7.79% ръст на активите през второто полугодие отчитат пенсионните фондове

Общият брой на осигурените лица за втора пенсия в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2020 г. е 4 799 159 души, като техният брой нараства спрямо същия период на миналата година с 1.84 на сто

Икономика / България
3E news
398
article picture alt description

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 юни 2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 855 860 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 7.79 на сто. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН) от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2020 г. Информацията е получена на база на отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.

Общите приходи на пенсионните дружества за втора пенсия за първото полугодие на 2020 г. възлизат на 102 387 хил. лв. и се увеличават с 2.12 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2020 г. е в размер на 27 882 хил. лв.

* Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори, като: продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и др."

** В изчисленията не са включени средствата по неперсонифицираните партиди и партидите на резерва за гарантиране на минималната доходност.

*** В УПФ се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г.

**** При изчисляването на средния размер на натрупаните средства на едно осигурено лице, не са включени лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО, по чиито партиди няма натрупани средства.

От таблицата по-горе е видно, че най-голям е средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в Професионалните пенсионни фондове (ППФ) – общо 3 006.77 лева, като при мъжете е 4 156.93 лева, а при жените е 3 030.18 лева. Следват: Универсалните пенсионни фондове (УПФ) – общо 3 510.00 лева, като при мъжете сумата е 3 672.70 лева, а при жените 3 337.18 лева; Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – общо 1 779.33 лева, като при мъжете сумата е 1 937.35 лева, а при жените – 1 568.59 лева; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – общо 1 688.27 лева, като при мъжете сумата е 1 493.68 лева, а при жените – 1 773.14 лева.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2020 г. е 4 799 159 души. Техният брой нараства спрямо същия период на миналата година с 1.84 на сто.

От таблицата по-горе е видно, че най-много са осигурените лица в УПФ –общо 3 835 778 души, от които мъжете са 1 975 744, а жените са 1 860 034. Следват: ДПФ – общо 642 286 души, от които мъжете са 365 045, а жените са 275 241; ППФ – общо 299 892 души, от които 257 264 мъже и 42 628 жени; ДПФПС – общо 9 829 души, от които мъжете са 2 985, а жените са 6 844.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща