз.“

Докладът разглежда пет различни измерения на енергийния съюз — декарбонизация, в това число възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, сигурност на доставките, вътрешен енергиен пазар; както и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. В доклада се съдържат насоки за бързото изпълнение на НПЕК и за начините на стимулиране на икономическото възстановяване на ЕС чрез инвестиции и реформи в енергетиката. В него се очертава как планът за възстановяване NextGenerationEU може да подпомогне държавите членки чрез редица водещи програми за финансиране.

Тазгодишният доклад за състоянието на енергийния съюз за пръв път се придружава от анализ на енергийните субсидии, който посочва ясна потребност от по-качествени данни за енергийните субсидии и повече усилия за намаляване на тези, които подкрепят производството ипотреблението на изкопаеми горива. Днес се публикува и доклад за конкурентоспособността на чистата енергия, в който се показва, че промишлеността на ЕС е успяла да се възползва от възможностите на прехода към чиста енергия. Секторът надминава конвенционалните енергийни технологии по отношение на добавена стойност, производителност на труда и растеж на заетостта. Комисията също така прие доклади за напредъка в областта на вътрешния енергиен пазар, енергийните цени и разходи, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Контекст

Оценка на 27-те национални плана в областта на енергетиката и климата (НПЕК) След като публикува през септември оценката на националните планове в областта на енергетиката и климата на равнището на ЕС, Комисията публикува днес индивидуални оценки за всеки НПЕК, съдържащи препоръки за потенциалното използване на Механизма за възстановяване и устойчивост от всяка държава членка.

Приложение относно енергийните субсидии: В този първи преглед на енергийните субсидии в държавите членки Комисията отбелязва, че много НПЕК не представят пълната картина, нито конкретни срокове и мерки за постепенното премахване на субсидиите за изкопаеми горива, които възлизат на 50 млрд. евро годишно.

Приложение относно вътрешния енергиен пазар: Това приложение съдържа актуална информация за вътрешния пазар на електроенергия и газ, като стига до заключението, че е налице значителен напредък, макар че е нужна повече работа за пълната интеграция на пазарите.

Доклад за конкурентоспособността на чистата енергия: Основният акцент на този доклад е върху шест основни технологии за чиста енергия, с които ЕС да изпълни своите цели за 2030 г. И 2050 г: слънчеви фотоволтаици; вятърна енергия от разположени в морето инсталации; енергия от океаните; възобновяем водород; акумулаторни батерии и интелигентни електрически мрежи.

Доклад за енергийните цени и разходи: Този доклад разглежда обстойно тенденциите в енергийните цени и разходи в Европа и по света, като подчертава, че делът на енергийните разходи при всички равнища на доходи спада от 2012 г. насам.

Доклад за напредъка в областта на енергийната ефективност: Докладът обхваща напредъка в постигането на дългосрочната цел за енергийна ефективност. Предварителният анализ показва, че кризата с COVID-19 е оказала значително въздействие върху енергийното търсене, но държавите членки ще трябва да увеличат усилията си за поддържането на положителна тенденция.

Доклад за напредъка в областта на възобновяемите енергийни източници: Докладът подчертава, че делът на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс ЕС-27 достигна 18,9 % и че се очаква ЕС да преизпълни целите си за 2020 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща