БФИЕК настоява да се вземат спешни мерки за прозрачното функциониране на свободния енергиен пазар

Енергетика / България
3E news
1068
article picture alt description

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) настоява да се предприемат спешни мерки на пазара на електрическа енергия, за да се гарантира функционирането му. В момента основната част от търговията се осъществява на пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“, които принципно са предназначени за краткосрочна търговия и изчистване на отворени пазарни позиции. Сделките за покупко-продажба на стандартизирани блокови продукти (базов, върхов и подвърхов товар) със срочност месец, тримесечие, шестмесечие и година са рядкост. А в много случаи, при тези редки сделки, остават съмнения за предварителни договорки.

Такъв пример е сключената на 16 юли 2020 г. на централизирания пазарен сегмент „Двустранни договори“, екран „Непрекъсната търговия“ (Continuous trading), сделка за закупуване на базов товар от 50 MW за четвърто тримесечие на 2020 г. Цената на сключената сделка е 78,10 лв./MWh, която е значително по-ниска –с 14,30 лв./MWh, от среднопретеглената цена на пазарен сегмент „ден-напред“ за четвърто тримесечие на 2019 г. (92,40 лв./MWh). Цената, на която са търгувани българските фючърси за доставка на базов продукт за четвърто тримесечие на 2020 г. на EEX в същия ден е 48,95 EUR/MWh (95,74 лв./MWh). В допълнение на това, на същата дата (16.07.2020 г.) унгарските и румънските фючърсни договори за доставка на базов продукт за четвърто тримесечие на 2020 г. се търгуват съответно на цена от 49,08 EUR/MWh (95,99 лв./MWh, данни на HUDX) и 96,36 лв./MWh (данни на OPCOM).

Разликите в ценовите равнища са очевидни.

По отношение на тази сделка бяха изпратени множество сигнали до КЕВР. Впоследствие в публичното пространство беше оповестено, че продавачът е „Топлофикация София“ ЕАД.

Същевременно, на 25.09.2020 г., също на централизирания пазарен сегмент „Двустранни договори“, е сключена сделка за закупуване на базов товар от 100 MW за четвърто тримесечие на 2020 г. на цена от 92 лв./MWh. Цената на тази сделка е сравнима с котировките на българските фючърси за доставка на базов продукт за четвърто тримесечие на 2020 г. на EEX от средата на м. юли т.г.

Това е поредно доказателство за непазарния характер на сделката, сключена на 16 юли 2020 г. Продължаваме да смятаме, че тази сделка изкривява пазарните взаимоотношения поради няколко причини:

- Разликата в ценовите равнища между сделките, сключени на 16 юли 2020 г. и 25 септември 2020 г. е 13,90 лв./MWh (17,9%) за един и същи продукт –базов товар за четвърто тримесечие на 2020 г. Получената вреда за продавача от разликата в цената е 1,5 млн. лева. По този начин купувачът, сключил сделката на 16 юли, е значително облагодетелстван в сравнение с купувача, сключил сделката на 25 септември. Обръщаме внимание, че цената от 78,10 лв./MWh е значително под пазарните котировки както към момента на сключването си, така и към настоящия момент.

-  Липсата на стандартизирани продукти (базова, върхова и подвърхова енергия за фиксирани времеви периоди) също допринася за пазарното изкривяване. Ограничеността на предлагането на базови продукти, които са търсени от индустрията, носи риск от завишаване на цените и препродажба на спекулативни цени.

- Същевременно продавачът инкасира вреда във вид на пропуснати ползи. При разлика в ценовите равнища от 13,90 лв./MWh и при продукт „тримесечен базов товар 50 MW“, тя възлиза на 1,54 млн. лв. Тревога буди и обстоятелството, че продавачът е „Топлофикация София“ ЕАД, която е собственост на Столична община. Дружеството има задължения към доставчика си на природен газ, които според публикации в медиите от началото на 2020 г., възлизат на около 200 млн. лв. В същото време дружеството получава преференциална цена за произведената от него електроенергия по високоефективен способ (понастоящем 168,73 лв./MWh, съгласно Решение № Ц-28/01.07.2020 г. на КЕВР). По този начин се получава парадоксалната ситуация дружеството да бъде субсидирано от останалите участници на пазара, тъй като премията за електроенергия, произведена по високоефективен способ, се заплаща от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а на борсовите платформи електроенергията да се реализира на цени, които са значително под пазарните равнища. По този начин са ощетени и Столична община като собственик, и клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД.

Въпреки че КЕВР обяви започването на проверка на конкретната сделка от 16 юли 2020 г. няма информация какъв е напредъкът ѝ, както и дали са установени нарушения на пазарните правила.

Считаме, че прозрачността на пазара на електрическа енергия у нас е гарант както за правилното му функциониране, така и за запазването на равнопоставеността на всички пазарни участници, поради което бихме искали да насърчим КЕВР да установи всички обстоятелства около гореописаната сделка. Постигането на справедлива цена на борсовия пазар на електрическа енергия следва да се осъществява единствено под влияние на пазарните сили, за да няма облагодетелствани и ощетени участници.

Предвид гореизложеното настояваме да бъдат въведени механизми, които да елиминират възможността за предварително договаряне между пазарни участници и формално изпълнение на сделката през борсовата платформа на сегмент „централизиран пазар на двустранни договори“.

Поради това настояваме и за извършване на щателна проверка от страна на КЕВР на всяка една сделка, при която има съмнение за непазарно поведение, с последващо оповествяване на установените от страна на регулатора факти и обстоятелства.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща