Ядрената индустрия може и трябва да бъде неизменна част от европейското беземисионно бъдеще

Подновяването на лицензиите за експлоатация на 5 и 6 блок донесе истинско признание за работата на екипа на централата, сподели Наско Михов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4641
article picture alt description

Ядрената енергетика в България придобива все по-голямо одобрение сред българските граждани според наскоро проведено проучване, възложено от специализирания интернет- портал www.3e-news.net. Екологичната енергия от ядрените мощности ще продължава да играе основна роля във формирането на енергийния микс на страната и ще спомогне за плавния преход към нисковъглеродна икономика.

Дългият експлоатационен живот и високата надеждност на атомните централи са сред водещите предимства на ядрената енергетика в сравнение с другите енергийни източници. Икономическото развитие на регионите, в които са ситуирани атомните централи, заетостта на населението и перспективите пред работещите в този сектор, както и напредъкът на високите технологии, свързани с безопасността на ядрената енергетика, също надграждат позитивната оценка за използването на атомната енергия. В представите на участниците в анкетното проучване изграждането на АЕЦ „Белене“ и проектът за нови мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ са най-оптималните варианти за развитието на българската атомна енергетика. Стабилните и сигурни доставки на електроенергия с най-ниската цена в региона, неизменно се свързват с работата на АЕЦ „Козлодуй“. Това бе и един от фокусите на интервюто на г-н Наско Михов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” в сп. „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО

Уважаеми г-н Михов, какви са предизвикателствата да бъдете ръководител на най-големия производител на електроенергия в България?

И предизвикателствата, и отговорностите са много. И няма как да не е така, когато става дума за АЕЦ „Козлодуй” – най-големият производител на електроенергия в България, който обезпечава над една трета в енергийния микс на страната. За 2019 г. делът ни в националното електропроизводство е над 37%. Факт е, че надеждната работа на нашите блокове е определяща за стабилността на енергийната система.

Спецификата на високите технологии в централата налага още повече отговорности. При нас основен приоритет е поддържането на най-високо ниво на безопасност, в съответствие с националните и международните норми. Заедно с това е необходимо да се осигури ефективност и конкурентност на производството ни, както и финансова стабилност на компанията. А това се постига с постоянен процес на модернизации и подобрения, с ежегодно изпълнение на прецизно планирани ремонтни и инвестиционни програми, в които влагаме сериозни усилия и значителни финансови ресурси.

Важен е и въпросът с експертния екип на атомната централа. Съгласно законовите изисквания и условията на лицензиите, ние имаме ангажимента да поддържаме необходимия висококвалифициран и правоспособен персонал, със съответното ниво на образование и подготовка. Постоянно развиваме нашите програми в тази област, поставили сме си и амбициозната задача да привличаме все повече млади хора, като се стремим да засилим интереса към инженерното образование като цяло и към ядрената енергетика в частност.

Понякога възникват и непредвидени ситуации и се налага да се справяме с неочаквани предизвикателства, каквото за целия свят тази година е пандемията от Covid-19. Извънредната ситуация ни изправи пред сериозната отговорност едновременно да опазим здравето на хората, които работят при нас, и в едни различни от обичайните условия да продължим да поддържаме нормалната експлоатация на съоръженията. Много и различни са решенията, които се налага да се вземат ежедневно. И всички тях – и свързаните с рутинните дейности, и с работата на блоковете през следващите години, приемам като огромна отговорност.

В същото време да ръководя АЕЦ „Козлодуй” за мен е истинска привилегия. Работил съм в атомната централа дълги години, добре познавам хората и държа да кажа, че тук работят изключителни професионалисти. А на практика това е основният фактор централата да бъде на високо ниво във всяко отношение – безопасност, експлоатационна надеждност, техническо и финансово състояние и пр. Сигурен съм, че всички колеги, които преди мен са били ръководители на АЕЦ, ще се съгласят с това.

Миналата година чествахте 45 години от влизането в експлоатация на централата. Как порасна технологично и иновативно атомната централа на България за близо половин век живот?

Непрекъснато развитие и усъвършенстване – това е пътят на АЕЦ „Козлодуй” през всички тези години. Именно затова централата днес успешно може да се сравнява с най-добрите в света. От пускането в експлоатация на първия ѝ ядрен реактор досега се поддържа необходимото високо ниво на безопасност и експлоатационна надеждност. Това е възможно само с много модернизации, с прилагане на високи технологии и водещи световни практики във всички процеси, с непрекъснато обучение на хората, които работят тук. И най-вече с издигане на безопасността като безусловен приоритет и най-важна корпоративна ценност за всички нас, които работим в централата.

Благодарение на всичко това за изминалите години атомната централа даде на България над 645 млн. МWh електроенергия за населението и икономиката на достъпни цени, допринесе за спестяването на огромни количества вредни емисии и за чиста околна среда, подкрепи успешното стартиране на свободния пазар. Няколко поколения отлични ядрени експерти, признати и уважавани в международната професионална общност, с труда си изградиха високия престиж на българската ядрена енергетика.

Всички в АЕЦ „Козлодуй” сме горди, че през 2019 г., когато чествахме 45 години от официалното откриване на атомната централа, бяха отбелязани изключителни професионални постижения. Произведено бе рекордно за експлоатационната история на 5 и 6 блок количество електроенергия, отчетен бе и рекорден размер на приходите и отлични финансови показатели на Дружеството. С подновените лицензии на двата блока бе положено началото на нов етап в развитието на българската ядрена енергетика – периода на дългосрочна експлоатация на ядрените мощности.

Без съмнение най-голямото постижение за настоящия екип на АЕЦ „Козлодуй”, по което отдавна работихте, беше подновяването на лицензиите на пети и шести блок с още 10 години. Кои бяха най-съществените моменти от модернизацията на блоковете?

Подновяването на лицензиите за експлоатация на 5 и 6 блок донесе истинско признание за работата на екипа на АЕЦ „Козлодуй”. С това бе отбелязано успешното финализиране на проекта за продължаване на експлоатационния ресурс на двата блока – един от най-мащабните проекти в българската енергетика, с който се гарантира сигурността на енергийните доставки за следващите десетилетия.

Процесът включваше огромен обем от сложни дейности и стотици конкретни мерки. Изготвени бяха необходимите обосновки на продължаването на срока на експлоатация, допълнителни анализи, разчети и оценки на остатъчния ресурс на оборудването, свързано с безопасната и надеждна работа. В съответствие с международно приетите стандарти бяха извършени необходимите анализи на безопасността и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията. Резултатите от направените разчети потвърждават, че няма ограничения за безопасната работа на блоковете в следващите 30 години.

Паралелно с дейностите по Проекта за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок бяха изготвени Периодични прегледи на безопасността, които представляват систематична преоценка на всички фактори на безопасност на проекта и на експлоатацията на ядрените съоръжения. Това е задължително условие при всеки процес на лицензиране. Резултатите от Периодичните прегледи доказват безопасната експлоатация през следващия лицензионен период, както и високото ниво на ядрена, радиационна и технологична безопасност, съизмерима с тази на най-добрите ядрени централи. Проектът и експлоатационната практика съответстват на изискванията на националното законодателство и на стандартите на Международната агенция за атомна енергия и Асоциацията на европейските органи за ядрено регулиране.

Всички дейности бяха изпълнени съобразно времевия план-график и съгласно нормативните изисквания, като изцяло са финансирани със собствени средства на АЕЦ „Козлодуй”.

Подновената от Агенцията за ядрено регулиране лицензия за експлоатация на 5 блок за следващите 10 години ни бе връчена през 2017 г., лицензията за експлоатация на 6 блок бе подновена през октомври 2019 г. за същия срок. Това е максималният период съгласно националното законодателство, за който се издава този документ, след което се кандидатства за подновяване на лицензиите.

Искам да подчертая, че ние и занапред няма да спрем да инвестираме усилия и средства в нови модернизации и подобрения. Защото това е единственият път за развитие на съвременната ядрена енергетика, която трябва да отговаря на все по-високи изисквания.

За всяка компания човешкият фактор е много важен. Какви мерки за обновяване и развитие на екипа прилагате в АЕЦ?

Вече споменах, че нормативните изисквания налагат ние като оператор на ядрени съоръжения да разполагаме с достатъчно на брой правоспособен персонал с нужното високо ниво на квалификация. Това е един от важните ни приоритети, още повече в контекста на дългосрочната експлоатация на 5 и 6 блок. В момента в АЕЦ, както и в други компании, върви един естествен процес на смяна на поколенията, а подготовката на ядрените специалисти, придобили съответно образование, отнема немалко време. За някои длъжности въвеждащото обучение трае горе-долу колкото една магистратура – минимум 2 години. Въпросът за приемствеността при нас има особено важно значение, защото в процеса на експлоатация на ядрените блокове се натрупват много ценни практически знания и умения и този огромен ресурс трябва да бъде съхранен и предаден на младите, които сега постъпват тук.

Мога да кажа, че АЕЦ „Козлодуй” е активна страна на пазара на труда. Разработили сме конкретни инструменти, насочени към това да подпомогнем все повече младежи да избират професии от сферата на инженерните специалности, приложими в централата. Работим с всички – ученици, студенти, академичните среди, защото интересът към определена професия трябва да се създава, да се развива и поддържа.

Използваме различни кариерни форуми, базари на професиите и тематични ученически състезания, за да се срещнем директно с младите хора и да ги информираме за възможностите за кариерно развитие, които предлагаме. На амбициозните и стремящи се към висок успех предоставяме стипендии, с което подкрепяме както ученици от професионалните гимназии по ядрена енергетика в гр. Козлодуй и гр. Белене, така и студенти от Технически университет – София, и Софийски университет „Св. Климент Охридски”, избрали ядрени специалности. Целта е най-добрите и мотивирани от тях да свържат професионалната си реализация с атомната централа.

Доказано работеща практика за професионално ориентиране и развитие, към която има много голям интерес, е стажантската ни програма. Включилите се в нея студенти стават част от реалния работен процес и по този начин развиват практическите си умения. Те високо оценяват това, че екипите, към които се присъединяват, ги приемат като равни и открито споделят своя опит.

Радващо е, че в резултат на нашите програми, насочени към подкрепа на обучението и кариерното ориентиране, все повече млади хора днес избират атомната централа за своята професионална реализация. Те са следващото поколение, което ще постига новите успехи на АЕЦ „Козлодуй”.

Как организирахте непрекъснатата и защитена работа на служителите на централата в условията на пандемия?

Извънредната ситуация наложи промени във всички сфери на нашия живот. Факт е, че работата на АЕЦ „Козлодуй” е определяща за стабилното функциониране на националната енергийна система. За да бъде избегнат рискът за нормалната производствена дейност, от изключителна важност е да не допуснем разпространение на Covid-19 в атомната централа.

Затова още с появата на първите официални съобщения за новия вирус в света започнахме да планираме всички възможни мерки, за да опазим работещите и да осигурим безопасната работа на ядрените блокове. АЕЦ „Козлодуй” е една от първите атомни централи, която разработи и въведе Авариен план за действие при пандемия, който е съгласуван с министъра на енергетиката, с министъра на здравеопазването и с председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Създадохме кризисен щаб, ръководен от мен, и въведохме широк кръг от организационни и санитарни мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване.

За да бъде осигурен резерв от лицензирани оператори, изготвихме разчет до оперативно обоснования минимум, без да се нарушават действащите нормативи в страната и вътрешни правила за безопасна експлоатация.

Разработена е и схема за работа на 12-часови смени, в случай на необходимост. Оперативната комуникация и добрата координация са изключително важни при нас и, за щастие, съвременните технологии позволяват това да се извършва безпроблемно.

За превенция от заразяване създадохме необходимата организация, която е в съответствие с изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, разпорежданията на всички национални институции и указанията на Националния оперативен щаб. На всички служители са предоставени лични защитни средства, които задължително се използват по време на работа. За да бъдат ограничени контактите и за поддържане на социална дистанция, бяха направени промени в организацията на работното време и на сменния, и на редовния персонал.

Допускането до работните места се извършва след контрол на телесната температура чрез термовизионни камери, монтирани на главните портали, и с помощта на инфрачервени термометри, разпределени по отделните структури. Столовото хранене се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки, работните и санитарните помещения няколко пъти дневно се дезинфекцират и постоянно се поддържа висока хигиена.

Използваме всички възможни начини – интранет страницата на АЕЦ, система от информационни електронни дисплеи и др., за да информираме постоянно служителите на централата и външните организации на площадката за предприетите действия и за въведените ограничения.

Така че АЕЦ „Козлодуй” продължава работата си при спазване на всички превантивни мерки и ще продължи да осигурява стабилни енергийни доставки за потребителите в страната.

В какво финансово състояние е компанията към момента? Оказа ли влияние извънредната ситуация върху първоначалните планове и заложените срокове при изпълнение на ежегодната ремонтна и инвестиционна програма на дружеството?

За нас е много важно да осигурим необходимите за дейността на централата парични средства, без да се налага допълнително външно финансиране. Основна цел на финансовата ни политика е обезпечаване на икономически ефективно и конкурентно електропроизводство, при гарантиране на най-високо ниво на безопасност. Приключихме миналата година с отлични финансови резултати, в момента финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй” продължава да бъде стабилно. Това се дължи на надеждната работа на ядрените енергоблокове и количеството произведена за първото полугодие на 2020 г. електроенергия, съпоставимо с нивото за съответния период на 2019 г.

Генерираната електроенергия за първите шест месеца на настоящата година е 8 167 984 МWh, спрямо 8 135 546 МWh за същия период на 2019 г. Доставките на регулирания пазар бележат ръст от 558 676 MWh (54%), поради завишената квота за настоящия регулаторен период.

Въведеното от 13.03.2020 г. в страната извънредно положение оказа своето влияние и на пазара на електроенергия, което неизбежно се отрази върху финансовите резултати на атомната централа. Намаленият обем на продажбите наложи двата блока да работят с понижена мощност през май и юни, за да бъде спазен търговският график, а намалените приходи от продажби доведоха и до по-нисък финансов резултат за първото полугодие на 2020 г. Печалбата след данъчно облагане за периода е 126 170 хил. лв., при отчетена печалба за първото полугодие на 2019 г. от 160 802 хил. лв.

Искам да подчертая, че въпреки усложнената ситуация, в АЕЦ „Козлодуй” е създадена необходимата организация за изпълнение на ремонтната и на инвестиционната програма. Финансово са осигурени всички приоритетни дейности, свързани с безопасността на ядрените съоръжения, повишаване на ефективността на производството и дългосрочната експлоатация.

Преди повече от 15 години АЕЦ „Козлодуй” реализира първата сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Сега каква част от производството си централата реализира на свободния пазар?

Либерализацията на енергийния пазар в България стартира на 18 септември 2004 г. – тогава АЕЦ „Козлодуй” регистрира първата сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. И от 2004 г., когато в периода септември – декември АЕЦ реализира 180 хил. МWh по свободно договорени цени, днес над 80% от производството ни, или около 13 000 000 МWh, се реализират на пазарен принцип.

За времето, в което оперира на енергийния пазар, централата натрупа сериозен опит и се утвърди като основен доставчик на базова енергия, гарантиращ сигурност на снабдяването с електрическа енергия, и предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както у нас, така и на регионалните пазари.

Факт е, че да работи на пазарен принцип е голямо предизвикателство за ядрена базова мощност. Затова основните ни усилия бяха насочени към бързо и успешно адаптиране към пазарните предизвикателства, без това да въздейства върху безопасната експлоатация на ядрените блокове. Днес, в един отворен пазар, виждаме повече възможности за реализация на произвежданата електроенергия, с което да гарантираме работата на блоковете при пълно натоварване.

В енергийния сектор предстоят много промени в контекста на преминаване на страните от ЕС към нисковъглеродна икономика. Какво място според Вас ще заема ядрената енергетика в това европейско беземисионно бъдеще?

От електрическата енергия, произведена в Европейския съюз, около една четвърт идва от атомни централи, като това е и нисковъглеродният източник с най-висок дял в общия европейски микс.

Убеден съм, че ядрената индустрия може и трябва да бъде неизменна част от европейското беземисионно бъдеще. Живеем в много динамично време на развитие и трансформации в различни сфери, включително и в енергийния сектор. Изправени сме пред реални негативни последици от глобалните климатични промени от една страна, а от друга – пред увеличаващо се енергопотребление в световен мащаб. Така че съвсем закономерно ролята на нисковъглеродната енергия ще нараства.

През тази година Европейската комисия представи три свои стратегически визии в областите индустрия, водород и интегрирани енергийни системи. И в трите документа нисковъглеродните източници на енергия са част от енергийния преход на Европейския съюз до 2050 година. С разработения национален план „Енергетика и климат” България потвърждава, че до 2050 година основният зелен и нискоемисионен източник на нашата страна е ядрената енергия. В тази връзка АЕЦ „Козлодуй” ще подпомогне устойчивата трансформация

на България към нисковъглеродна икономика, доставяйки беземисионна енергия за националната икономика – индустрия, транспорт и др.

Като съвсем реален пример за принос към декарбонизацията мога да посоча спестените с електропризводството на АЕЦ „Козлодуй” емисии. С генерираните 645 365 572 MWh от въвеждането си в експлоатация през 1974 г. до края на м. август 2020 г. нашата централа е предотвратила изхвърлянето на над 750 милиона тона въглероден диоксид.

Нека не забравяме, че атомните централи са определящи и за енергийната сигурност – като базови мощности те имат основна роля за поддържане на устойчивостта на електроенергийните системи.

Какви са перспективите пред ядрената енергетика в световен мащаб?

Ядрената енергетика е високотехнологичен отрасъл, който влияе положително не само на енергийния сектор, а и на цялата индустрия и на икономиката като цяло. Отрасълът осигурява работни места както за работещи в атомните централи, така и заетост в съпътстващите и обслужващи дейности.

Като пример за това ще посоча данните от Европейския съюз – към момента инсталираните 118 гигавата ядрени мощности в страните членки са свързани с над 1,1 милиона работни места. Миналата година излезе анализ на Европейския форум за атомна енергия ФОРАТОМ, според който всяко работно място в ядрения сектор създава 3,2 работни места в икономиката на Евросъюза. Съществен е приносът на ядрената индустрия и за икономическия растеж. По данни от същия анализ на ФОРАТОМ всяко евро, инвестирано в ядрена енергетика, генерира 5 евро в брутния вътрешен продукт на ЕС.

Важен е и един друг аспект на ядрената енергетика – тя се базира на непрекъснато развитие и усъвършенстване, което стимулира процесите на проучвания и иновации и тяхното прилагане за подобряване на безопасността, ефективността и надеждността на ядрените мощности. Много научни разработки и проекти, насочени към нашия отрасъл, намират приложение и извън него и водят до напредък и в други области като медицина, транспорт, телекомуникации и т.н.

Сериозно предимство на атомните централи е това, че експлоатацията им гарантира енергийната сигурност и стабилността на базовите доставки на електричество с нулеви въглеродни емисии за много дълъг период.

Те не се влияят от външните условия, работят надеждно и ефективно дори тогава, когато други централи изпитват затруднения от различен характер. Вярвам, че ядрената енергетика има стабилни перспективи и ще продължи да се развива.

 

 Наско Михов е роден на 20 юли 1960 г. в Ловеч. Завършва Техническия университет във Варна и придобива мениджърска квалификация по „Микро и макроикономика” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Започва работа в АЕЦ „Козлодуй” през 1986 г. Придобива допълнителни специализации по линия на МААЕ в Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Япония и др.

През годините от 2003 до 2005 година е съветник на министъра на финансите. Заемал е ръководни длъжности в редица компании, сред които „Публични инвестиционни проекти”, „Топлофикация София”, „Информационно обслужване”, ДП РАО и др.

Още важни теми от сектор енергетика можете да намерите в новия брой на сп. „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО на следния линк: http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2760

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща