Ценови оферти онлайн - не само препоръка, а вече и задължение

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
1525
article picture alt description

Анализ на Института за енергиен мениджмънт

С подготвяните от Народното събрание промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. стартира поредният етап от либерализацията на електроенергийния пазар на дребно в България. Всички небитови клиенти на ниско напрежение ще трябва да си потърсят нов доставчик на ток по свободно договорени, а не регулирани цени.

В допълнение към активна информационна кампания, която трябва да се проведе в следващите месеци с участието на институциите, регулатора, крайните снабдители и енергийните доставчици, законодателят е предвидил от 1 януари 2021 година всички крайни клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh да имат безплатен достъп до платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електроенергията. Платформата за сравняване на оферти е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Неин оператор ще бъде Комисията за енергийно и водно регулиране.

Какво представляват Инструментите за сравнение на цени (Price comparison tools)?

Инструментите за сравнение (ИС) са ключов елемент за предоставянето на ясна и прозрачна информация на потребителите. На базата на включеното в тях информационно съдържание потребителите на енергия могат да се ориентират и да разберат по-добре пазарната среда, въз основа на което да направят своя първоначален или последващ избор за доставчик на енергия.

ИС дават възможност на потребителите да сравняват цените на различни оферти, като увеличават възможностите на клиентите да се възползват от активността и конкуренцията на пазара на дребно.

Съгласно последните промени на европейското законодателство (Директива 944/2019) държавите- членки следва да гарантират, че битовите клиенти и микропредприятията с очаквано годишно потребление под 100 000 кВтч имат безплатен достъп до поне един инструмент за сравняване на оферти на доставчици, включително оферти за договори с динамична цена на електроенергията. Клиентите се уведомяват за наличието на тези инструменти в сметките им или в приложение към тях или по друг начин.

В същата Директива са въведени стандарти за ИС с оглед ефективното функциониране в полза на потребителите на енергия. По-специално, във всяка държава - членка трябва да има поне по един инструмент за сравнение, който да отговаря на следните изисквания:

- независимост от участниците на пазара;

- равно третиране на енергийните предприятия в резултатите от търсенето;

- разкриване на собствеността;

- разкриване на източниците на финансиране;

- обективни критерии за сравнение и тяхното оповестяване;

- разбираем език;

- точна и актуална информация;

- информация за времето на последната актуализация;

- достъпност за хора с увреждания;

- процедури за подаване на невярна информация;

- изискване на възможно най-малко лична информация за сравнение и

- покритие на целия пазар.

Изброените критерии обещават на потребителите по-добър достъп до неутрална и обективна информация, която да им даде възможност да вземат активна роля в либерализирания енергиен пазар.

Европейската практика

Графиката по-долу дава представа за броя и видовете налични ИС в държавите-членки, включително каква част от тях обхващат целия пазар и какъв е броят на надеждните инструменти. Например, потребителите в Нидерландия (32 бр. ИС) и Германия (30 бр. ИС) могат да се възползват от изключително голям брой ИС спрямо останалите държави в ЕС. Съгласно доклада на ACER, обаче, тези цифри могат да изглеждат и по друг начин, когато включим изискването за цялостно покритие на пазара. Във Франция и Испания 15-те ИС покриват целия пазар, а в Норвегия -7.

Оценката за надеждност на ИС е направена от националните регулаторни органи на базата на набор от критерии, определени за първи път в насоките за добри практики, публикувани от CEER през 2017г. Стандартите, подобни на дефинираните се отнасят до независимост, прозрачност, изчерпателност, яснота и разбираемост, коректност и точност, удобство за потребителя, достъпност и предоставяне на права на потребителите.  

Съгласно резултатите, надеждни са ИС в 18 държави-членки. Има държави-членки с множество надеждни ИС като Великобритания (11), Австрия и Чехия (3), Португалия (2) и Ирландия (2). В повечето държави членки, при които има един, два или три ИС, националните регулатори или други власти, които са отговорни за защита на потребителите, управляват и поддържат ИС. В няколко държави-членки има частни компании, които са разработили ИС. 

Източник: ACER Market Monitoring Report 2018 –Consumer Empowerment Volume

Както е показано на графиката по-долу, от няколко години в 18 държави този важен инструмент за потребителите на електроенергия се поддържа и предоставя от публична институция. 

А на тази страница Генерална дирекция Eнергетика поддържа информация с линкове към институционални платформи с инструментите за сравнение на оферти в отделните държавни-членки.

В България, Кипър, Унгария и Малта няма нито един разработен и функциониращ ИС, който да се предлага от частни или държавни институции.

Как работят и каква информация предоставят стандартните Инструменти за сравняване на оферти?

Въпреки че наличните онлайн инструменти за сравняване на оферти в отделните държави-членки се различават по отношение на набора на предлаганите услуги, обхвата на изискваната от потребителите и предоставяна от търговците информация и нейната визуализация, те следват общ модел. Що се отнася до набора на предлаганите услуги, ИС може да дава единствено сравнение между наличните оферти на пазара или допълнително да улеснява процеса на смяна на доставчика.

За да бъдат максимално полезни, ИС изискват от потребителите да въведат специфична информация, отнасяща се до профила на потребителя и неговия настоящ доставчик. Това обикновено включва:

qqqq

- Тип клиент: битов или стопански.
- Пощенски код: Тази информация е необходима, тъй като някои фиксирани (регулирани) компоненти на тарифите за електроенергия (например мрежови цени) могат да варират в различните региони, а някои доставчици оперират само на ограничена географска територия. Алтернативен начин за идентифициране на района на потребителя и за определяне на приложимите тарифи и активните доставчици, тоест за дефиниране на наличните пред клиента опции, е предоставяне на номера на електромера (например https://www.simplyswitch.com/), но този вариант изисква силно интегриране на информационните бази данни на пазарните участници.
- Настоящ доставчик и подробности за действащия договор: Настоящият доставчик и енергийната "тарифа", която потребителят ползва, би трябвало да са ясно посочени във фактурата. Това е изходната база за сравнение между различните доставчици. В идеалния случай и за да се спази принципът на изчерпателност, базата данни на ИС трябва да включва (като падащо меню например) всички приложими за съответния тип потребител тарифи, предлагани от всички доставчици на неговата територия.
- Има и ИС, които следват различен подход и не вземат предвид настоящия доставчик. В такива случаи изходната база за сравняване и изчисляването на потенциалните спестявания в сметката на клиента за електричество е информацията за обичайното му средно потребление на електрическа енергия. От потребителя се изисква да идентифицира текущото си потребление било чрез платената сума или чрез кВтч електроенергия, консумирана за определен период от време (напр. месечно, на тримесечие, годишно).
- Може да се изисква предоставяне на конкретна информация за различни хороктеристики на ползваните тарифи – дневна/нощна; специални/сезонни тарифи; социални тарифи, и т.н., както и всякаква друга специфична характеристика на договора, която би могла да повлияе върху крайната цена, например начин на плащане на сметката (някои доставчици предлагат отстъпки в случай, че е избран директен дебит напр.), плащане на равни месечни вноски, отчитане еднократно или двукратно в рамките на периода, комбинирани ютилити услуги – електроенергия плюс вода, мобилни услуги, газ, парно и т.н.

Обикновено цялата тази информация присъства във фактурата от настоящия доставчик и ИС представя образец, от който е ясно къде може да бъде намерена.

В случаите, когато потребителят не е наясно с потреблението си на електроенергия, се взема предвид усреднено потребление за дадения тип потребител за определен период от време, за да се изчислят годишните разходи. Тази практика обаче е неточна и не може да гарантира коректно информиране на потребителя. За да се справят с това ограничение, някои ИС изискват допълнително конкретизирища информация като тип на обекта, степен на модернизация, вид изолация и дограма, брой помещения, вид отоплителни и готварски уреди, брой и профил на заетост на обитателите и др.

В зависимост от нивото на сложност на инструмента, потребителят може по-нататък да зададе допълнителни предпочитания и изисквания за търсените от него оферти. В съвременните градски агломерати например, основен аргумент за избор на доставчик често се оказват не цените, а специфични неценови характеристики, като например:

- начин за плащане на сметката / специални схеми за плащане
- фиксирана тарифа, при която цената на енергията няма да се повишава или намалява за определен период от време
- възможност да се управлява сметката онлайн
- липса на такси за предсрочно прекратяване - безсрочен договор
- липсата на изискване за предплащане на депозит
- предоставяне на безплатни услуги за клиентите, напр. енергийно обследване, имуществени застраховки, комбинирани услуги
- изискване за зелена енергия
- подкрепа за „поумняване“ на дома и уредите (смарт-измерване, премии за demand-response)
- други промоционални предложения, напр. отстъпки, при условие че клиентът закупи или приеме допълнителна услуга.
- ИС събира цялата изброена информация и връща резултатите за наличните алтернативни решения за този конкретен потребител.

Очаквано, офертите се класират на база на крайната цена, която може да бъде предоставена на конкретния потребители, или много често на база на очакваните годишни спестявания, които той би реализирал спрямо настоящата си тарифа.

Голяма част от операторите на ИС в държавите с развит пазар на дребно предоставят допълнително услугата по смяна на доставчика – от името на клиента посредничат в сключването на договор с избрания доставчик по избраната тарифа срещу определена комисиона.

За информация, можете да проверите например следния линк на такъв инструмент за сравнение във Великобритания. 

 Ето какъв резултат получихме от търсенето на оферта за доставка на електроенергия към днешна дата, стъпка по стъпка.

  1. Пощенски код/адрес на обекта и начин на плащане (директен дебит ежемесечно, на тримесечие, в брой или с чек, предплащане). Избрали сме пощенския код на Бъкингамския дворец и начин на плащане - директен ежемесечен дебит.

2. Избор на настоящ доставчик - от посочените доставчици, опериращи в този район, избрахме eON.

  1. Избор на настояща тарифа – в падащото меню са посочени няколко десетки възможности за избрания доставчик. Избрали сме тарифа с фиксирана цена за енергията за едногодишен период.

  1. Приблизителна сметка/потребление и предпочитан начин на плащане. В случая сме избрали 53 МВтч годишно потребление, което е типично за голям фризьорски салон или детска градина в България.

  1. ИС връща резултат с оферти с очаквани годишни разходи и спестявания.

С класираната на първо място оферта бъкингамската детска градина би реализирала спестявания от 1637,54 лири годишно, в сравнение с настоящите си сметки. Според параметрите на офертата се предлага отново фиксиран договор за едногодишен период с ежемесечни плащания за 100% зелена енергия. Ако клиентът е доволен от предложението, с натискане на бутона Switch Now вдясно до офертата може директно да стартира процедурата за смяна на доставчик чрез попълване на вече доста по-конкретна лична информация.

Бихме могли да изберем и опцията, при която ИС ни предлага само сравнение на наличните оферти, без посредничество при смяна на доставчика. Тогава в резултата се класират и други доставчици и се дава възможност за още по-големи спестявания (в нашия случай над 2500 лири годишно), но ангажимент на клиента остава да издири и да се свърже лично с доставчика. Обичайно използването на посредничеството на ИС дава по-голяма сигурност на клиентите, че има още един гарант за коректността и финансовата устойчивост на избрания нов доставчик. А надеждността, независимостта, коректността и лесната за разбиране и ползване функционалност на самия инструмент за сравнение се удостоверява чрез специален сертификационен знак (Confidence Codе) на националния енергиен регулатор OFGEM (можете да го видите в долния десен ъгъл на началната страница на всички сертифицирани онлайн инструменти за сравнение във Великобритания).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща