България е рециклирала 1 млн. т битови отпадъци през 2017 г.

Климат / България
3E news
565
article picture alt description

Правителството прие отчет на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. за периода 2014-2017 г. Националният план за управление на отпадъците 2014-2020г. (НПУО 2014-2020г.) се разработва в съответствие е чл. 28 и чл.29 от Рамковата директива за отпадъците и чл. 49 и чл. 50 от Закона за управление на отпадъците. Основната цел на НПУО 2014-2020 г. е да се допринесе за устойчивото развитие на Република България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

В резултат на изпълнените за заложените мерки, през последните години се наблюдава увеличаване на дела на рециклираните отпадъци в България. За 2017 г. са рециклирани 1067 хил. тона битови отпадъци, като в това количество се включват и трайно нарастващите през последните 3 години количества на компостирани биоотпадъци. Постигнатият процент на рециклиране на битови отпадъци през 2016 г. в страна е 36%, което е поредна година на нарастващ резултат. По експертни оценки в България се рециклират около 40% от образуваните битови отпадъци на пластмаса, което е с близо 10% над средното ниво за ЕС.

Продължава политиката на страната по изграждане на инфраструктурата по управление на биоотпадъците. Настоящият програмен период поставя основен акцент върху изграждането на системи за разделно събиране на тези отпадъци и тяхното рециклиране в компост. От постигнатите 36% рециклиране на битови отпадъци, близо една трета е делът на рециклираните биоотпадъци, като се очаква значително да нарасне след 2020 г., когато ще бъдат изградени всички проекти, финансирани в настоящия период.

Компостирането на биоразградимите отпадъци е изведено като основен приоритет в националната политика за периода 2014-2020 г. Съгласно Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. основен приоритет е изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци.

България успешно изпълнява също и заложените в европейското законодателство цели по рециклиране по специфични отпадъчни потоци - отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и акумулатори, като изпълнението се движи около и над средното ниво за държавите-членки. Към момента са обхванати над 6.5 млн. жители в 188 общини в системи за разделно събиране.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща