Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана печалба от 1,270 млн. евро за 2018 г.

Йохан Щробл главен изпълнителен директор

 

  • Нетният лихвен доход се увеличава с 4.2% на годишна база до 3,362 млн. евро (2017 г.: 3,225 млн. евро)

  • Оперативният приход с ръст от 3.9% до 5,298 млн. евро (2017 г.: 5,098 млн. евро)

  • Общите административни разходи се увеличават с 1.2% до 3,048 млн. евро (2017 г.: 3,011млн. евро)

  • Нетните провизии върху финансови активи спадат с 46.9% до 166 млн. евро (2017 г.: 312 млн. евро)

  • Печалбата преди данъци расте с 8.8% до 1,753 млн. евро (2017 г.: 1,612 млн. евро)

  • Печалбата след данъци се увеличава с 12.2% до 1,398 млн. евро (2017 г.: 1,246 млн. евро)

  • Консолидираната печалба с ръст от 13.8% до 1,270 млн. евро (2017 г.: 1,116 млн. евро)

  • Показателят необслужвани кредити намалява с 1.9 пр. п. в сравнение с края на 2017 г. до 3.8%

  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) е 13.4%

  • Печалбата на акция се увеличава до 3.68 евро (2017 г.: 3.34 евро)

 

На 1 януари 2018 г. влязоха в сила новите Международни стандарти за финансови отчети (МСФО 9). В допълнение към приемането на МСФО 9, РБИ внесе промяна в представянето на своя счетоводен баланс, който вече е в съответствие с ФИНРЕП (FINREP), издадени от Европейския банков орган (EБО). С приемането на стандартите, беше необходимо също така да се коригира сравнителния период и датата на отчитане – към 31 декември 2017 г. Данните за предходни периоди са съпоставими само в ограничена степен.

 

През 2018 г. Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) постигна консолидирана печалба от 1,270 млн. евро.

 

Значително надвишихме отличните резултати от миналата година и сме много доволни от финансовата 2018 г. Подобрихме нашата капиталова база и намалихме допълнително нивото на необслужвани кредити. Това ни дава възможност да предложим на Годишното общо събрание на акционерите значително по-висок дивидент от миналогодишния“, заяви Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

 

Оперативният приход нараства с близо 4% на годишна база (или 199 млн. евро) до 5,298 млн. евро. Нетният лихвен доход се увеличава с над 4% до 3,362 млн. евро, което се дължи на ръста в кредитирането – средно за Групата Райфайзен лихвоносните активи се увеличават с 3%.

 

Общите административни разходи се увеличават с 37 млн. евро на годишна база до 3,048 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се подобрява с 1.5 пр. п. до 57.5%.

 

Въпреки продажбата на основните банкови операции в Полша, кредитите нараснаха с 4%. Кредитирането бележи ръст на почти всички пазари, като най-голям е в Австрия, Чехия, Румъния и Словакия“, допълни Щробл.

 

Значителен спад на провизиите

Провизиите върху финансови активи възлязоха на 166 млн. евро за отчетения период, в сравнение с 312 млн. евро през 2017 г.

Подобряването на показателя необслужвани кредити продължава и през 2018 г.: отчете спад от 1.9 пр.п. на годишна база до 3.8%. към на декември миналата година.

 

Общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 18.2%

Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) нараства с 0.6 пр. п. до 13.4%, като продажбата на основните банкови операции в Полша възлиза на 0.9 пр. п.

 

 

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари