НАЧАЛО » свят

ЕК започва разследване за господстващо положение на енергийната борса EPEX Spot

fb
3E news
fb
07-04-2021 11:04:44
fb

Институт за енергиен мениджмънт

Европейската комисия откри официално разследване, за да оцени дали борсата за електроенергия EPEX Spot SE („EPEX Spot“) се е възползвала от господстващото си положение, за да възпрепятства дейностите на конкурентите на пазара за търговия с електроенергия "в рамките на деня" (intra-day market/IDM) в поне шест държави-членки (Австрия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Холандия).

Изпълнителният вицепрезидент Маргрет Вестагер, отговаряща за политиката по конкуренция, заяви: „Обменът на енергия е от основно значение за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Търговията с електроенергия играе важна и нарастваща роля в ефективното и безопасно управление на електрическите мрежи. Търговията помага да се гарантира, че електричеството тръгва от мястото, където се произвежда, за там, където е най-необходимо, в полза на европейските потребители. Запазването на здравословна конкуренция между енергийните борси и между търговците допринася за точни ценови и инвестиционни сигнали за нови източници на енергия, които са от основно значение за рентабилната интеграция на възобновяемите технологии в електрическия микс”.

IDM са пазарите, на които продавачите и купувачите на електроенергия могат да търгуват с енергия през последните часове преди да тръгне по мрежата. Те играят съществена роля за безопасността на мрежата, но също така и за ефективното използване на зелени технологии като слънчева и вятърна, чиято мощност може да бъде прогнозирана най-точно непосредствено преди производството.

Комисията е загрижена, че EPEX Spot може да е ограничил конкуренцията на IDM-пазарите. По-конкретно, разследването ще се съсредоточи върху опасенията, че EPEX Spot може да е приел поведение, целящо да изключи конкурентите си, като ограничи възможността на своите клиенти да имат достъп до цялата ликвидност на IDM-пазара.

Ако бъде доказано, това поведение може да представлява изключваща практика в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, по-специално по отношение на злоупотребата с господстващо положение на пазара, забранена съгласно член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). По-специално, такова поведение може да изкриви цените на търговските услуги и в крайна сметка може да доведе до по-високи цени на електроенергията за потребителите и забавяне на екологизирането на електроенергийната система, като предотврати рентабилното интегриране на възобновяемите технологии в електроенергийния микс.

Допълнителна информация

Електричеството може да се търгува в различни времеви рамки, от няколко години преди производството му до няколко часа или минути преди да тръгне по мрежата. Спот пазарите, и по-специално пазарите в рамките на деня, играят важна роля, за да гарантират, че участниците на пазара могат да търгуват с мощност и да балансират позициите си малко преди да бъде доставена електроенергията. Тези пазари са особено важни за безпроблемното интегриране на доставките на възобновяема енергия, които е трудно да се прогнозират до последните часове, като слънчева или вятърна енергия. Борсите за енергия, като EPEX Spot, са посредници, от които се очаква да улесняват транзакциите между продавачи и купувачи на електроенергия на тези пазари.

EPEX Spot е най-голямата енергийна борса в няколко държави-членки на ЕС. Търговията с електроенергия е пазар на стойност десетки милиарди евро годишно. Обменът на енергия е от основно значение за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Запазването на здравословна конкуренция между енергийните борси и между търговците допринася за осигуряването на възможно най-ефективната работа на пазарите на електроенергия. Като се има предвид централната роля на търговията с електроенергия за вътрешния пазар на електроенергия, през последните години Комисията е предприела стъпки както по отношение на прилагане на антитръстовите правила, така и в посока приемането на секторно регулиране на електроенергията за целите на премахване на бариерите пред търговията с електроенергия между държавите-членки и за насърчаване на конкуренцията при обмена на енергия.

История на антитръстовите разследвания

Член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, което може да засегне търговията между държавите-членки. Прилагането на тази разпоредба е определено в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламент 1/2003 предвижда, че откриването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат правилата на ЕС за конкуренцията към съответните практики. Член 16, параграф 1 от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да приемат решения, които биха били в противоречие с решение, предвидено от Комисията в образуваното от нея производство.

Комисията е информирала EPEX Spot и органите по конкуренция на държавите-членки, че е открила производство по това дело.

Няма законов срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на антитръстовото разследване зависи от редица фактори, включително сложността на делото, степента, в която съответното предприятие си сътрудничи с Комисията и упражняването на правото на защита.

Повече информация за това разследване ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер на делото AT.40700.

EPEX SPOT
разследване
ЕК
антитръстово законодателство
По статията работи:

3E news