Промените в Закона за енергетиката влизат на второ четене в пленарна зала

Енергетика / България
3E news
3008
article picture alt description

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката влизат в пленарна зала, след като във вторник комисията по енергетика прие на второ четене направените предложения.  В частност те визират изваждането на всички небитови потребители от регулирания на свободния пазар. Основната работа ще падне върху КЕВР заради създаването и оперирането на платформа за сравнянаве на доставчиците не електрическа енергия, върху търговците, които ще трябва всеки месец да предоставят актуална информация за клиенти, а и за цени, а крайните снабдители ще трябва да се спряват с пренасочването от регулирания на вободния пазар на 300 хил. фирми и да спазят заложените в измененията срокове, така че отварянето на този пореден етап от електроенергийния пазар да се случи в срокът, наложен от депутатите.

Има подобрение в сравнение с текстовете на първо четене, обяви депутатът от БСП и заместник-председател на енергийната комисия Таско Ерменков. В същото време той изрази притеснение от бързината, с която се приемат текстовете, както и притискането, наложено от крайните срокове.

В предложените на второ четене текстове в енергийния закон се въвеждат и изисквания във връзка с промените за избор на нови членове на Комисията по енергийно и водно регулиране.  Според предложението, бъдещите комисари трябва да имат добра професионална репутация и не по-малко от 5 години да са заемали ръководна длъжност.

Наред с това промените предвиждат и затягане на режима по отношение на операторите на газоразпределителните мрежи.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)  ще създаде и ще поддържа платформа за сравняване на офертите на доставчиците на електрическа енергия. Платформата по думите на председателя на комисията по енергетика Валентин Николов ще бъде национална. Регулаторът ще е и оператор на тази платформа. Той ще определя условията и редът за поддържането на платформата.

Предвижда се крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 кВтч да  имат безплатен достъп до платформа за сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия, включително и на оферти за договори с динамична цена на електроенергията.

Платформата за сравняване на оферти е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия, е записано в законопроекта.

Платформата ще трябва да  осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия, да осигурява критериите, въз основа на които се извършва сравнението, включително услугите, и ги оповестява;  предоставя точна и актуална информация и посочва кога е извършена последната актуализация; да бъде достъпна е за хората с увреждания, тъй като е лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна; осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти. Освен това ще трябва да осигурява възможност за  сравнения, като същевременно ограничава изискваните лични данни до данните, които са строго необходими за сравняването.

Търговците на електрическа енергия ще бъдат  длъжни да предоставят на оператора на платформата  всеки месец актуална информация за офертите си за крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 кВтч. От АСЕП обаче не изразиха пълно съгласие, позовавайки се на необходимостта от предоставяне на търговска тайна. Търговска тайна не е редно да е публична, а цената е динамична. Може да се стигне и до спекулативно използване, предположиха от АСЕП. Председателят на енергийната комисия Валентин Николов от своя страна обясни, че са се запознали с платформи в Германия и Англия, както и, че целта е чрез платформата да се получи и някаква яснота за цената на електроенергията, спрямо профила на съответния потребител.  Очакването е по-нататък с развитието на пазара да се появят и териториални платформи.

Експертът от КЕВР Пламен Младеновски от своя страна припомни, че в  предложения текст се предвижда, че не всички търговци трябва да участват на тази платформа, а само такива със 100 хил. кВтч. Само в България няма такава платформа. Разбирам, че много търговци са против, защото и много от клиентите не знаят, че освен търговците на ток, с които работят има и други такива, смята Младеновски.
Според предложените текстове  търговците на електрическа енергия ще трябва да информират клиентите си чрез фактурите си или в приложенията към тях за наличието на платформата.

Разчита се обаче, че КЕВР и Министерство на енергетиката ще проведат информационна кампания по тази тематика. Както е известно, очакването е, че 300 хиляди фирми, държавни и общински структури  с обща консумация от 4 ТВтч ще бъдат извадени на  свободния пазар на електроенергия.  

Освен това в новите текстове се предвижда при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, със заявление и с договора за доставка клиентът да може да упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.
Газ

Заедно с промените, касаещи поредния етап от либерализацията на електроенергийния пазар, депутатите одобриха и текстове в частта на природния газ, които засягат по-конкретно операторите на газоразпределителните мрежи.  

С промените в енергийния закон се предвижда операторът на газоразпределителната мрежа с писмен мотивиран отказ, копие, от който се изпраща доКЕВР да може да отказва присъединяването към газоразпределителната мрежа, когато липсва такава. Записани са и уточнения по отношение на отказ и отстраняване на причините за присъединяване. Така например, в случай на отказ операторът на газоразпределителната мрежа ще бъде длъжен „в шестмесечен срок от получаването от клиента на отказа да отстрани причините за него, като не може да издаде последващ отказ на клиента на същото основание.“.

По думите на председателя на енергийната комисия Валентин Николов целта на тези текстове е да накара газоразпределителните дружества да си изпълняват лицензионните задължения. В рамките на дебата по темата обаче депутатът от ДПС Рамадан Аталай обърна внимание на КЕВР, че много често заради орязването на разходите енергийните дружества не могат да си изпълняват инвестиционните ангажименти, което пък предизвика възражение от страна на председателя на регулатора Иван Иванов.
Депутатите обаче не коментираха темата за обвързването на изграждането на газоразпределителната мрежа с териториалните планове на общините.

В преходните и заключителни разпоредби е записано също така, че от 1 януари 2021 г. търговците на природен газ ще трябва да подават пред Комисията за енергийно и водно регулиране заявления за издаване на лицензия, а от 1 октомври 2021 г. търговия с природен газ се извършва въз основа на лицензия (според Закона за енергетиката
В преходните и заключителни разпоредби са предвидени и съответните санкции. Според тях на  енергийно предприятие – оператор на газоразпределителна мрежа, което не изпълни задължението си по отношение на присъединяването ще трябва да понесе санкция от 20 до 100 хил. лв. и трикратен размер при повторно нарушение. Санкции от 5 хил. лв. нагоре се предвиждат и за нарушенията на търговците на електроенергия.

В текстовете, свързани с електроенергетиката се уреждат се и сроковете за определяне на цените на електроенергията от КЕВР, уведомленията за прекратяване на договорите на крайните снабдители с небитовите потребители, сключването на договорите за доставка, както и текстове, касаещи смяната на доставчика. Накратко казано, прави се опит за поставяне чрез дати и срокове на ред в уреждането на процедурите за излизане на малките фирми на свободния пазар. В рамките на дебата стана ясно, че има разминавания и между търговци и електроразпределителни предприятия.

Предвижда се в 15-дневен срок от влизането в сила на измененията и допълненията на енергийния закон крайните снабдители да могат да изпращат уведомление до всеки небитов краен клиент за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия. Очаква се обаче в пленарна зала да бъде поставен и въпросът този срок да е 30-дневен. По начало по сроковете, записани в преходните и заключителни разпоредби се очаква крайната дума на депутатите, като се вземат предвид и забележките както на търговците.

Забележката обаче от страна на електроразпределителните предприятия е, че очакват сериозен натиск върху  работата и някои от текстовете, визиращи срокове трябва да се преразгледат и синхронизират във връзка и с Правилата за търговия с електрическа енергия.

По искане на министерство на енергетиката се предлага записване на целева дата за пълна либерализация на пазара на електрическа енергия от 1 юли 2021 година, но този текст остава под въпрос до окончателното гласуване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща