НАЧАЛО » свят

Урсула фон дер Лайен : Икономика в интерес на хората

Втората част от програмата на новия председателя на ЕК за Европа

fb
3E news
fb
17-07-2019 04:20:00
fb

Продължение от част 1 на програмата на Урсула фон дер Лайен

2. Икономика в интерес на хората

Искам Европа да бъде по-амбициозна по отношение на социалната справедливост и просперитета. Това е обещанието, което нашият Съюз даде при създаването си.
Гордея се с нашата уникална европейска социална пазарна икономика. Именно тя благоприятства растежа на икономиките ни и води до намаляване на бедността и неравенството. Тя гарантира, че социалната справедливост и благосъстоянието са първата ни грижа.
Укрепването на нашата социална пазарна икономика е изключително важно в момент, в който променяме начина, по който функционират нашата промишленост и нашата икономика.
Нашата цел за неутрална по отношение на климата и здрава планета трябва да се базира на стабилна и устойчива социална пазарна икономика. Трябва първо да извоюваме това, което искаме да вложим в този преход.

Подкрепа за малкия бизнес

Тази подкрепа започва с укрепването на гръбнака на нашата икономика: нашите малки и средни предприятия (МСП).
Те представляват 99 % от всички предприятия и осигуряват 85 % от новите работни места, създадени през последните пет години. Те са нашите новатори и предприемачи. Те предоставят професионално обучение на младите хора. На тях се дължи всичко добро в нашата икономика.
Нуждаем се от млади и находчиви изобретатели на авангардни технологии, наподобяващи технологичните гиганти на това поколение, които съществуваха само преди десет години.

Искам да бъде по-лесно малките предприятия да се превръщат в големи новатори. Трябва да продължим да развиваме пазара за финансиране на растежа за иновативните предприятия на бъдещето.
Затова ще представя специална стратегия за МСП, за да им се предоставят условия да процъфтяват, като се намали административната тежест и се подобри техният достъп до пазара.

Ще завършим изграждането на съюза на капиталовите пазари, за да гарантираме, че МСП имат достъп до финансирането, което им е необходимо, за да бележат растеж, да правят иновации и да се разрастват. В подкрепа на това ще създам публично-частен фонд, специализиран в първичното публично предлагане за МСП, в който началната инвестиция от ЕС ще може да бъде допълвана от частни инвеститори.

Задълбочаване на Икономическия и паричен съюз

Нашите граждани и предприятия могат да процъфтяват само ако икономиката работи за тях. Това е смисълът на нашата социална пазарна икономика.
След години на възстановяване икономиката на Европа е стабилна, като работните места, растежът и инвестициите са отново на равнищата си отпреди кризата или над тях. Публичните финанси продължават да се подобряват, банковата ни система е по-устойчива, а основите на нашия Икономически и паричен съюз са по-стабилни от всякога.

Трябва да запазим набраната инерция, предвид че на хоризонта се задават облаци — някои, свързани с напрежения в търговията, а други — със забавянето на растежа в световен мащаб. Нуждаем се от по-привлекателна инвестиционна среда и от растеж, който създава качествени работни места, особено за младите хора.

Еврото, нашата обща валута, е нещо повече от банкнотите и монетите в джобовете ни. То символизира нашето единство и обещанието на Европа за просперитет и закрила.

Трябва постоянно да работим за неговата стабилност. Ще дам приоритет на по-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен съюз.
С оглед на това ще помогна за създаването на бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната с цел да се подпомогнат реформите на държавите членки в областта на растежа и техните инвестиции. Ще засиля подкрепата за държавите извън еврозоната, които се подготвят за присъединяване към нея.

Ще направя така, че да бъде възможно пълноценното използване на гъвкавостта в рамките на Пакта за стабилност и растеж. По този начин ще успеем да постигнем фискална позиция в еврозоната, която е по-благоприятна за растежа, като същевременно запазва фискалната отговорност.
Ще съсредоточа усилията си и върху завършването на банковия съюз. Това включва общ предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране — застраховка, която да се използва като крайна мярка при преструктуриране на банки.

За да се гарантира спокойствието на хората по отношение на безопасността на техните банкови депозити, се нуждаем от европейска схема за застраховане на депозитите.

Това са липсващите елементи от банковия съюз, по които трябва да постигнем съгласие възможно най-бързо. Ще предложа също така мерки за стабилно преструктуриране на банките и рамка за несъстоятелността.
Искам да засиля международната роля на еврото, включително външното му представителство. По-силният, интегриран и устойчив капиталов пазар е най-добрата отправна точка за по-широкото използване на единната валута в международен план.

Икономическата ни политика трябва да върви ръка за ръка със социалните права, целта за неутралност на Европа по отношение на климата и конкурентоспособната промишленост.

Ще направя от Европейския семестър инструмент, включващ целите на ООН за устойчиво развитие.
Икономическото управление и демократичната отчетност трябва да вървят ръка за ръка, ако искаме ангажираността с нашите общи решения да се запази.
В този смисъл искам Европейският парламент да има по-силен глас, когато става въпрос за икономическото управление на Съюза.
Нашите граждани и предприятия могат да процъфтяват само ако икономиката работи за тях. Това е смисълът на нашата социална пазарна икономика.
Членовете на Комисията, отговарящи за икономическите въпроси, ще идват в Европейския парламент преди всеки ключов етап от цикъла на европейския семестър.

Социалният стълб на Европа

Вярвам, че е крайно време да съчетаем социалното с пазарното измерение в днешната модерна икономика.
Ето защо ще представя план за действие за цялостно изпълнение на мерките на Европейския стълб на социалните права.
Като част от това ще окажем подкрепа на работещите хора да печелят прилични доходи и безработните да си намерят работа. Ще подкрепяме децата и младите хора, като им предоставим образованието и възможностите, от които се нуждаят, за да просперират.

Достойнството на труда е неприкосновено. През първите 100 дни от своя мандат ще предложа правен инструмент, който да гарантира, че всички работници в Съюза получават справедлива минимална работна заплата.

Тя трябва да им позволява да водят достоен живот навсякъде, където работят. Минималните работни заплати следва да се определят в съответствие с националните традиции чрез колективни трудови договори или правни разпоредби. Твърдо вярвам в значимостта на социалния диалог между работодателите и профсъюзите — хората, които най-добре познават своите отрасли и региони.

Цифровата трансформация води до бърза промяна, която засяга нашите пазари на труда. Ще се стремя към подобряване на условията на труд на работниците през платформи, като се съсредоточа най-вече върху уменията и образованието.
Достойнството на труда е неприкосновено. През първите 100 дни от своя мандат ще предложа правен инструмент, който да гарантира, че всички работници в Съюза получават справедлива минимална работна заплата.

Освен това трябва да направим повече, за да подкрепим хората, които губят работата си вследствие на външни събития, влияещи на икономиката ни.
Ето защо ще предложа да бъде създадена европейска презастрахователна схема за обезщетения за безработица. Това ще защити нашите граждани и ще намали натиска върху публичните финанси при външни сътресения.
Трябва да се борим по-усилено с бедността. Бъдещето на Европа зависи от младите хора. Нашата подкрепа им е необходима от ранно детство и докато достигнат зряла възраст.

Нашият колективен позор е, че близо 25 милиона деца на възраст под 18 години са изложени на риск от бедност или социално изключване. За децата, живеещи в бедност, е по-вероятно да станат възрастни хора, живеещи в бедност. Трябва да прекъснем този порочен кръг. Трябва да направим повече.
В подкрепа на всички нуждаещи се деца ще създам „Европейската гаранция за децата“, вземайки като отправна точка идеята на Европейския парламент.
С този инструмент ще се гарантира, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или социално изключване, има достъп до най-основни права като здравеопазването и образованието.

Европа трябва също да помага на родителите и полагащите грижи лица, така че те да могат да съвместяват по-добре професионалния и семейния живот. Ще гарантирам, че Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот, с която се насърчава по-доброто разпределение на отговорностите между жените и мъжете, се прилага изцяло.
Ще създам „Европейската гаранция за децата“, за да осигурим на всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или социално изключване, достъп до най-основните права, като здравеопазване и образование.

Това ще спомогне за навлизането на повече жени на пазара на труда и за борбата с детската бедност. Ще направя така, че тази цел да бъде подкрепена с достатъчно инвестиции от Европейския социален фонд плюс, предназначени за подобряване на качеството и достъпността на системите за образование и грижи в ранна детска възраст.

През последните пет години с помощта на Гаранцията за младежта 3,5 милиона младежи годишно са получили обучение, образование или работа.
Предвид този успех ще превърна Гаранцията за младежта в постоянен инструмент за борба с младежката безработица. Нейният бюджет трябва да се увеличи, а за изпълнението ѝ да се докладва редовно, за да се гарантира, че обещаните резултати са постигнати във всяка държава членка.
За мен като лекар здравето е от особено голямо значение. 40 % от нас ще се сблъскат с раково заболяване в някакъв момент от живота си и почти всички ще познаем тревогата и скръбта на приятел или член на семейството, на когото е поставена диагноза рак.
Преживяемостта се увеличава, най-вече благодарение на програмите за ранно откриване и скрининг. Има обаче още какво да се направи. Ще представя европейски план за борба с раковите заболявания, който да подпомогне усилията на държавите членки за подобряване на контрола и грижите при ракови заболявания.

Съюз на равенство

Просперитетът и социалното измерение на Европа зависят от всички нас. Нуждаем се от равенство за всички и равенство във всеки смисъл на думата.
Това ще бъде един от основните приоритети на ръководената от мен Комисия и при изпълнението на мерките на Европейския стълб на социалните права.
В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да разгърнем пълния си потенциал само ако използваме целия си талант и многообразие. Разноликите екипи дават по-добри резултати. Иновациите се случват, когато хора с различен произход и гледни точки работят заедно. Предвид предизвикателства, пред които сме изправени, не можем да си позволим да пренебрегваме нечий потенциал.
Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи. Ето защо ще предложим ново законодателство за борба с дискриминацията.

Принципът на равно заплащане за равен труд е залегнал в Договора. Той ще бъде основополагащият принцип на новата европейска стратегия за равенство между половете.
Жените печелят средно с 16 % по-малко от мъжете, въпреки че придобиват по-високи квалификации.
През първите 100 дни от своя мандат ще представя инициатива за въвеждането на задължителни мерки за прозрачност на заплащането.
Равенството между половете е жизненоважен елемент на икономическия растеж. С Европейската стратегия за равенство между половете ще бъде разглеждан систематично начинът, по който законите обуславят решенията, които жените вземат през целия си живот, като например започване на работа, ръководене на бизнес, получаване на заплата, сключване на брак, отглеждане на деца, управление на активи и получаване на пенсия. Трябва да дадем на жените и мъжете равни права при вземането на всички такива решения в живота им.

За да преодолеем „стъкления таван“, трябва да определим квоти за балансирано представителство на половете в управителните съвети на дружествата. Така, както направих като министър в Германия, ще се стремя да изградя мнозинство за деблокиране на Директивата относно жените в управителните съвети.

Що се отнася до равенството между половете, Комисията ще даде пример, като сформира колегиум на членовете на Комисията с равен брой мъже и жени. До края на мандата си ще гарантирам пълното равенство на всички управленски равнища в Комисията. Няма да се задоволя с по-малко от това.
В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да разгърнем пълния си потенциал само ако използваме целия си талант и многообразие. Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи.

Основаното на пола насилие продължава да бъде ужасяваща реалност за твърде много хора в нашия Съюз. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да предотврати домашното насилие, да защити жертвите и да накаже извършителите.
Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул за борба с домашното насилие ще продължи да бъде основен приоритет за Комисията.
Ако присъединяването продължи да бъде блокирано в Съвета, ще обмисля внасянето на предложения за минимални стандарти по отношение на определението за някои видове насилие и укрепването на Директивата за правата на жертвите. Ще предложа насилието над жени да бъде добавено в списъка на ЕС на престъпленията, определени в Договора.

Равенството надхвърля равнопоставеността между половете. Жените и мъжете, старите и младите, Изтокът и Западът, Северът и Югът, различните ни национални и културни идентичности съставляват мозайката на нашата идентичност.
Може да имаме различни вярвания, да сме част от различни малцинствени групи, но трябва да се погрижим да се вслушваме едни в други, да се учим едни от други и да прегърнем това многообразие.

Твърде много европейски граждани считат, че в някои части на Европа възможностите са повече, отколкото в други. Трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да променим това положение.

Справедливо данъчно облагане

Един от най-важните фундаменти на нашата социална пазарна икономика е, че всеки плаща своя справедлив дял. Не може да има изключения.
Надпреварата за достигането на най-ниски равнища на данъчното облагане застрашава способността на държавите да определят данъчни политики, които да отговарят на нуждите на техните икономики и граждани.

Там, където се реализират печалби, данъците и налозите трябва да допринасят и за системите за социална сигурност, образование и инфраструктура.
Системата на ЕС и международната система за корпоративно данъчно облагане спешно се нуждаят от реформа. Те не са пригодени към реалностите на съвременната световна икономика и не отразяват новите бизнес модели в света на цифровите технологии.

Ще се боря за данъчна справедливост, независимо дали става въпрос за тухли и хоросан, или за цифрови предприятия.
Ще гарантирам, че данъчното облагане на големите технологични дружества е приоритет. Ще работя усилено за това предложенията, които в момента се обсъждат, да се превърнат в закони. В ход са дискусии за намиране на международно решение, по-специално в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. При все това, ако до края на 2020 г. все още няма глобално решение за справедливо данъчно облагане на цифровата икономика, ЕС следва да действа самостоятелно.

Европейските дружества искат прости данъчни системи и прости правила, особено когато работят трансгранично. През първата половина на мандата си ще представя предложения за подобряване на средата за данъчно облагане на предприятията в единния пазар.
Една обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще предостави на предприятията единна нормативна уредба за изчисляване на основата за облагане с корпоративен данък в Европейския съюз. Това е дългогодишен проект на Европейския парламент и аз ще се боря за неговото осъществяване.

Различията в правилата за данъчно облагане могат да бъдат пречка за по-задълбочена интеграция на единния пазар. Те могат да възпрепятстват растежа, особено в еврозоната, където икономическите връзки са по-тесни. Трябва да сме в състояние да действаме.
Ще използвам клаузите в Договорите, които позволяват предложения относно данъчното облагане да се приемат чрез процедурата за съвместно вземане на решение и с квалифицирано мнозинство в Съвета. Така ще бъдем по-ефикасни и способни да действаме бързо, когато е необходимо.
В същия дух ще засиля борбата с данъчните измами и ще активизирам действията ни срещу вредните данъчни режими на трети държави.

3. Подготвена за цифровата ера Европа

Искам Европа да бъде по-амбициозна и да се възползва в по-голяма степен от възможностите на цифровата ера в рамките на безопасни и етични граници.
Цифровите технологии, и по-специално изкуственият интелект преобразяват света с безпрецедентна скорост. Те промениха начина ни на общуване, живот и работа. Те промениха обществата и икономиките ни.

Интернетът на предметите свързва света по нов начин. След знанието и хората, вече се свързват едно с друго и физическите устройства и датчици. Събират се огромни и постоянни увеличаващи се обеми от данни.

Европа вече определя стандартите в областта на далекосъобщенията. Време е да повторим този успех и да разработим общи стандарти за нашите 5G мрежи.
Може да е твърде късно да създаваме технологични гиганти, но не е твърде късно да постигнем технологичен суверенитет в някои области на технологията от жизненоважно значение.

За да бъдем водещи по пътя към следващото поколение технологични гиганти, ще инвестираме в блокови вериги, високопроизводителни изчислителни технологии, квантови изчислителни технологии, алгоритми и инструменти, които да направят възможно споделянето и използването на данни. Заедно ще определим стандарти за това ново поколение технологии, които да се превърнат в норма за целия свят.
Ще увеличим инвестициите в революционни научни изследвания и авангардни иновации, като трябва да приемем, че неуспехът ще бъде част от работата ни.
Данните и изкуственият интелект са компонентите на иновациите, които могат да ни помогнат да намерим решения на множество предизвикателства пред обществото — от здравеопазването до селското стопанство и от сигурността до промишлеността.

За да отприщим този потенциал, трябва да намерим своя европейски начин за постигане на баланс между потоците и широкото използване на данни и запазването на високи стандарти за неприкосновеност на личния живот, сигурност, безопасност и етика. Вече направихме това с Общия регламент относно защитата на данните и много държави последваха нашия пример.

В първите 100 дни от мандата си ще представя законодателство за координиран европейски подход към човешките и етичните аспекти на изкуствения интелект. Трябва освен това да обмислим начините, по които можем да използваме големите информационни масиви за иновации, които да създават блага за обществата и предприятията ни.

Ще гарантирам, че ще бъде даден приоритет на инвестициите в областта на изкуствения интелект както чрез многогодишната финансова рамка, така и чрез засиленото използване на публично-частни партньорства.
С нов закон за цифровите услуги ще бъдат осъвременени разпоредбите за отговорността и безопасността на цифровите платформи, услуги и продукти и ще бъде завършен цифровия единен пазар.

Цифровизацията и киберпространството са двете страни на една и съща монета. Необходима е различна нагласа: трябва да преминем от принципа „необходимо е да се знае“ към принципа „необходимо е да се сподели“.

Можем да го направим чрез съвместно киберзвено, за да ускорим обмена на информация и да защитим себе си по-добре.
Публичният сектор играе важна роля за стимулиране на цифровата трансформация. Искам Европейската комисия да служи за пример.
Ще работя активно за цялостната цифровизация на Комисията с въвеждането на нови цифрови методи и цифрови инструменти за дипломация.
Вярвам, че това ще направи институцията по-динамична и по-гъвкава, а начина ѝ на работа — още по-прозрачен. Това ще спомогне и за установяването на нова и по-приобщаваща култура на ръководене и работа с по-малко йерархия и повече сътрудничество. Това ще ни помогне да променим нагласата си и да се подготвим за бъдещето.

Вярвам, че Европа може успешно да се справи с прехода към цифровата ера, ако се опираме на силните си страни и ценности.
Овластяване на хората чрез образование и умения
Най-добрата инвестиция в бъдещето ни е инвестирането в нашите граждани. Уменията и образованието са движещите сили на конкурентоспособността и иновациите в Европа. Европа обаче все още не е напълно готова. Ще гарантирам, че се използват всички налични инструменти и фондове, за да се възстанови този баланс.

Ангажирам се Европейското пространство за образование да се превърне в реалност до 2025 г. Трябва да отстраним пречките пред ученето и да подобрим достъпа до качествено образование. Трябва да дадем възможност на учащите се да се прехвърлят по-лесно между образователните системи в различните държави. Нужно е също така да променим културата на образованието към учене през целия живот, което обогатява всички ни.
Мой приоритет ще бъде в Европа да се работи по-усилено за повишаването на цифровите умения на младежите и възрастните хора чрез актуализиране на Плана за действие в областта на цифровото образование. Трябва да преосмислим образованието, като използваме предлагания от интернет потенциал за предоставяне на достъп до учебни материали за всички, например чрез   по-широкото използване на масови отворени онлайн курсове. Всички трябва да притежават основна цифрова грамотност. Подкрепям също идеята на Европейския парламент да се увеличи трикратно бюджетът за програмата „Еразъм+“ в следващия дългосрочен бюджет.

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="

МС
Закона за чистотата на атмосферния въздух
По статията работи:

Георги Велев