НАЧАЛО » свят

Урсула фон дер Лайен: Съхраняване на европейския ни начин на живот

Програмата на новия председателя на ЕК за Европа

fb
3E news
fb
17-07-2019 04:26:00
fb

Продължение от част 2 на програмата на Урсула фон дер Лайен

4. Съхраняване на европейския ни начин на живот

Искам Европа да е по-амбициозна, когато става въпрос за защитата на нашите граждани и нашите ценности.
Отстояване на върховенството на закона
Закрилящата Европа трябва да защитава също правосъдието и ценностите. Това важи с най-голяма сила, когато става въпрос за зачитането на върховенството на закона.
Нашият Европейски съюз е правова общност. Тази общност е основата на всичко, което сме постигнали, и всичко, което все още трябва да постигнем. Тя е отличителният белег на Европа. Тя е в центъра на моята визия за един Съюз на равенство, толерантност и социална справедливост.
Не може да се правят компромиси, когато става въпрос за защитата на нашите основни ценности.
Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правната, политическата и икономическата основа на начина, по който функционира Съюзът ни.

Първостепенна отговорност на всяка държава членка е да гарантира зачитането на върховенството на закона. При все това неотдавна Съдът на ЕС потвърди, че решаването на проблемите е в интерес на всички. Укрепването на върховенството на закона е споделена отговорност на всички институции на ЕС и всички държави членки.
Ще гарантирам, че използваме целия набор от инструменти, с които разполагаме на европейско равнище. Подкрепям идеята за допълнителен всеобхватен европейски механизъм за върховенството на закона, обхващащ целия ЕС, за който Европейската комисия да докладва обективно всяка година. Подходът на мониторинг ще бъде еднакъв във всяка държава членка.

Не може да се правят компромиси, когато става въпрос за защитата на нашите основни ценности. Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правната, политическата и икономическата основа на начина, по който функционира Съюзът ни.

Мониторингът от страна на Комисията ще бъде извършван в тесен диалог с националните органи въз основа на закона, а именно актуалната съдебна практика на нашия независим Съд. Освен това ще осигуря на Европейския парламент по-значима роля в този механизъм за върховенството на закона.

Новият подход допринася за прозрачността, дава възможност за ранно откриване и предлага целенасочена подкрепа за решаването на всеки въпрос на ранен етап.
Нашата цел е да намерим решение, което защитава върховенството на закона, със сътрудничество и взаимна подкрепа, но без да изключва възможността за ефективни, пропорционални и възпиращи мерки в краен случай.
Възнамерявам да се съсредоточа върху по-строгото правоприлагане, опирайки се на неотдавнашните решения на Съда, които показват въздействието на нарушенията на върховенството на закона върху правото на ЕС. Подкрепям предложението върховенството на закона да стане неразделна част от следващата многогодишна финансова рамка.
Това означава да укрепим взаимното доверие и увереност, което е от полза както за нашия вътрешен пазар, така и за вътрешната ни сплотеност.
Комисията винаги ще бъде независим пазител на Договорите. Темида е сляпа — тя ще защитава върховенството на закона, независимо от това къде и от кого се оспорва.

Сигурни граници и ново начало в областта на миграцията

Ще предложа нов пакт за миграцията и убежището, който предвижда възобновяване на реформата на Регламента „Дъблин“ относно правилата за предоставяне на убежище.

Съзнавам колко трудни и разединяващи са дискусиите по този въпрос. Необходимо е да разсеем основателните опасения на мнозина и да помислим как можем да преодолеем различията си. Необходимо е да подходим към въпроса от всички страни.
Нуждаем се от силни външни граници. Централен елемент в тази амбиция е засилената роля на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Своевременното постигане на съгласие относно следващата многогодишна финансова рамка ще ни даде възможност да изпълним целта за постоянен корпус от 10 000 гранични служители на Frontex по-рано от предвидения към момента срок през 2027 г. Искам тези служители да бъдат в състояние да предприемат действия по външните граници на ЕС до 2024 г.
Трябва да модернизираме системата ни за предоставяне на убежище. Една обща европейска система за убежище трябва да бъде точно това — обща. Външните ни граници могат да бъдат стабилни единствено ако предоставим достатъчно помощ на държавите членки, които са подложени на най-силен натиск заради географското си разположение. Трябва да си помагаме взаимно и да дадем своя принос.
Така ще успеем да се върнем към едно пълноценно функциониращо Шенгенско пространство на свободно движение, което е основен фактор за нашия просперитет, сигурност и свободи. Необходимо е обаче да подобрим начина, по който това пространство функционира, и да се подготвим за евентуалното му разширяване.

Нуждаем се от нов начин на споделяне на тежестта. Нуждаем се от ново начало.
Нашата отговорност започва в страните на произход на тези, които идват в Европа. Човек трудно решава да напусне дома си и да предприеме опасно пътуване. Прави го, защото смята, че няма алтернатива.
Необходимо е недвусмисленият акцент на сътрудничеството ни за развитие да бъде поставен върху подобряването на перспективите за младите жени и мъже в техните държави на произход. Трябва да инвестираме в тяхното здраве, образование и умения, както и в инфраструктурата, устойчивия растеж и сигурността.

Необходимо е да разсеем основателните опасения на мнозина и да помислим как можем да преодолеем различията си. Нуждаем се от нов начин на споделяне на тежестта, нуждаем се от ново начало.

Действителността за онези, които заминават, е жестока. Те поверяват живота си на безскрупулни трафиканти, които изоставят най-уязвимите. Не бива престъпници да решават съдбата на човешки същества или да определят кой идва в нашия Съюз. Ние трябва да разбиваме престъпните мрежи и начините им на работа с всички инструменти на наше разположение.
Засиленото сътрудничество с трети държави е от съществено значение, независимо дали става въпрос за държави на произход или на транзитно преминаване. Европа носи отговорност да помогне на държавите, приемащи бежанци, да им осигурят достойни и хуманитарни условия. За тази цел подкрепям създаването на хуманитарни коридори.

Нуждаем се от дипломация, икономическо развитие, стабилност и сигурност. Това ще помогне за спирането на трафикантите на хора, за засилването на ангажимента за презаселване и за създаването на възможности за законна миграция, чрез които ще можем да привлечем хора с уменията и квалификациите, от които се нуждаем.
Европа винаги ще съблюдава ценностите ни и ще помага на бежанците, бягащи от преследване или конфликти — това е наше морално задължение. Същото се отнася и за спасяването на човешки живот в морето. За тази цел трябва да използваме по-устойчиви методи за издирване и спасяване. Необходимо е да преминем от вземането на решения за всеки случай поотделно към по-постоянна ответна реакция.
Този цялостен подход следва също така да бъде съпътстван от ясно разбиране за това как да се процедира с лицата, които не изпълняват условията за получаване на закрила и трябва да бъдат върнати. Актуализирането на правилата ни относно връщането трябва да бъде част от решението. Всичко е свързано.

Вътрешна сигурност

Всеки човек в Съюза има правото да се чувства в безопасност на собствената си улица и в собствения си дом. Няма да пестим усилия, когато става въпрос за защитата на гражданите ни. Трябва да увеличим трансграничното си сътрудничество, за да отстраним пропуските в борбата с тежката престъпност и тероризма в Европа.

За изпълнението на тази цел е необходимо да използваме всички налични инструменти. Европейската прокуратура  
следва да бъде по-силна, да разполага с по-големи правомощия и да може да разследва и да преследва по съдебен път трансгранични терористични действия.
Сложността и усъвършенстваният характер на финансовата ни система благоприятстваха появата на новите рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Нуждаем се от по-добър надзор и всеобхватна политика за предотвратяване на „вратичките“ в закона.
Време е да преминем към следващото ниво на Митническия съюз, като приемем по-строга нормативна уредба, която ще осигури по-добра защита за гражданите ни и единния ни пазар. Ще предложа амбициозен пакет за интегриран европейски подход с цел засилване на управлението на риска в областта на митниците и подпомагане на ефективните проверки от страна на държавите членки.

5. По-силна Европа на световната сцена

Искам Европа да прояви по-голяма амбиция чрез създаването на нашия уникален знак за отговорно глобално лидерство.
Многостранното сътрудничество е заложено в ДНК-то на Европа. То е нашият ръководен принцип в света. Ръководената от мен Комисия ще продължи да прилага успешно този подход и да гарантира, че поддържаме и актуализираме основания на правила световен ред.
Пътят, по който вървим, е правилният и през последните години постигнахме много, но продължават да съществуват значителни предизвикателства.
Трябва да бъдем амбициозни и да действаме стратегически и категорично на световната сцена. Трябва да използваме пълноценно предимствата си, да признаем слабостите си и да ги преодолеем и да повишим легитимността си.
Свободна и справедлива търговия

Смятам, че посредством силна програма за отворена и справедлива търговия можем да засилим ролята на Европа като световен лидер, задаващ стандартите.
Ние вярваме в търговията, тъй като това работи — тя съставлява над една трета от БВП на ЕС и поддържа над 36 милиона работни места. Ние сме най-големият износител на промишлени стоки и услуги и най-големият пазар за износ за 80 държави. Това показва колко надалеч се простира нашето влияние и колко привлекателно място за стопанска дейност е Европа.
Ние ще се стремим към бързото приключване на текущите преговори с Австралия и Нова Зеландия и към сключването на нови партньорства, ако условията за това са подходящи. Ще работим за укрепване на балансирано и взаимноизгодно търговско партньорство със Съединените щати.
С оглед на притесненията на мнозина ще осигуря най-висока степен на прозрачност, комуникация и сътрудничество с Европейския парламент и гражданското общество в хода на целия процес.

Освен това ръководената от мен Комисия винаги ще предлага временното прилагане на търговските споразумения да започва единствено след като Европейският парламент е дал одобрението си.
Търговията не е самоцел. Тя е средство за постигането на благоденствие у дома и за популяризирането на нашите ценности по света. Ще гарантирам, че всяко сключено ново споразумение съдържа специална глава, посветена на устойчивото развитие, и най-високите стандарти в областта на климата, опазването на околната среда и защитата на труда, с политика на нулева толерантност по отношение на детския труд.
Търговията не е самоцел. Тя е средство за постигането на благоденствие у дома и за популяризирането на нашите ценности по света. Ще гарантирам, че всяко сключено ново споразумение съдържа специална глава, посветена на устойчивото развитие.

Увеличаването на богатството вследствие на търговията означава и по-голяма отговорност. Ще назнача високопоставен служител по правоприлагането в областта на търговията с цел да се подобрят спазването и прилагането на търговските ни споразумения, и редовно ще докладвам на Европейския парламент.
Освен това Европа винаги ще се бори за равни условия на конкуренция и ще бъде твърда с тези, които се конкурират чрез дъмпинг, дерегулиране или субсидиране. Винаги ще търсим многостранни решения и моето намерение е да играем водеща роля в усилията за актуализиране и реформиране на Световната търговска организация.

Освен това трябва да осигурим пълноценното използване на нашите инструменти за търговска защита, когато е необходимо. Трябва да гарантираме също, че правата ни ще бъдат зачитани, включително чрез използването на санкции, ако други блокират решаването на търговски конфликт.

По-активна роля

Водещата позиция на Европа означава също така тясно сътрудничество с нашите съседи и партньори. При задълбочаването на взаимоотношенията ни винаги ще се ръководим от своите ценности и зачитането на международното право.
Европейският съюз е най-големият донор на помощ за развитие в света. По този начин се стремим да създадем партньорство между равни, без да се излагат на риск свободата и достойнството.

Бих искала Европа да има цялостна стратегия за Африка, която е наш близък съсед и най-естественият ни партньор.
Африка е богат на възможности континент с потенциал за сътрудничество и стопанска дейност. До 2025 г. на него ще живее най-младата и бързоразвиваща се средна класа в света, като се очаква частното потребление да достигне 2 трилиона евро годишно. Трябва да се възползваме максимално от политическите, икономическите и инвестиционните възможности, които ще бъдат предоставени вследствие на тези промени.
Искам да потвърдя европейската перспектива на Западните Балкани и смятам, че тази перспектива има важна роля за продължаването на реформите в целия регион. Живеем на един и същ континент, имаме обща история и култура и сме изправени пред общи предизвикателства. И заедно ще изградим общото си бъдеще.

Безусловно подкрепям предложението на Европейската комисия за започването на преговори със Северна Македония и Албания. Процесът на присъединяване е уникална възможност за популяризирането и споделянето на основните ни ценности и интереси.
Готова съм да подготвя сключването на амбициозно и стратегическо партньорство с Обединеното кралство, което ще остане наш съюзник, наш партньор и наш приятел. Дълбоко съжалявам за решението на британския народ, но го уважавам напълно.
Излизането на Обединеното кралство от ЕС създава несигурност за правата на гражданите, за икономическите и териториалните участници и за стабилността и мира на остров Ирландия. Споразумението за оттегляне, договорено с Обединеното кралство, е най-добрата и единствената възможна сделка за организирано оттегляне. Ако е необходимо повече време, ще подкрепя допълнителното удължаване на срока на споразумението при наличието на основателни причини за това.

Искам да потвърдя европейската перспектива на Западните Балкани. Живеем на един и същ континент, имаме обща история и култура и сме изправени пред общи предизвикателства. И заедно ще изградим общото си бъдеще.

Вярвам, че Европа трябва да изразява по-твърда и единна позиция на световната сцена.
За да бъде световен лидер, ЕС трябва да може да действа бързо: ще настоявам гласуването с квалифицирано мнозинство да се превърне в правило в тази област. Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител/заместник-председател на Комисията за възприемането на координиран подход към външните ни действия — от помощта за развитие до общата ни външна политика и политика на сигурност.
За да може ЕС да продължи да бъде силен участник на световната сцена, искам в следващия дългосрочен бюджет средствата за инвестиции за външна дейност да бъдат увеличени с 30 % спрямо сегашното им ниво, като общата сума достигне 120 милиарда евро.

Да защитим Европа

Европа винаги е придобивала силата си чрез мир, а мира си — чрез сила. НАТО ще продължи да бъде крайъгълният камък на колективната отбрана на Европа. Ще запазим трансатлантическия елемент и ще продължим да развиваме европейския.
Нуждаем се от по-нататъшни решителни стъпки през следващите пет години, за да изградим истински Европейски съюз за отбрана.
В следващия дългосрочен бюджет на ЕС възнамерявам да увелича средствата за Европейския фонд за отбрана, предназначени за подпомагане на научните изследвания и развиване на капацитет. Така ще създадем значителни нови възможности за нашите високотехнологични сектори и други отрасли на икономиката ни.

Мирът, сигурността и развитието са взаимосвързани. Нуждаем се от интегриран и всеобхватен подход към нашата сигурност.
Затова Европа следва да играе пълноценна и активна роля по въпросите, свързани със съседните региони, на световно равнище в Организацията на обединените нации, по-специално чрез по-тясно партньорство с Африка. Европа трябва да подпомогне Африка в изготвянето и прилагането на нейни решения за преодоляването на предизвикателства като нестабилността, трансграничния тероризъм и организираната престъпност.
Предизвикателства пред сигурността стават все по-разнородни и непредвидими. Сериозните хибридни заплахи вече са реалност. Европейският съюз трябва да засили своите ответни действия и устойчивост.

6. Нов тласък за европейската демокрация

Искам Европа да бъде по-амбициозна при насърчаването, защитата и утвърждаването на нашата демокрация.
Демократичната система на Съюза е единствена по рода си, обединявайки пряко избрани народни представители на местно, регионално, национално и европейско равнище и избрани държавни или правителствени ръководители.
Рекордно високата избирателна активност на европейските избори през 2019 г. показва динамичния характер на нашата демокрация. Необходимо е да откликнем на този призив, като дадем на европейците по-голяма роля при вземането на решенията. Ще стигнем по-далеч от всякога, за да може това да се случи.

По-силен глас за европейските граждани

Искам европейците да градят бъдещето на Съюза ни. Те трябва да играят водеща и активна роля в определянето на нашите приоритети и нивото на амбициите ни.
Искам гражданите да споделят вижданията си на конференция, посветена на бъдещето на Европа, която да започне през 2020 г. и да продължи две години.
В конференцията ще участват гражданите, гражданското общество и европейските институции като равностойни партньори. Съществена роля ще имат младите хора. Конференцията трябва да бъде добре подготвена, с ясен обхват и ясни цели, договорени между Парламента, Съвета и Комисията.
Готова съм за последващи действия във връзка с договореното, включително за приемането на законодателни мерки, ако е целесъобразно. Освен това съм отворена и за промяна на Договорите. Ако член на Европейския парламент предложи да председателства конференцията, ще подкрепя изцяло идеята.

Специални взаимоотношения с Европейския парламент

Искам да засиля партньорството между Европейската комисия и Европейския парламент.
Смятам, че гражданите, а именно Европейският парламент, трябва да получат по-голяма роля при внасянето на законодателство. Подкрепям правото на законодателна инициатива на Европейския парламент.

Когато Парламентът, с мнозинство от своите членове, приема резолюции с искане Комисията да представи законодателни предложения1, поемам ангажимента да бъде изготвян законодателен акт при пълно зачитане на принципите за пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество.
За да бъде този процес възможно най-ефективен, ще поискам от членовете на ръководената от мен Комисия да работят съвместно с Европейския парламент на всеки етап от изготвянето и обсъждането на резолюциите.

За тази цел ще гарантирам, че членовете на ръководената от мен Комисия уведомяват Европейския парламент на всеки етап от всички международни преговори по примера на преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС.
Освен това ще осигуря по-голямо присъствие на заседанията на парламентарните комисии, както и присъствието на член на Комисията на тристранните обсъждания между Европейския парламент и Съвета. Това изискване ще бъде изтъкнато в писмата за определяне на ресорите, които ще изпратя на членовете на Комисията преди началото на мандата им.
Също така приоритет за мен ще бъде осигуряването на постоянен диалог между Комисията и Европейския парламент. Ще се радвам да възобновя традицията на времето за въпроси — редовен дебат с Европейския парламент.
Рекордно високата избирателна активност на европейските избори през 2019 г. показва динамичния характер на нашата демокрация. Необходимо е да откликнем на този призив, като дадем на европейците по-голяма роля при вземането на решенията. Ще стигнем по-далеч от всякога, за да може това да се случи.

Ще работя заедно с Европейския парламент за изпълнението на общата ни цел за по-демократични и ефикасни действия на европейско равнище.
Съюзът трябва да използва целия потенциал, заложен в Договорите. Необходимо е да се дадат пълни правомощия на Европейския парламент за съвместно вземане на решения и да се преустанови принципа на единодушие във връзка с политиките в областта на климата, енергетиката, социалната сфера и данъчното облагане.

Подобряване на процеса за избор на водещ кандидат

Опитът от европейските избори през 2019 г. показва ясно, че е необходимо да се преразгледа начинът, по който се определят и избират ръководителите на институциите ни. Готова съм да ръководя тези действия в тясно сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки.
За възстановяването на доверието и увереността предлагам да изпълнявам функцията на посредник при обсъжданията между Европейския парламент и Европейския съвет.

Твърдо вярвам, че заедно трябва да подобрим процеса за избор на водещ кандидат (Spitzenkandidaten). За да направим системата по-видима за по-широк кръг гласоподаватели, е необходимо да разгледаме въпроса за транснационалните листи на изборите за Европейски парламент като допълващ инструмент на европейската демокрация.
Конференцията за бъдещето на Европа следва да представи законодателни или други предложения по този въпрос най-късно до лятото на 2020 г.
Комисията ще предприеме действия във връзка с тези предложения, когато разполага с правомощия да действа, и ще окаже съдействие на Европейския парламент за изменение на законодателството относно изборите и за постигането на съгласие за него в Съвета.
Новите правила следва да бъдат налице навреме за изборите за Европейски парламент през 2024 г. с цел по-голяма прозрачност и демократична легитимност.

По-голяма прозрачност и повече контрол искаме европейците да имат доверие в нашия Съюз, институциите му трябва да бъдат отворени и безупречни по отношение на етиката, прозрачността и почтеността.

Ще подкрепя създаването на независим орган за етика, който ще бъде общ за всички институции на ЕС. Ще работя в тясно сътрудничество с останалите институции, за да може това да стане факт.
Също така смятам, че е необходима по-голяма прозрачност в хода на целия законодателен процес. Ще работя заедно с Европейския парламент и Съвета за постигането на тази цел. Гражданите трябва да знаят с кого се срещаме и дискутираме и какви позиции защитаваме — ние, институциите, които работим в тяхна услуга.

Защита на нашата демокрация

През последните години демократичните ни системи и институции са все повече обект на критика от страна на тези, които желаят да разделят и дестабилизират нашия Съюз. Нужно е да направим повече, за да се защитим от външна намеса.
Цифровите платформи са фактор за напредъка на хората, обществата и икономиките. За да запазим този напредък, трябва да гарантираме, че с тях не се злоупотребява по начин, който дестабилизира нашите демокрации. Трябва да разработим съвместен подход и общи стандарти за справяне с проблеми като дезинформацията и посланията онлайн, пораждащи омраза.
Ще представя европейски план за действие за демокрация. В него ще бъде обърнато внимание на заплахите от външна намеса в европейските избори. Планът ще съдържа законодателни
предложения за постигането на по-голяма прозрачност при платената политическа реклама и по-ясни правила за финансирането на европейските политически партии.

Това е виждането ми за една Европа, която действа по-амбициозно. Ще се боря за представените тук идеи и винаги ще се опитвам да постигна възможно най-широкия консенсус за тях.
Ще работя във възможно най-тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета. Политическите насоки, които представям днес, наред с работата, извършвана от другите институции, ще оформят основата за първата по рода си многогодишна програма, която следва да бъде договорена от трите институции по-късно през годината.

Ще започна да работя за осъществяването на тези идеи още преди да поема поста. През първия ден от встъпването си в длъжност ще представя колегиум на членовете на Комисията с равен брой мъже и жени. В срок от 100 дни ще представя Европейска зелена сделка. От следващата година европейците ще могат да споделят вижданията си на конференция за бъдещето на Европа. До 2024 г. 10 000 служители на европейската гранична и брегова охрана следва да помагат за обезпечаване на сигурността на външните ни граници и всеки работник следва да получава справедлива минимална заплата. А до 2050 г. Европа следва да бъде първият континент в света, който е неутрален по отношение на климата.
Ето това е Европа, която действа по-амбициозно.

планов ремонт
Северен поток
Газпром
Нафтогаз Украйна
По статията работи:

Георги Велев