Активи за 3 919.9 млн. лева са управлявали инвестиционните фондове в България до края на март 2020 г.

Към 31 март в България са оперирали 1 198 инвестиционни фондове, със 122 повече спрямо същия месец на 2019 година, когато техният брой е бил 1 076

Икономика / България
3E news
764
article picture alt description

Към края на март 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3919.9 млн. лева. Техният размер намалява с 232.3 млн. лева (5.6%) в сравнение с март 2019 г. (4152.1 млн. лева) и с 401.8 млн. лева (9.3%) спрямо декември 2019 г. (4321.7 млн. лева), показват обявените днес, 21март, данни на Българската народна банка (БНБ).

Като процент от БВП, общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 31 март 2020 г. е 3.1%, при 3.5% от БВП към края на март 2019 г. и 3.6% към края на четвърто тримесечие на 2019 г.

Размер и структура на активите

Към края на март 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1602.2 млн. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. (1561.3 млн. лева) те се увеличават с 40.8 млн. лева (2.6%). В сравнение с декември 2019 г. (1711.1 млн. лева) активите намаляват със 109 млн. лева (6.4%).

Към края на първо тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 0.4 млн. лева (0.1%) до 614.6 млн. лева при 615 млн. лева към март 2019 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 9 млн. лева (2.8%) до 327.9 млн. лева при 319 млн. лева към края на март 2019 г. Спрямо декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 43 млн. лева (6.5%), а на балансираните фондове – с 10.8 млн. лева (3.2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 32.3 млн. лева (5.2%) до 657.9 млн. лева към март 2020 г. при 625.6 млн. лева към края на март 2019 г. В сравнение с декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 55.1 млн. лева (7.7%).

Към края на март 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 41.1%, при 40.1% към март 2019 г. и 41.7% към декември 2019 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.4% от общата сума на активите към март 2020 г. при относителен дял от 39.4% към март 2019 г. и 38.4% към декември 2019 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 37.2 млн. лева (6%) до 660.1 млн. лева, депозитите намаляват със 110.7 млн. лева (39.3%) до 171.3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 118.9 млн. лева (25.4%) до 587.6 млн. лева. В сравнение с декември 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 36.5 млн. лв. (5.2%), депозитите намаляват с 39.3 млн. лева (18.7%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 15.2 млн. лева (2.5%). Към края на март 2020 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41.2%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36.7% и депозитите – 10.7%, при съответно 39.9%, 30% и 18.1% към края на март 2019 г.

Към декември 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 40.7%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35.2% и депозити – 12.3%.

Към края на първо тримесечие на 2020 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 55% и в евро – 37%, при съответно 60.5% и 31.8% към март 2019 г. Към декември 2019 г. активите, деноминирани в български лева, са 57.7%, а тези в евро – 36%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 54.1 млн. лева (6.4%) до 896.4 млн. лева при 842.3 млн. лева към края на март 2019 г., а в страните от Европейския съюз6 нарастват със 77.7 млн. лева (24.5%) до 395.5 млн. лева при 317.7 млн. лева към края на март 2019 г. В сравнение с декември 2019 г. инвестициите в България намаляват с 26.9 млн. лева (2.9%), а тези в останалите страни от Европейския съюз – с 42.3 млн. лева (9.7%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 63.3% при 66.5% към края на март 2019 г. и 62.3% към декември 2019 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към март 2020 г. е 27.9% при 25.1% към края на март 2019 г. и 29.5% към декември 2019 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на март 2020 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2317.7 млн. лева. Спрямо същия месец на 2019 г. (2590.8 млн. лева), те намаляват с 273.1 млн. лева (10.5%). В сравнение с края на декември 2019 г. (2610.6 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 292.9 млн. лева (11.2%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намалява с 360.9 млн. лева (18.3%) до 1607.1 млн. лева при 1968 млн. лева към март 2019 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 97.2 млн. лева (22.8%) до 523.2 млн. лева към март 2020 г. при 426 млн. лева към края на първо тримесечие на 2019 г. Спрямо декември 2019 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 257.4 млн. лева (13.8%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 9.4 млн. лева (1.8%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2020 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (69.3%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (22.6%). Към края на март 2019 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 76% и 16.4%, а към декември 2019 г. – 71.4% и 20.4%.

Към края на март 2020 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1602.2 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1596.5 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1528.1 млн. лева (95.7%), а към сектор Останал свят – 68.4 млн. лева (4.3%). Спрямо март 2019 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 19.3 млн. лева (1.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 21.4 млн. лева (45.4%). По институционални сектори към март 2020 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 54.5 млн. лева (11.3%) до 538.5 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 2.5 млн. лева (0.4%) до 641.3 млн. лева.

Спрямо декември 2019 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват със 116.2 млн. лева (7.1%) до 1528.1 млн. лева при 1644.3 млн. лева към декември 2019 г., а към нерезиденти нарастват с 6.9 млн. лева (11.2%), съответно до 68.4 млн. лева при 61.5 млн. лева към декември 2019 г. По институционални сектори към март 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 26.6 млн. лева (4.7%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – със 71.8 млн. лева (10.1%).

Към края на март 2020 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Домакинствата и НТООД (40.2%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33.7%), и Други ПФИ (9.3%). Техните дялове към март 2019 г. са съответно 41.1%, 31.1% и 12.6%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.3% от общия размер на собствения капитал към март 2020 г. при относителен дял 3% към края на март 2019 г. и 3.6% към декември 2019 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща